"kanavoida" - Englanninkielinen käännös

FI

"kanavoida" englanniksi

FI kanavoida
volume_up
[kanavoin|kanavoinut] {verbi}

Kuinka he voisivat parhaiten kanavoida paikallisten yhteisöjen näkemykset Brysselin päätöksentekijöille?
How best can they channel the view of local communities to the Brussels policy makers?
Tuki pitäisi kanavoida entistä vahvempien tuottajajärjestöjen kautta.
Support should be channelled through strengthened producer organisations.
On yleisesti perusteltavissa, ettei kehitysapua pitäisi kanavoida hallituksen kautta.
There is a common argument that aid should not be channelled through government.
kanavoida
kanavoida

Esimerkkejä "kanavoida"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishOn yleisesti perusteltavissa, ettei kehitysapua pitäisi kanavoida hallituksen kautta.
There is a common argument that aid should not be channelled through government.
FinnishOn tärkeää, että löydämme keinot kanavoida niiden toiminnan hyödyllisiin hankkeisiin.
It is important that we find the means to resettle them in productive endeavours.
FinnishNiin meidän kuin kansalaistenkin olisi saatava tietää, kuinka nämä näkökannat voidaan kanavoida.
Just like us, citizens need to know how these points of view will be channelled.
FinnishTuki pitäisi kanavoida entistä vahvempien tuottajajärjestöjen kautta.
Support should be channelled through strengthened producer organisations.
FinnishEU:n tuki voidaan kanavoida EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta.
EU support can be channelled through the EU Civil Protection Mechanism.
FinnishVarat voidaan kanavoida sinne, missä niitä tarvitaan eniten - nimittäin ehdokasvaltioihin.
Resources must be channelled to where there is most need for them - namely to the candidate countries.
FinnishTuet pitäisi kanavoida näille alueille eikä öljyn hinnan vaihteluiden mukaan määräytyvään lyhyen aikavälin tukeen.
Subsidies should be channelled into these areas and not into short-term support determined by fluctuating oil prices.
FinnishEnsisijaisena tavoitteena on tietenkin kanavoida humanitaarista apua sekä palauttaa täydellinen järjestys ja turvallisuus.
The first priority, of course, is the channelling of humanitarian aid and the full restoration of order and security.
FinnishKansalliset viranomaiset voivat paremmin kanavoida tämän rahan suoraan alemmille viranomaisille ilman kiertotietä yhteisön kautta.
It would be preferable if national governments channelled this money directly to their local governments without a European detour.
FinnishHänen painostuksestaan palkat jäädytettiin, jotta yhä suurempi osa saavutetusta vauraudesta voitiin kanavoida taloudelliseen voittoon.
It is under his influence that salaries were frozen in order to allow an increasing share of the wealth generated to be channelled into financial profit.
FinnishJos tukea saavassa maassa on otettu käyttöön tarpeeksi hyvin laadittu köyhyysstrategia, tukemme olisi syytä kanavoida mieluiten yleisen budjettituen muodossa.
If the country has a sufficiently well formulated poverty strategy, our support may preferably be channelled as general budget support.
FinnishVaroja ei tarvitse kanavoida EU:n kautta, vaan niiden pitäisi tulla suoraan asianomaisilta mailta ja niiden kansalaisilta.
It is a global issue, and one that is principally for the UN. Money does not need to be channelled via the EU; it should come directly from the relevant countries and people.
FinnishTe olette vastuussa, koska ette sallinut minkäänlaista menettelyä, jolla olisi voitu kanavoida rahoitusapua niin kutsutulle kansallisen yhtenäisyyden hallitukselle.
You are responsible because you did not allow a procedure for channelling any financial aid to a government called National Unity to work.
FinnishKolmansille maille annettavaa tukea ei pitäisi kanavoida EU:n viranomaisten vaan YK:n elinten kautta, tai muussa tapauksessa jäsenvaltioiden itse pitäisi antaa tätä tukea suoraan.
Aid to non-EU countries should not be channelled via EU authorities but via UN bodies or else be given directly by the Member States.
FinnishOn selvää, ettei meidän pidä kanavoida varoja lainkaan Etiopian hallituksen kautta, vaan meidän on jatkossakin kannustettava kansalaisjärjestöjä toimimaan maassa.
It is clear we should not be channelling any funds through the Ethiopian Government but we should continue to encourage NGOs to be involved in Ethiopia.
FinnishOlen siksi sitä mieltä, että olisi parempi kanavoida käytettävissä olevat varat, jos löydämme niitä, olemassa oleville huipputiedemiesryhmille tutkimusavustuksina.
I therefore believe that it would be better if we channelled the available funds, if can find them, into the existing top scientific teams through research grants.
FinnishSe tarkoittaa, että meidän pitäisi kanavoida apumme uudelleen sellaisille toimistoille ja järjestöille, joiden kautta raha saavuttaa köyhät, puutteessa elävät ja heikoimmat kenialaiset.
It means we should rechannel our aid through agencies and organisations that can get money to the poor, the neediest and the weakest in Kenya.
FinnishSupistamme avun sitä osuutta, joka menee suoraan hallitukselle, ja yritämme löytää keinon kanavoida nuo varat suoraan apua tarvitseville kansalaisille.
We are reducing the part of our aid that goes to the government directly and trying to find ways and means of channelling those funds directly to the population, where it is needed.
FinnishValtionvarainministerit eivät saisi vuoden lopussa ilokseen kanavoida kansallisiin talouksiinsa miljardeja euroja vain sen vuoksi, että EU:n varoja ei ole käytetty määräaikaan mennessä.
Finance ministers should not be able to celebrate annual injections of billions of euros into their national economies just because EU funds have not been used within the deadlines.
FinnishPyrimme perustamaan komissioon keskitetyn neuvontapalvelun, johon voidaan suoraan kanavoida kaikki ongelmat, jotta komissio kykenisi reagoimaan niihin oikealla ja riittävällä tavalla.
We are pushing to have a central help-desk organised in the Commission to which all problems can be directly channelled so we can fight the battle for a decent reaction in the Commission.