FI johtaa
volume_up
[johdan|johtanut] {verbi}

1. yleinen

johtaa (myös: viedä, aloittaa, opastaa, ohjata)
Erilaiset psykologiset häiriöt voivat johtaa epäterveellisiin syömishäiriöihin.
A range of psychological disorders lead to irrational eating disorders.
Perustuslain ratifiointi johtaa meidät aiempaa demokraattisempaan Eurooppaan.
The ratification of this constitution will lead us to a more democratic Europe.
Tämä kaikkihan johtaa lopulta aivan sietämättömään tilanteeseen!
All this is bound to lead to a situation that will be untenable in the long run.
Operaatiota johtaa puolustusliiton Euroopan-joukkojen ylin johto pääesikunnastaan SHAPE:sta.
It will be led by the supreme command of the Allied forces in Europe from its headquarters, SHAPE.
Kuten tiedämme, operaatiota johtaa irlantilainen kenraali Patrick Nash.
As we know, the Irish General Patrick Nash is commanding the operation.
Enter-näppäimen painaminen johtaa samaan lopputulokseen kuin valitun (korostetun) komentopainikkeen napsauttaminen.
Pressing ENTER does the same thing as clicking a command button that is selected (outlined).
Puutteiden ei pitäisi koskaan automaattisesti johtaa rajatarkastusten palauttamiseen.
The shortcomings should never automatically lead to the reintroduction of border control.
Omavastuu johtaa avoimuuteen ja myös parempaan valvontaan.
The retention leads to transparency and also to better control.
Tämä ei kuitenkaan saa johtaa virallisen valvonnan vähenemiseen.
However, this must not lead to a reduction in official control.
Se johtaa kuitenkin rappioon ja siten suorastaan demokratian vaarantumiseen.
This leads to the decline of, and consequently the direct threat to, democracy.
Minulla on ollut kunnia johtaa näitä keskusteluja ja siten todistaa välittömästi tätä menestystä.
It has been an honour for me to lead these debates and hence to be a direct witness to that success.
Uskomme vahvasti, että vain suora vuoropuhelu voi johtaa Tiibetin kysymyksen pysyvään ratkaisuun.
We firmly believe that only such a direct dialogue can be conducive to a lasting solution of the Tibetan issue.
Tällaiset pyrkimykset eivät saa kuitenkaan johtaa toimielinten heikentämiseen.
Yet such efforts must not go hand in hand with a weakening of the institutions.
Luopukaamme kansallisesta itsekkyydestä, joka johtaa suoraan katastrofiin.
Let us go beyond our national selfishness which is leading straight into disaster.
Kuka voi väittää, että savukkeiden kallistuminen johtaa tupakoinnin vähentymiseen?
And who can say that people stop smoking when cigarettes go up in price?
Meidän on annettava tämän ajatuksen johtaa toimintaamme tulevaisuudessa.
We must let this thought guide us all in future.
Haluan painottaa, että emme saa antaa valtamotiivien johtaa meitä.
I would like to stress that we should not be guided by power motives.
Kuka johtaa tätä koskevaa Euroopan laajuista keskustelua?
Where is Europe-wide discussion of it being guided?
Oikeusasiamies ei sitä paitsi tee paljonkaan muuta kuin johtaa työskentelyä.
Moreover, the Ombudsman does not do much other than head up the work.
Euroopan parlamentti päättää kerran viidessä vuodessa, kuka johtaa EU:n toista toimielintä.
Once every five years, the European Parliament decides who will head another EU institution.
Valtionpäämies seurueineen johtaa maata itsevaltaisesti.
The Head of State and his entourage are ruling autocratically.
Uskon, että puheenjohtajavaltio Slovenia aikoo johtaa päätöksentekoprosessia.
I think the Slovenian Presidency will try to manage the process leading towards a decision.
Konferenssin täytyy johtaa ja organisoida Kioton pöytäkirjan jälkeinen vaihe.
This conference must manage and organise the post-Kyoto phase.
Näiden näkökohtien sisällyttäminen määräyksiin johtaa vain siihen, että direktiivistä tulee huono tai käyttökelvoton.
Including these aspects will only result in the directive being difficult or impossible to manage.
Tällaisessa taktiikassa on vaarana, että se johtaa oikeusvaltion perustan heikkenemiseen.
Such tactics threaten to undermine the very foundations of the rule of law.
Työnteko johtaa yleensä palkkaan, tässä palkka ansaitsee työnteon.
As a general rule, all work merits pay but, in this case, all pay merits work.
Jos ryhdymme rikkomaan tuota määräystä, se johtaa vain kaaokseen äänestyksen aikana.
If we start breaking that rule then it just creates chaos during the votes.
Komission pitäisi lähteä liikkeelle vuoteen 2006 mennessä toteutettavissa olevista tavoitteista ja johtaa niistä rahoitustarve.
Up until 2006 the Commission should work on the basis of the realistic targets set and should deduce its financial needs from them.
Niitä ei saa myöskään johtaa muuntogeenisistä mikro-organismeista.
We must also avoid these being derived from GMOs.
Kun hyväksymme sen, on suhteellisen yksinkertaista johtaa siitä yksittäisiä teemoja ja konkreettisia vaatimuksia.
That is Lisbon's core strategy; that is what we have to work at, and once that is accepted, it is relatively straightforward to derive from it specific topics and definite demands.
johtaa (myös: juontaa, edustaa)
volume_up
to front [fronted|fronted] {v.} [Brit. eng.]
Tarvitsemme komissiolle puheenjohtajan, joka johtaa eturintamassa keskustelua Euroopan uudesta perustuslaista.
We need a Commission President who is going to lead from the front in the debate on the new European Constitution.
Unionin ja Yhdysvaltojen johtama yhteinen rintama on ainoa keinomme kukistaa nämä kylmäveriset ja säälimättömät murhaajat.
A united front, spearheaded by the Union and the United States, will be the only means of enabling us to defeat these cold-blooded and ruthless murderers.
Näiden joukossa ovat puolustusministeri Abdul-Qadir al-Obaidi ja Saleh al-Mutlaq, sunnien johtaman Kansallisen vuoropuhelun rintaman johtaja.
Among those affected are defence minister Abdul-Qadir al-Obaidi and Saleh al-Mutlaq, the head of the Sunni-led Iraqi Front for National Dialogue.
johtaa (myös: suunnata)
johtaa
johtaa

2. Fysiikka: "sähkööä, valoa, lämpöä"

johtaa
volume_up
to conduct [conducted|conducted] {v.} (electricity, light)
Arvoisa komission jäsen, teidän ei tarvitse johtaa tätä keskustelua.
It is not you who needs to conduct this discussion, Commissioner.
On ollut valtava työ koordinoida kaikkia näitä tarkistuksia ja johtaa neuvotteluja.
It was no mean feat to coordinate all these amendments and to conduct negotiations.
How will you now conduct the dialogue?

3. Musiikki: "orkesteria"

johtaa
volume_up
to conduct [conducted|conducted] {v.} (an orchestra)
Arvoisa komission jäsen, teidän ei tarvitse johtaa tätä keskustelua.
It is not you who needs to conduct this discussion, Commissioner.
On ollut valtava työ koordinoida kaikkia näitä tarkistuksia ja johtaa neuvotteluja.
It was no mean feat to coordinate all these amendments and to conduct negotiations.
How will you now conduct the dialogue?

Esimerkkejä "johtaa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishValvonnan puutteellisuus johtaa vielä laajempaan kilpailun vastaiseen toimintaan.
The distortion of competition is all the greater, due to the defective controls.
FinnishEU:n kalastuslaivastojen ylikapasiteetti johtaa aivan liian suuriin saaliisiin.
Overcapacity in the fishing fleets in the EU is leading to far too large catches.
FinnishSe vaarantaa työntekijöiden oikeudet ja saattaa johtaa sosiaaliseen polkumyyntiin.
It threatens employees’ rights and it is in danger of leading to social dumping.
FinnishPeruskoulutuksen mahdollisuus johtaa ammatilliseen koulutukseen ja integraatioon.
The possibility of education leads to training and professional reintegration.
FinnishEi pidä paikkaansa, että vuodesta 2006 alkaen Slovakian poliisia johtaa armeija.
It is not true that from 2006 Slovak police will be overseen by the military.
FinnishTämä johtaa sensuurin lisääntymiseen, lehdistön- ja sananvapauden vähenemiseen.
This leads to more censorship and less freedom of the press and freedom of speech.
FinnishHaluan myös toivottaa tervetulleeksi uuden puhemiehen, joka nyt johtaa puhetta.
I would also like to warmly welcome the new president who has taken the chair.
FinnishNiiden polttaminen johtaa rehun ja elintarvikkeiden yleiseen ylihinnoitteluun.
Their combustion leads to overpricing of feedingstuffs and foodstuffs in general.
FinnishTämä johtaa selvästi "aivovuotoon", josta on käyty viime aikoina usein keskustelua.
This is clearly leading to the drain that is being talked about so often today.
FinnishEllei tässä onnistusta, maan rakenne johtaa uusiin uhkiin ja vakaviin konflikteihin.
Failing that, the structure will be a source of new dangers and grave conflicts.
FinnishTämä johtaa nopeampiin menettelyihin ja vakuutusten ottajien parempaan suojeluun.
The result will be quicker procedures and more protection for policy holders.
FinnishTämä periaate johtaa joskus hulluuksiin, kuten esitykseen Internet-televisiosta.
It sometimes leads to madness, such as the proposal for Internet television.
FinnishOn unionin etujen mukaista, että prosessi johtaa myönteiseen lopputulokseen.
It is in the Union's interests that the process should have a favourable outcome.
FinnishTämä voi johtaa siihen, että niin sanottu vapaakauppa jää pelkäksi iskulauseeksi.
This could mean that our supposed free trade will become nothing more than a slogan.
FinnishArvoisa puhemies, ilmastonmuutos johtaa yli 300 000 kuolemantapaukseen joka vuosi.
Mr President, climate change is responsible for more than 300 000 deaths each year.
FinnishToinen tie johtaa Euroopan yhdentymisen hidastumiseen ja mahdollisesti hajoamiseen.
One road leads to a slowdown in European integration, and possibly a break-up.
FinnishEntäpä jos tämä johtaa vakavaan vaaratilanteeseen ja tärkeän sataman sulkemiseen?
What happens if it then results in a serious incident, closing a major port?
FinnishTämä on suuri saavutus, joka johtaa meitä kohti Euroopan yhtenäismarkkinoita.
It is a great achievement, pointing us in the direction of a single European space.
FinnishEuroopan kansalaisia ei saa johtaa harhaan Euroopan sisäisillä kuljetusmarkkinoilla.
We should not mislead European citizens in the European internal transport market.
FinnishSatojentuhansien työpaikkojen menetys johtaa työttömyyden räjähdysmäiseen kasvuun.
The loss of hundreds of thousands of jobs has caused unemployment to spiral.