FI

kaikki {pronomini}

volume_up
kaikki (myös: jokainen)
Kaikki muut saavat syyn niskoilleen; aivan varmaan siitä syytetään kaikkia muita.
Everybody will get the blame; everybody else will be blamed for the uncertainty.
Kaikki suunnittelijat, kaikki rakentajat, kaikki oli paikallista, kaikki aika oli vapaaehtoista.
All the designers, all of the builders, everybody was local, all the time was pro-bono.
Luulen, että kaikki ovat uuvuksissa niin henkisesti, fyysisesti kuin poliittisestikin.
I think everybody is exhausted: psychologically, physically and politically.
kaikki (myös: jokainen)
Kaikki, tai ainakin melkein kaikki, ovat iloisia tehdystä päätöksestä.
Everyone, or nearly everyone, is delighted at the decision that has been taken.
Kaikki pyrkivät kompromissiin ja kaikki myös hyötyivät jotain tästä kompromissista.
Everyone made their contribution to the compromise and everyone gained something from this compromise.
Tämän vuoksi kaikki eivät olleet tyytyväisiä, mutta tyytymättömyydelläkin on rajansa.
For that reason not everyone was happy, but there is a limit to the unhappiness.
Joka tapauksessa, toimme ne kaikki, järjestimme kaiken ja odotimme.
Anyway, we bought 'em, we set everything up and then we waited.
Nyt kaikki on pielessä perusteluissa, kaikki on pielessä tarkoitusperien rajaamisessa.
Now, everything is wrong with the justification, everything is wrong with the purpose limitation.
Kaikki tapahtuu suljettujen ovien takana, kaikki lakaistaan maton alle.
Everything takes place behind closed doors here; everything is swept under the carpet.
Kuitenkin kaikki tummaihoiset ja erilaiset henkilöt pysäytetään ja tarkastetaan.
But anyone who is brown-skinned, anyone who is different will be stopped and checked.
. – Kaikki voivat arvata Euroopan kemikaaliviraston perustamisen seuraukset.
. – Anyone may guess the consequences of a European Chemicals Agency.
Kaikki, jotka eivät sovi poliittisen korrektiuden muottiin, kriminalisoidaan.
Anyone not falling into line with political correctness is criminalised.

Esimerkkejä "kaikki"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKaikki täällä ovat arvostelleet komission julkilausumaa kunnianhimon puutteesta.
Everyone here has condemned the Commission's declaration as lacking in ambition.
FinnishKaikki eivät pidä siitä eikä se ole täydellinen, mutta se on perin tarpeellinen.
It is not beloved of everyone, it is not perfect, but it is extremely necessary.
FinnishMinun mielestäni melkein kaikki, mitä mietinnössä sanotaan, on oikeilla jäljillä.
Personally I think that almost everything the report says is on the right track.
FinnishKaikki muut saavat syyn niskoilleen; aivan varmaan siitä syytetään kaikkia muita.
Everybody will get the blame; everybody else will be blamed for the uncertainty.
FinnishMe kaikki tiedämme, että kyseessä on arka aihe, jossa mielipide-erot ovat suuria.
We all know that this is a sensitive subject, with major differences of opinion.
FinnishJos uskotte, että nämä kalat ovat kaikki muuttaneet Islantiin, petätte itseänne!
If you believe these fish have all moved to Iceland, you are deluding yourself!
FinnishTeknisesti katsottuna se olisi lopettanut kaikki eläimillä tehtävät tutkimukset.
Technically that would have brought any research using animals to a standstill.
FinnishKaikki hallituksemme hienot sanat ovat mainioita, mutta nyt tarvitaan toimintaa.
Fine words from our government are all very well, but what we now need is action.
FinnishSen lisäksi me kaikki tiedämme, että osa määrärahoista jää edelleen käyttämättä.
In addition, we all know that a part of the appropriations still remains unspent.
FinnishJos kaikki muu epäonnistuu, meidän on oltava valmiita toteuttamaan uhkauksemme.
We must be prepared to follow through with that threat if everything else fails.
FinnishSovittelussa löydettiin tasapaino, jonka kaikki toimielimet saattoivat hyväksyä.
In conciliation, a balance was struck which made sense to all the institutions.
FinnishTe kaikki haluaisitte puhua, mutta se ei ole työjärjestyksen mukaan mahdollista.
All of you would like to speak, but the Rules of Procedure do not allow for this.
FinnishTiedämme kaikki sen, että presidentti Omar Bongo on vanhin afrikkalainen johtaja.
We all know that President Omar Bongo is the most senior of the African leaders.
FinnishKaikki nämä kysymykset koskevat erityisesti meitä Euroopan parlamentin jäseniä.
All these issues concern us particularly as Members of this European Parliament.
FinnishSanotaan siis, että asiat ovat huonosti, mutta koska me kaikki olemme vastuussa.
Thus, it is said that things are going badly, but because we are all responsible.
FinnishMe kaikki toivoisimme, että hän olisi elossa eikä joutunut raa'an murhan uhriksi.
We all would rather he was alive and had not been the victim of a brutal murder.
FinnishToivon, että me kaikki olemme oppineet tämän läksyn kuluneen vuoden tapahtumista.
I hope that all of us have learned this lesson from the events of the last year.
FinnishOn selvää, että kaikki WTO:n jäsenet päättävät itse, onko riski olemassa vai ei.
It is obviously up to each member of the WTO to decide if there is a risk or not.
FinnishJa kierre jatkuu; kuten kaikki tiedämme, Britney on ollut kartalla viime aikoina.
And the cycle continues; as we all know, Britney has loomed pretty large lately.
FinnishSulje kaikki Internet Explorerin tai Windows Resurssienhallinnan avoimet ikkunat.
Close any Internet Explorer or Windows Explorer windows that are currently open.