FI käynnistää
volume_up
[käynnistän|käynnistänyt] {verbi}

1. yleinen

käynnistää (myös: aktivoida)
Jos komissio haluaa käynnistää menettelyn, pyytäisin sitä harkitsemaan asiaa uudestaan.
If it would activate the procedure I would ask the Commission to think again.
Olen varma, että komission tarkoituksena ei ole käynnistää sovittelumenettelyä.
I am sure it is not the intention of the Commission that we should have to activate the conciliation procedure.
Menettely voidaan käynnistää vasta sitten, kun riittävästi ratkaisevaa näyttöä on saatu kokoon.
This mechanism can be activated only when sufficient and conclusive elements have been collected.
Tämä voisi käynnistää Kosovon pohjoisosan talouskasvun.
That could instigate economic development in the north of Kosovo.
Tämä on mielestäni tärkeää, ja aion itse käynnistää kansanpuolueen puolesta tämän työn vuonna 2008.
I feel it is important and I undertake on behalf of the People's Party to instigate this during 2008.
Itse asiassa tällaisen sopimuksen avulla voisimme myös käynnistää toimenpiteitä nopeammin kuin muuten olisi ollut mahdollista.
In fact, we could also instigate measures quicker through this kind of agreement than through what would otherwise have been the case.
. - (DE) Vastustin näitä tarkistuksia ja aion käynnistää rikkomusmenettelyn Euroopan unionin tuomioistuimessa.
I rejected these amendments and will be instituting infringement proceedings at the European Court of Justice.
Siksi olisi hyvä käynnistää kansainvälinen boikotti "veritimanttien", joita tältä raja-alueelta löytyy runsaasti, myyntiä vastaan.
For example, it would be a good idea to institute an international boycott against the trade in 'blood diamonds' , in which this border area is so rich.
On hienoa, että neuvosto, komissio ja parlamentti ovat ilmaisseet halunsa perustaa instituutti ja käynnistää sen toiminta vuonna 2007.
It is good that the Council, the Commission and the European Parliament have expressed their intention to set up the institute and enable it to begin its operations in 2007.
käynnistää (myös: suorittaa, kestää, viedä, tehdä)
Voit käynnistää tietokoneen uudelleen ja suorittaa työkalun välittömästi.
You can restart your computer and run the tool immediately.
Voit käynnistää tietokoneen uudelleen ja suorittaa työkalun myöhemmin.
You can restart your computer and run the tool later.
Voit kuitenkin käynnistää Järjestelmän palauttamisen uudelleen ja valita toisen palautuspisteen.
However, you can run System Restore again and choose a different restore point if one exists.
käynnistää (myös: esittää, aloittaa, alkaa, irrota)
Halusitte käynnistää istuntojaksonne oikeusasioita käsittelevällä yhteiskeskustelulla.
You wanted to start your part-session with a joint debate on justice issues.
Sano "aloita kuuntelu" tai napsauta Mikrofoni-painiketta, kun haluat käynnistää kuuntelutilan.
Say "start listening" or click the Microphone button to start the listening mode.
Sen sijaan haluamme hylätä tämän järjestelmän ja käynnistää vaihtoehdon etsimisen.
Instead, we want to abandon this system and start the search for an alternative.
käynnistää (myös: laukaista)
Eurooppa vuonna 2020 ei saa olla sellainen, että se käynnistää uuden kilpailumaratonin ja yksityistämispaon.
Europe 2020 must not trigger another competition marathon and privatisation exodus.
Tarkoituksena oli käynnistää yhteinen harkintaprosessi ja etsiä yhdessä ratkaisuja, oppia toinen toiseltaan.
The aim was to trigger a process of joint reflection to look together for solutions and to learn from each other.
Mekanismin käynnistää neuvoston päätös, jossa todetaan, että massamuutto on käsillä.
The mechanism is triggered by a Council decision stating that the mass influx exists.
Eurooppa voi puolestaan käynnistää vastaavan ohjelman Haitissa.
Europe, in turn, can launch a similar programme for Haiti.
Haluamme muuttaa " voi käynnistää valitusmenettelyn" muotoon " vaatii että valitusmenettely käynnistetään" .
We want to turn 'can make an appeal' into 'insist that an appeal is made' .
Yleensä voit käynnistää laitteen ja noudattaa näyttöön tulevia ohjeita tai laitteen mukana toimitettuja tietoja.
Generally, you can turn it on and follow the instructions on the screen or in the info that came with it.
käynnistää (myös: panna käyntiin)
käynnistää
käynnistää (myös: häiritä)
Edellä mainitun artiklan nojalla ei ollut syytä käynnistää erityistä kuulemista.
There was no reason to launch a specific consultation under the former article.
Näissä tapauksissa komissio ei epäröi käynnistää rikkomismenettelyjä.
For those cases the Commission will not hesitate to launch infringement proceedings.
Kokous tarjosi myös tilaisuuden käynnistää maailmanlaajuinen terveysrahasto.
The summit also provided an opportunity to launch the global health fund.
käynnistää (myös: kytkeä, sytyttää)
Ja käynnistää prosesseja, jotka tunsimme ollessamme sikiöitä.
And to switch on processes that we knew how to do when we were a fetus.
Käynnistää Omat suosikit työpöydällä mutta ei siirry niihin
Launches My Favorites on Desktop but doesn't switch to it
Yritä käynnistää uudelleen tietokone, Extender, sekä verkkokeskitin, -reitititin tai -kytkin.
Try restarting your computer, your Extender, and your network hub, router, or switch.

2. ATK

käynnistää
Käynnistä ja aloita käyttö muutamassa sekunnissa Intel Rapid Start -tekniikan ansiosta.
Boot up and go in seconds with Intel Rapid Start Technology.
(Käyttöjärjestelmää päivitettäessä tietokonetta ei voida käynnistää Windows 7:n asennuslevyltä.)
(To perform an upgrade, you can't start, or boot, your computer from the Windows 7 installation media.)
Käynnistä nopeasti Intel Rapid Startin avulla.
Boot up fast with Intel Rapid Start.
käynnistää (myös: aktivoida)
Siten voimme käynnistää julkisesti rahoitetun maailmanlaajuisen satelliittipaikantamisjärjestelmän.
It will enable the deployment of the publicly funded global satellite positioning system.
Voit käynnistää ohjatun saapuvien viestien käyttöönottotoiminnon valitsemalla Ota käyttöön.
To start the Enable Inbound Messaging Wizard, click Enable.
Automaattisten ohjelmistopäivitysten käyttöönotto tai käytöstä poisto Windowsin Käynnistä-valikossa:
To enable or disable automatic software updates from the Windows Start menu:

Esimerkkejä "käynnistää"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishNyt on käsillä erityinen tilaisuus käynnistää Lähi-idän rauhanprosessi uudelleen.
There is now a special opportunity for relaunching the Middle East peace process.
FinnishJokainen jäsenvaltio puuhaa omiaan ja käynnistää kansallisia tukitoimenpiteitä.
Every Member State is doing its own thing and launching national support measures.
FinnishTbilisi on vastuussa käsittämättömästä päätöksestä käynnistää sotilaalliset toimet.
Tbilisi is responsible for the incomprehensible decision to take military action.
FinnishKomission jäsen Bolkestein on luvannut käynnistää muutamasta kohdasta tutkimuksen.
Mr Bolkestein has agreed to have studies carried out into a number of points.
FinnishRannikkovaltion on voitava käynnistää toimet vaaraksi olevaa alusta vastaan.
A coastal country must be able to take action against a ship that forms a threat.
FinnishHänen on myös täytynyt käynnistää Euroopan uuden ulkosuhdehallinnon toiminta.
In addition she has had to introduce the new European External Action Service.
FinnishTämän arvioinnin pohjalta voidaan ensi vuonna käynnistää asiamukaiset neuvottelut.
On the basis of this assessment the negotiations proper can begin next year.
FinnishKolmanneksi, kuka oikeastaan käynnistää tutkimuksen, jos ongelmia havaitaan?
Thirdly, who actually initiates an investigation if any problems are detected?
FinnishEntisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa voidaan käynnistää poliisioperaatio.
A Police Mission can be sent to the Former Yugoslavian Republic of Macedonia.
FinnishSen on lyötävä korttinsa pöytään nyt, jotta neuvottelut voidaan käynnistää.
It must lay its cards on the table now in order to relaunch the negotiations.
FinnishLisäksi komissio käynnistää samanaikaisesti Eurooppa-veroa koskevan kampanjan.
I might add that in parallel the Commission is launching a campaign for a European tax.
FinnishOlisi hyvä käynnistää toinenkin prosessi ratifioimisprosessin rinnalle.
It would be good if a second track were opened alongside the ratification track.
FinnishKäynnistää Windowsin viimeisimmillä toimivilla rekisteri- ja ohjainmäärityksillä.
Starts Windows with the last registry and driver configuration that worked successfully.
FinnishMekanismin käynnistää neuvoston päätös, jossa todetaan, että massamuutto on käsillä.
The mechanism is triggered by a Council decision stating that the mass influx exists.
FinnishEuroopan unionin on aika käynnistää todellinen keskustelu omista rajoistaan.
It is time for the European Union to enter into a proper debate about its own borders.
FinnishKokeile käynnistää Internet Explorer ilman lisäosia selvittääksesi, poistuvatko ongelmat.
Try starting Internet Explorer without add-ons to see if the problem goes away.
FinnishSe olisi voinut käynnistää menettelyn paljon aikaisemmin kuin heinäkuun lopussa.
It could have started the procedure much earlier than the end of July.
FinnishMeidän on myös pakko käynnistää arviointiprosessi, jotta voimme oppia kokemuksista.
We will also be forced to undertake an evaluation process to learn from the experience.
FinnishOn parempi tehdä tehokkaita sopimuksia kuin käynnistää protektionistisia kampanjoita.
It is better to come to effective agreements than to initiate protectionist campaigns.
FinnishKomissio ei voi käynnistää oikeudellista menettelyä havaitessaan aikomuksen.
The Commission cannot initiate legal proceedings on a judgment of intent.