FI

johto {substantiivi}

volume_up
johto (myös: johtajuus)
Syntyneestä tilanteesta on vastuussa yksinomaan äärikansallinen Belgradin johto.
The extremist Belgrade leadership bears sole responsibility for the situation that has arisen.
Toisin kuin Myanmarin hallitus, Kiinan johto otti viisaasti vastaan ulkomaisen avun.
The Chinese leadership, unlike the Myanmar regime, was wise to accept foreign aid.
Vaikuttaa siltä, että ryhmänne johto tietää tilanteen hyvin.
It looks as though the leadership of your group is well aware of the situation.
johto (myös: hallinto)
Tietenkin johto päättää uusien organisointimuotojen käyttöönotosta.
Of course, management decides on the introduction of new forms of organization.
Sitten Lloyd'sin johto siirsi nämä tappiot sijoittajien maksettaviksi.
The Lloyd's management then passed these losses on to the Names.
Yhtiön johto ja/tai sen hallitus on vastuussa yhtiön sitoumuksista.
The company's management and/or Board of Directors is responsible for the company's commitments.
Yhdysvaltain johto määrittelee toivottavasti uudelleen Lähi-idän politiikkaansa.
The American administration will, I hope, redefine its policy in the Middle East.
Minun periaatteellinen lähtökohtani on, että jäsenet itse määrittelevät prioriteettinsa, ei parlamentin johto.
My main point is that it is for Members, not the administration, to decide Parliament's priorities.
Nykyinen häpeällinen johto jää historiankirjoihin hyökkäyksestä Irakiin, Guantánamosta, Abu Ghraibista ja uskomattomasta julkisuuspelistä.
It is an administration that will go down in history as that of the ignominy of the Iraq invasion, of Guantánamo, of Abu Ghraib and of the extraordinary rendition act.
Inline mute and volume controls for quick adjustments and flexible, 6-foot cord with analog plugs.
Neuvosto säilyttää luottamuksensa siihen, että Algerian nykyinen johto pyrkii saamaan kriisin hallintaansa ja tulee seuraamaan demokratiaan johtavaa tietä.
The Council retains its faith in the efforts of the current Algerian leadership to control the crisis and continue along the road to democracy which it has begun.
Meidän on myös kehotettava järjestön johtoa lopettamaan Ashrafin leirin asukkaiden elämän hallitseminen, koska heitä ei päästetä poistumaan leiriltä.
Also we must call on the Mujahedin leadership to stop controlling the lives of the residents of Camp Ashraf, namely by not letting them leave the camp.
johto (myös: piuha, sähköjohto)
Inline mute and volume controls for quick adjustments and flexible, 6-foot cord with analog plugs.
Mukana tuleva kantokotelo suojaa sekä kuulokkeita että johtoa.
The included carrying case protects both the headset and cord.
Yhdistä laite tietokoneeseen käyttämällä erillistä kaapelia tai laitteessa kiinni olevaa johtoa.
Connect the device to your PC using the separate cable or cord attached to the device.
Tällainen johto pystyisi harjoittamaan ulkopolitiikkaa, joka antaisi Euroopalle mahdollisuuden toimia yhtenäisesti.
That, for us, is the basis of the competences of a united Europe and of future governance, European governance.
Uuden Euroopan luottoluokitussäätiön johto, henkilöstö ja hallintorakenteet olisivat täysin riippumattomia ja itsenäisiä.
The management, staff and governance structure of the new ECRF would be fully independent and autonomous.
Eri tasoille hajautettu johto ja hyvä hallinto ovat olennaisia aluekehityspolitiikan menestyksen varmistamisessa.
Decentralised management and good governance at various levels are crucial to ensuring the success of regional development policy.
Lissabonin sopimuksen puolesta äänestäneillä on siis valtava johto.
That is a gigantic lead for those who said yes to the Treaty of Lisbon.
Se on meidän tehtävämme, ja meidän on otettava siinä johto ja edistettävä vaurautta vielä enemmän.
That is our task, and we must take a lead in that and develop prosperity even more.
Rather, it is necessary to take the lead.
Operaatiota johtaa puolustusliiton Euroopan-joukkojen ylin johto pääesikunnastaan SHAPE:sta.
It will be led by the supreme command of the Allied forces in Europe from its headquarters, SHAPE.
johto (myös: putki, kanava)
johto (myös: putki, putkisto, kanava)
Kaikki muut hankkeet (Itämeren maanalainen johto tai niin kutsuttu "Amber-johto") olisi hylättävä, sillä niillä olisi välitön vaikutus Ukrainan uudelleen kehittyvään demokratiaan.
All the other projects (Baltic Sea bottom pipeline or so called "Amber Pipeline") should be abandoned as striking directly in newly emerging Ukrainian democracy.

Esimerkkejä "johto"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishYhdysvaltain johto määrittelee toivottavasti uudelleen Lähi-idän politiikkaansa.
The American administration will, I hope, redefine its policy in the Middle East.
FinnishToisin kuin Myanmarin hallitus, Kiinan johto otti viisaasti vastaan ulkomaisen avun.
The Chinese leadership, unlike the Myanmar regime, was wise to accept foreign aid.
FinnishTämä on yksi synneistä, joihin eurooppalaisen autoteollisuuden johto on syyllistynyt.
This is one of the sins committed by managements in the European car industry.
FinnishKolmanneksi, jos on vaikeaa löytää ratkaisu, yrityksen johto voi käyttää seuraamuksia.
Thirdly, if a solution is difficult to find, the management could impose penalties.
FinnishLyhyesti sanoen EU:n johto ilmeisesti vaatii Turkilta liikaa tässä asiassa.
To sum up, Brussels is apparently asking too much of Ankara on this crucial subject.
FinnishOn Iranin edun mukaista, että alue säilyy vakaana, ja maan johto on tunnustanut sen.
Iran needs regional stability, and this has been recognised by the Iranian leadership.
FinnishMitä tämä kertoo meille siitä, missä määrin Ranskan poliittinen johto puuttuu asiaan?
What does that tell us about political interference from the top in France?
FinnishEuroopan keskuspankilla on nyt voimakas johto ainakin 12 vuoden ajan.
The European Central Bank now has strong leadership for at least a 12-year period.
FinnishKytke sopiva johto tietokoneen lähtöportista television tuloliitäntään.
Connect the appropriate video cable from your computer's output to your TV.
FinnishSyntyneestä tilanteesta on vastuussa yksinomaan äärikansallinen Belgradin johto.
The extremist Belgrade leadership bears sole responsibility for the situation that has arisen.
FinnishTietenkin johto päättää uusien organisointimuotojen käyttöönotosta.
Of course, management decides on the introduction of new forms of organization.
FinnishMaan johto on näin tukkinut Eritrean toimittajien ja poliittisten toisinajattelijoiden suut.
Journalists and Eritrean dissident politicians were gagged by the regime.
FinnishVenäjän johto on toistuvasti todennut, että sen eurooppalainen valinta on peruuttamaton.
The Russian leadership has repeatedly stated that its European choice is an irrevocable one.
FinnishTutkinnan johto on uskottava oikeusviranomaisille ilman poliittista väliintuloa.
These investigations should be conducted by the judicial authorities without political interference.
FinnishVaikuttaa siltä, että tämän takia BBC-yhtiön ylempi johto katsoo olevansa lain yläpuolella.
As a result of that, BBC senior management now seem to regard themselves as above the law.
FinnishSe on meidän tehtävämme, ja meidän on otettava siinä johto ja edistettävä vaurautta vielä enemmän.
That is our task, and we must take a lead in that and develop prosperity even more.
FinnishVaikuttaa siltä, että ryhmänne johto tietää tilanteen hyvin.
It looks as though the leadership of your group is well aware of the situation.
FinnishLTTE:n myöntymätön johto on kuitenkin torjunut kaikki nämä ehdotukset.
Each of those proposals has been rejected by that same intransigent leadership at the LTTE.
FinnishValko-Venäjän poliittinen johto vastustaa vielä tällä hetkellä etenemistä tällaiseen suuntaan.
The Belarusian political leaders are currently still resisting a move in that direction.
FinnishPerinteisissä valtasuhteissa lähtökohtana on, että ainoastaan omistaminen ja johto otetaan huomioon.
According to traditional power relations, only ownership and management count.