"juuttua" - Englanninkielinen käännös

FI

"juuttua" englanniksi

FI juuttua
volume_up
[juutun|juuttunut] {verbi}

juuttua
Emme saa juuttua pelkästään nykyistä euroalueen kriisiä koskevaan näkökulmaan, vaan meidän on tarkasteltava, mitä ongelmia IMF voi kohdata tulevaisuudessa.
We must not get caught up in the prism of today's eurozone crisis but look to what problems the IMF may face in the future.
(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, Eurooppa on juuttunut liikenneruuhkiin, ja tilanne vain pahenee entisestään.
(DE) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, Europe is stuck in traffic jams, and the situation is getting worse.
Jos kielikampelaa on arvioitua enemmän, on voitava sopeutua tilanteeseen eikä saa rajoittua tai juuttua vanhoihin näkemyksiin.
If there are more sole than we expected, we must be able to adapt to the situation and not remain restricted or stuck.
Koska laiva on tutkimuksen mukaan juuttunut hiekkasärkälle, ruumiiden nostaminen olisi suhteellisen helppoa vedenalaisten sukeltajien avulla.
As an inquiry has shown that the ship is stuck on a sandbank, it would be relatively easy to recover the bodies with the aid of sub-aqua divers.
Meidän on laajennettava keskusteluamme emmekä saa juuttua omia varoja koskevaan aiheeseen, koska silloin meidän on todella mahdotonta löytää ratkaisua.
We should broaden the horizons of our discussion and not get stuck on the subject of own resources, which will, in fact, make it impossible for us to find a solution.

Esimerkkejä "juuttua"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishMielestäni emme saa juuttua sääntelyä ja sääntelemättömyyttä koskevaan keskusteluun.
It is my opinion that we must move beyond the regulation/no regulation debate.
FinnishEmme halua juuttua muihin kysymyksiin, vaan haluamme tällaisten petosten loppuvan.
We do not want to get bogged down in other types of issue. We want an end to such fraud.
FinnishMeidän ei todellakaan pitäisi juuttua pieniin teknisiin yksityiskohtiin.
We should certainly not get bogged down in minute technical details.
FinnishEuroopan maataloudelle on hengenvaarallista juuttua vanhentuneeseen säätelyjärjestelmään.
It will be dangerous for European agriculture to continue with an outdated regulation system.
FinnishMeidän ei pitäisi siksi juuttua lyhyen aikavälin tapahtumiin.
We should not, therefore, get too bogged down by short-term events.
FinnishNyt olisi hedelmätöntä juuttua arvioimaan tapahtunutta.
To spend time now assessing what happened would be a sterile exercise.
FinnishMeidän ei tulisi juuttua ideologiseen kysymykseen siitä, onko meillä yhteinen politiikka vai ei.
We should not get ideologically fixed on the whole question of whether we have a common policy or not.
FinnishNeuvoston olisi otettava huomioon kaikki nämä näkökohdat, ja sen ei pitäisi juuttua käsittelemään vain muutamaa epäolennaista seikkaa.
The Council should consider all these aspects and not dwell on four fruit juices.
FinnishAlgeriassa ei tietenkään saa juuttua sellaiseen symboliseen politiikkaan, vaan siellä tarvitaan merkittäviä uudistuksia.
This kind of gesture politics, however, is not enough. Real and substantive reforms are required.
FinnishEmme saa juuttua pikkumaisiin vastakkainasetteluihin komission jäsenten määrästä ja äänien painotuksesta.
We must not become bogged down in trivial arguments about the number of Commissioners or the weighting of votes.
FinnishMeidän on täytettävä tämä eurooppalainen aukko innovoinnilla, emmekä saa juuttua pelkkään koulutukseen.
We must close this European gap with innovation and not allow ourselves to remain bogged down with education alone.
FinnishJos kielikampelaa on arvioitua enemmän, on voitava sopeutua tilanteeseen eikä saa rajoittua tai juuttua vanhoihin näkemyksiin.
If there are more sole than we expected, we must be able to adapt to the situation and not remain restricted or stuck.
FinnishEmme siis saa juuttua keskustelemaan vakaussopimuksesta ainoastaan taantumuksellisuuden tai joustavuuden nimissä.
The debate must not remain polarised between the 'fundamentalists' and those who want to make the Growth and Stability Pact more flexible.
FinnishEmme saa juuttua pelkästään nykyistä euroalueen kriisiä koskevaan näkökulmaan, vaan meidän on tarkasteltava, mitä ongelmia IMF voi kohdata tulevaisuudessa.
We must not get caught up in the prism of today's eurozone crisis but look to what problems the IMF may face in the future.
FinnishEsittelijä on siis käsitellyt asioita, joissa on suuri houkutus juuttua periaatteelliseen kinasteluun tai päätyä uskonsotaan.
The rapporteur has therefore been dealing with an area in which the temptation to be drawn into dogmatism, a religious war as it were, is very great indeed.
FinnishMeidän on laajennettava keskusteluamme emmekä saa juuttua omia varoja koskevaan aiheeseen, koska silloin meidän on todella mahdotonta löytää ratkaisua.
We should broaden the horizons of our discussion and not get stuck on the subject of own resources, which will, in fact, make it impossible for us to find a solution.
FinnishTarkoitan sitä, että tehtävämme on saattaa maatalouden tuotanto ajan tasalle, emmekä me saa juuttua käyttämään vanhoja tuotantomuotoja, joissa ei oteta huomioon eläinten hyvinvointia.
I think it is our task to help bring agricultural production up to date and not cling to old production methods which do not take account of animal welfare.
FinnishLuettelo tuotteista, joita ei tarvitse merkitä, voisi olla avuksi, mutta uskon, että minkään puolueen ei pitäisi juuttua tähän riitaan, siinä on päästävä sovitteluratkaisuun.
A list of products which must not be labelled could be useful but I believe that none of the parties should become too involved in this argument as a compromise must be possible.
FinnishMielestäni me emme saa kuitenkaan juuttua rokotuskysymykseen, vaan meidän on kehitettävä laaja eläintaudeilta suojautumisen strategia, jota käytetään erityisesti taudittomina aikoina.
We should not, in my view, stand still on the question of vaccination; instead we should develop a strategy of comprehensive zoonosis prevention mainly for use during disease-free periods.