"ja" - Englanninkielinen käännös

FI

"ja" englanniksi

volume_up
ja {konj.}
EN
EN
EN
EN
FI

ja {konjunktio}

volume_up
ja
volume_up
& {konj.} (and)
Henkilöstöhallinnon, budjetoinnin ja organisaatiosuunnittelun pääosasto
HR, Budget & Organisation (Directorate General)
Afganistanissa EU tukee oikeusviranomaisten ja poliisien koulutusta.
In Afghanistan, the EU supports training for judiciary & police officers
Maksujärjestelmien ja markkinainfrastruktuurin pääosasto
Payments & Market Infrastructure (Directorate General)
ja (myös: sekä, ynnä)
Olemme arvoyhteisö, ja tärkeimpiä arvojamme ovat vapaus ja solidaarisuus.
We are a community of values, particularly the values of freedom and solidarity.
Haasteet ja uudistuksia ja demokratiaa koskevat odotukset ovat nyt suuret.
Today, the challenges, like the expectations – of reforms and democracy – are huge.
, maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnon valmistelija.
, draftsman of the opinion of the Committee on Agriculture and Rural Development.

Esimerkkejä "ja"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishToivon teille jatkuvaa menestystä ja onnittelen teitä kaikista saavutuksistanne.
I wish you continued success and congratulate you on all that you have achieved.
FinnishEikö olisi aika lakata hyssyttelemästä ja mainita nimeltä kyseiset jäsenvaltiot?
Is it not time to stop pussyfooting around and start naming these Member States?
FinnishNiin ei tapahtunut, ja sen vuoksi asiat vaikeutuvat tulevaisuudessa entisestään.
It did not happen, and things will only be more difficult as a result in future.
FinnishLopuksi esitän ensisijaiset tavoitteet huippukokoukselle ja lähitulevaisuudelle.
Finally, I shall outline the priorities for the Summit and the immediate future.
FinnishNeuvoston ja EU:n jäsenvaltioiden on tarvittaessa tiukennettava rangaistuksiaan.
If necessary, the Council and the EU Member States must tighten their sanctions.
FinnishAinakin meillä olisi elävä ihminen, ja uusi oikeudenkäynti voitaisiin järjestää.
At least we would have a living being and a retrial would be able to take place.
FinnishSopimus sisältää onneksi myös voimakkaita kannustimia sähkö- ja hybridiautoille.
Fortunately, it also contains powerful incentives for electrical or hybrid cars.
FinnishTämä on siis selvästi suuri ja koko Euroopan yhteisön alueelle levinnyt ongelma.
So this is clearly a massive problem across the whole of the European Community.
FinnishNäillä alueilla ovat ihmiset ja eläimet kärsineet suu- ja sorkkataudin kourissa.
Regions where humans and animals have suffered from the foot-and-mouth epidemic.
FinnishClaude Turmesin ja Bernhard Rapkayn tämänsuuntaiset ponnistelut ovat todellisia.
Claude Turmes and Bernhard Rapkay have carried out significant work to this end.
FinnishEurooppa tarvitsee viljelijöitään ja sen on tuettava maaseutualueidensa väestöä.
Europe needs its farmers and needs to support the population in its rural areas.
FinnishEmme voi suvaita tällaista terroria ja uhkailua missään osassa Euroopan unionia.
We cannot condone such terror or intimidation in any part of the European Union.
FinnishLisäksi tuotantoa on ohjattava kestävän ja korkealuokkaisen kehityksen suuntaan.
Production must also be geared towards sustainable and high-quality development.
FinnishMolemmissa ehdotuksissa on ikävä kyllä kuitenkin monia rajoituksia ja puutteita.
Both initiatives suffer, however, from a number of limitations and shortcomings.
FinnishEU:n kansalaisilla on ja tulee olla oikeus etsiä työtä kaikissa jäsenvaltioissa.
EU citizens do and should have the right to seek employment in any Member State.
FinnishTällaisia maita on, ja ne ovat mielestäni sopivia vuoropuhelukumppaneita EU:lle.
Yes, there are, and, in my view, they are suitable dialogue partners for the EU.
Finnish   Romanialle ja Bulgarialle on luvattu EU:n jäsenyys 1. tammikuuta 2007 alkaen.
   Romania and Bulgaria have been promised EU membership as from 1 January 2007.
FinnishKyseisen alueen kalastus on täysin riippuvainen kumppanuuksista ja sopimuksista.
Fishing in that part of the world relies totally on partnerships and agreements.
FinnishMyös Balkanin alue on mainittu, ja sielläkin on tapahtunut myönteistä kehitystä.
Reference has been made to the Balkans, and that is also a positive development.
FinnishLisäksi haluan tähdentää, että pelkkä pohjoisen ja etelän yhdentyminen ei riitä.
I would also like to point out that North-South integration alone is not enough.
Muita sanoja