"joka" - Englanninkielinen käännös

FI

"joka" englanniksi

EN
EN
FI

joka {pronomini}

volume_up
joka (myös: jokainen, välein)
Onko mahdollista muuttaa joka ikistä sisällytettyä alaa?
Will the door be open to the amendment of each and every one of the sectors included?
2:29 Rakensimme ohjelman, joka näyttää seuraavalta: jokainen ympyrä edustaa maata.
2:29 We did this software which displays it like this: every bubble here is a country.
Tällaista tapahtuu päivittäin, joka tunti ja kenties joka minuutti.
These events are occurring every day, every hour and perhaps every minute.
joka (myös: se, mikä, tuo, jotka)
Haluan kuitenkin esittää vielä yhden huomautuksen, joka on hieman epämiellyttävä.
There is one more point I would like to make, however, and it is one that is just a little unpleasant.
Tämä muutos kestäisi joka tapauksessa kauan, siitä olen varma!
If it happened at all, it would take a very long time, I know that much.
(Hälinää, välihuomautuksia) ...joka tapauksessa tiettyihin komission jäseniin, sanotaan vaikka niin.
(Noise, heckling) ... all right, let's say certain Members of the Commission, let's limit it to that.
joka
Se on suuri haaste, mutta se on haaste, joka neuvoston on otettava vastaan.
It is a great challenge, but it is a challenge which the Council must accept.
Toinen asia, johon haluan viitata, on itse tietojärjestelmä, joka on mielestäni erittäin tärkeä.
The other thing I want to refer to is the information system itself, which I think is very important.
Ympäristön kannalta: tarvitsemme YMP:tä, joka kunnioittaa maaperää, joka kunnioittaa...
Environmentally: we need a CAP which respects the soil, which respects ...
joka (myös: kuka, jotka)
Se, joka liikahtaa ensimmäisenä, häviää. Se saa nimittäin laskun.
The first ones to make a move lose the game, since it is they who pick up the bill.
Kuka perusteli, kuka pyysi, kuka hyväksyi intervention, joka johti kaaokseen?
Who justified, who requested, who approved the intervention that led to chaos?
Ja kun puhun uhrauksista, olen samaa mieltä jäsen Schulzin kanssa, joka ei nyt ole parlamentissa läsnä.
And, when I talk of sacrifice, I agree with Mr Schulz, who is not in the Chamber at present.
joka (myös: jonka, jotka)
Se koskee ensinnäkin miestä, jota uhkaa kuolema ja joka meidän on pelastettava.
Firstly, it is about a man who is threatened with death and whom we must rescue.
Haluaisin kiittää ystävääni komission jäsentä, joka on aina ollut mielestäni niin avulias.
I wish to thank my friend, the Commissioner, whom I have always found very helpful.
Tähän on saatu yksiselitteinen vahvistus myös viisasten komitealta, joka antoi meille selkeät ohjeet.
This has been unequivocally confirmed by the wise men, from whom we received clear guidance.

Esimerkkejä "joka"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishMeidän on osoitettava yhteisön vastuu, joka korostuu solidaarisuusperiaatteessa.
We need a Community response which is underlined by the principle of solidarity.
FinnishEnsimmäinen liittyy 157 artiklan 3 kohtaan, joka koskee teollisuuden tukitoimia.
The first refers to paragraph 3 of Article 157 on support measures for industry.
FinnishNämä ovat joka tapauksessa aluksia, joiden omistajille maksetaan romutuspalkkio.
In any case, these are vessels the owners of which are paid a scrapping premium.
FinnishOlemme alistuneet hyväksymään Euroopan unioniin maan, joka on jakautunut kahtia.
We have resigned ourselves to admitting a divided country to the European Union.
FinnishToinen seikka, joka on yhtä tärkeä, koskee kyseisen rajaseudun maanviljelijöitä.
The second issue is no less important and has to do with farmers on this border.
FinnishMietintö on erittäin hyödyllinen muistutus, joka osuu juuri oikeaan ajankohtaan.
This report is an extremely useful reminder, which comes at just the right time.
FinnishViides näkökohta, joka on koko rakenteen kannalta keskeinen, seuraa edellisestä.
My fifth point, which is at the heart of the whole structure, follows from that.
FinnishTarvitsemme vahvan komission, joka voi puuttua kriisiin mahdollisimman nopeasti.
We need a strong Commission that can confront the crisis as quickly as possible.
FinnishÄänestämme joka tapauksessa tämän määräyksen sisältävää päätöslauselmaa vastaan.
In any case, we are voting against the resolution which includes this condition.
FinnishKäsittelen lyhyesti myös Kozlodyin ydinvoimalaa, joka on saanut paljon huomiota.
Let me also touch on the subject of Kozloduy, which has attracted much attention.
FinnishTeillä on mahdollisuus muodostaa komissio, joka pystyy saamaan parlamentin tuen.
You have a chance to rebuild a Commission that can win the support of this House.
FinnishSe koskee ensinnäkin miestä, jota uhkaa kuolema ja joka meidän on pelastettava.
Firstly, it is about a man who is threatened with death and whom we must rescue.
FinnishKannatan sen vuoksi jakojärjestelmää, joka on muita järjestelmiä paljon vakaampi.
I am therefore in favour of a 'pay as you go' system, which is much more stable.
FinnishMinulla on Euroopan parlamentin tuki; toimielimen, joka on maailman tärkeimpiä.
The European Parliament, one of the world’s most important bodies, is behind me.
FinnishOlen ylpeä näkyvästä tuloksesta, joka Euroopan komission tuella on saatu aikaan.
I am proud that the European Commission’s assistance has had a tangible impact.
FinnishSiirryn nyt kysymykseen, joka liittyy läheisemmin keskusteluumme, kysymykseen...
I will now turn to the issue which is more central to our debate, the issue ...
FinnishMeillä on EU:ssa yhteinen kalastuspolitiikka, joka tulee säilymään myös jatkossa.
We have a common fisheries policy in the EU and that is how it is going to stay.
FinnishSe valmistelee parhaillaan direktiiviä, joka ei valitettavasti ole vielä valmis.
At the moment, it is preparing a directive which, unfortunately, is incomplete.
FinnishOlimme odottaneet sopimusta, joka perustuu Balin ja Poznánin ilmastosopimuksiin.
We had expected an agreement on the funding of the Bali and Poznań climate deals.
FinnishTämä ei ole sellainen asenne, joka auttaa meitä vahvistamaan yhteismarkkinoita.
This is not the sort of attitude that will help us strengthen the common market.