"innostaa" - Englanninkielinen käännös

FI

"innostaa" englanniksi

FI innostaa
volume_up
[innostan|innostanut] {verbi}

Enimmäisrajoja tarvitaan, jotta jäsenvaltioita voidaan innostaa toteuttamaan uudistuksia.
The maximum levels are needed in order to inspire the Member States to implement reforms.
Näiden sanojen täyty innostaa meitä antamaan vieläkin suuremman sitoumuksen.
These words must inspire us to make an ever greater commitment.
Niiden pitäisi innostaa meitä kaikkia ryhtymään toimiin.
They should inspire us all to roll up our shirt sleeves.
innostaa
innostaa (myös: intoilla)
Voiko tämä melko iäkkäiden herrojen muodostama kolmikko todellakin innostaa kansalaisia, erityisesti nuoria, tulevaisuutta koskevassa keskustelussa?
Will these three gentlemen of quite mature years really be able to enthuse people, especially young people, when it comes to the debate about the future?
And that really, really excites me.
Mikä innostaa minua digitaaliajassa, mikä iskee minuun henkilökohtaisesti, on se, että kuilu unelmoimisen ja tekemisen välillä on kurottu umpeen.
What turns me on about the digital age, what excites me personally, is that you have closed the gap between dreaming and doing.
Mitä vipuun tulee, olette kuvannut kaikki sen mekanismit ehdotuksessanne, joka on monilta osiltaan innostava ja jännittävä.
As for the lever, you have described all the appropriate mechanisms in your exhilarating proposal, which is exciting in so many respects.
innostaa (myös: sytyttää, suuttua)

Esimerkkejä "innostaa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishUnionin laajentumiseen innostaa halumme rauhaan, turvallisuuteen ja vakauteen.
The enlargement of the Union is inspired by our wish for peace, security and stability.
FinnishSe innostaa valtavia ihmisjoukkoja ja siinä liikkuvat huikeat summat rahaa.
It is a source of inspiration for millions and huge sums of money are involved in it.
FinnishKomissio haluaa innostaa maanviljelijöitä tuottamaan laatutuotteita.
The Commission would like to encourage farmers to produce quality products.
FinnishPelkkä hauskojen kuvien tilaaminen kännykkään ei enää jaksa ainakaan minua innostaa.
I, at least, can no longer get enthusiastic about ordering merely amusing images for my cell phone.
FinnishKaksi asiaa innostaa Georgiaa lähestymään Euroopan unionia, mikä myös on mielestäni tärkeää.
Two things, in particular, are pushing Georgia towards the European Union and this is important too, in my view.
FinnishTällä tavalla ne voivat innostaa ja auttaa kussakin maassa toimivia pieniä ja keskisuuria yrityksiä.
In that way they can stimulate and help the small and medium enterprises existing in those respective countries.
FinnishPienten ja keskisuurten yritysten pitäisi olla hyvä keino innostaa kansantalouksia torjumaan työttömyyttä.
Small and medium-sized enterprises should be a good way to stimulate economies to fight against unemployment.
FinnishAinutlaatuinen yhteistyömallimme innostaa alueelliseen yhteistyöhön, esimerkiksi Afrikan unionin kehittämiseen.
Our unique model of cooperation is inspiring regional cooperation, for example the development of the African Union.
FinnishSe innostaa työntekijöitä pätevöitymään, sen osoittavat ainakin Ranskassa ja IsossaBritanniassa saadut kokemukset.
It encourages employees to obtain qualifications, at least these are the experiences from France and Great Britain.
FinnishToivonkin, että tämä esimerkki innostaa unionin kansalaisia aktiivisempaan osallistumiseen EU:n päätöksentekoon.
I do hope that this example will encourage the citizens of the Union to take a more active part in EU decision-making.
FinnishArvoisa puhemies, kuulemme harvoin tässä istuntosalissa keskusteltavan aiheesta, joka innostaa niin monta ryhmää.
Mr President, rarely do we hear a subject discussed in this Chamber which brings so many groups together in enthusiasm.
FinnishAvoimuus innostaa toivottavasti myös ympäristöystävälliseen viljelyyn ja ainutlaatuisen luontomme suojeluun.
This openness will hopefully also stimulate environmentally friendly farming and the protection of our unique natural interests.
FinnishJa se todella, todella innostaa minua.
FinnishKuten tiedämme, tämä ohjelma on suunnattu vapaaehtoisjärjestöille ja sen tarkoituksena on innostaa niistä löytyvää pätevyyttä.
As you know, it is directed at the voluntary organisations with the aim of encouraging them to use their expertise in this area.
FinnishSe lisää motivaatiota ja innostaa.
FinnishSe on uudistuksen ja sovittelun majakka, joka innostaa ja ohjaa niitä Euroopan alueita, jotka eivät vielä ole unionimme jäseniä.
It is the beacon of reform and reconciliation that also inspires and guides the regions of Europe that are not yet members of our Union.
FinnishOlen osallistunut palkintojenjakoseremoniaan, ja tarjonta, jonka tuottamiseen tämä palkinto innostaa, teki minuun todella suuren vaikutuksen.
I have attended the prize-giving ceremony and I was deeply impressed with what was on offer, to which this prize gives a boost.
FinnishMikä innostaa minua digitaaliajassa, mikä iskee minuun henkilökohtaisesti, on se, että kuilu unelmoimisen ja tekemisen välillä on kurottu umpeen.
What turns me on about the digital age, what excites me personally, is that you have closed the gap between dreaming and doing.
FinnishMuokattuna sen vuoksi, että haluamme hieman innostaa jäsenvaltioita ottamaan suuremman vastuun yhteisestä maatalouspolitiikasta.
I say "modified" because we should give some encouragement to the Member States to take on more responsibility for the common agricultural policy.
Finnishmikä innostaa jotakuta