"ilma" - Englanninkielinen käännös

FI

"ilma" englanniksi

volume_up
ilma {subst.}
EN
EN
FI

ilma {substantiivi}

volume_up
Direktiivissä 96/62 ympäröivä ilma määritellään ainoastaan " ulkoilmaksi" .
From a technical point of view, Directive 96/62 defines ambient air as 'outdoor air' only.
"Ruskehtava ilma" antoi mielestäni huomattavasti pontta Kitupiikin tarinalle.
I think that "palpable brown air" gave a lot of character to the story of Scrooge.
Toisin kuin ilma ja vesi, maaperä ei ole rajatylittävä vaan kansallinen kysymys.
Unlike air and water, soil is not a cross-border issue but a national matter.
ilma (myös: vesi, vedet, kylpy, neste, tuulet)
Toisin kuin ilma ja vesi, maaperä ei ole rajatylittävä vaan kansallinen kysymys.
Unlike air and water, soil is not a cross-border issue but a national matter.
Sähkö on kuin juomavetemme tai hengittämämme ilma.
Electricity is like the water we drink and the air we breathe.
. - (LT) Taajuus kuuluu muiden luonnonvarojen (aurinko, vesi, ilma) tavoin julkisiin varoihin.
. - (LT) The spectrum, like other natural resources (sun, water, air), is a public asset.

Esimerkkejä "ilma"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishToisin kuin ilma ja vesi, maaperä ei ole rajatylittävä vaan kansallinen kysymys.
Unlike air and water, soil is not a cross-border issue but a national matter.
FinnishHän voi myös kertoa, miten hänen lastensa ja lastenlastensa ilma on puhtaampaa.
He can also explain that his children and his grandchildren will have cleaner air.
Finnish"Ruskehtava ilma" antoi mielestäni huomattavasti pontta Kitupiikin tarinalle.
I think that "palpable brown air" gave a lot of character to the story of Scrooge.
FinnishEnsimmäisenä toimenpiteenä olisi oltava meluisimpien ilma-alusten poistaminen.
The first measure that should be taken is to withdraw the noisiest aircraft.
FinnishKatson, että kompromissi vaativan ilma-aluksen määritelmästä on tasapainoinen.
In relation to the definition of complex aircraft, I feel the compromise is balanced.
FinnishTällä hetkellä ilma pilaantuu aivan liikaa ennen kaikkea satamissa ja niiden lähistöllä.
Currently there is far too much air pollution, particularly in and around ports.
Finnish1900-luvulla on usein pitänyt sanoa, että kaupunki-ilma tekee sairaaksi.
During the twentieth century it often had to be said that town air makes you ill.
FinnishIlma-alukset, autot ja junat kulkevat eri maista ja ympäristöistä toiseen.
Aircraft, cars and trains move between different countries and environments.
FinnishYhtä hyödyllistä olisi yksityistää ilma ja antaa vain maksukykyisten hengittää sitä.
That is as good as privatising air and only letting people breathe if they have money.
Finnish. - (NL) Arvoisa puhemies, puhdas ilma on elämän perusedellytys.
on behalf of the PSE Group. - (NL) Mr President, clean air is a basic necessity of life.
FinnishHaluamme kansainvälisen sopimuksen ilma- ja meriliikenteestä aiheutuville päästöille.
We want an international agreement for emissions from aviation and maritime transport.
FinnishLentokoneiden ja ultrakeveiden ilma-alusten välinen rajanveto on edelleen tekemättä.
The question of differentiating between aircraft and ultralights remains.
FinnishOi, Euroopan unioni, levitköön sinun kutsumukseksi kaikkialle kuten ilma, jota hengitämme.
Oh, European Union let your mission spread everywhere like the air we breathe.
FinnishEurooppa on pitkän aikaa sulkenut silmänsä esimerkiksi ilma-alusten osalta.
For a long time, Europe has looked the other way, for example, in the case of aircraft.
FinnishSillä on yli kaksi kolmasosaa kaikista EU:ssa sertifioiduista ilma-aluksista.
Over two thirds of all aircraft certified in the EU are in this sector.
FinnishNyt puuttuu enää vain se, että myös hengittämämme ilma yksityistetään!
The only thing we have not yet seen is privatisation of the air we breathe!
FinnishIlma-alusten melu on jo sisällytetty joidenkin eurooppalaisten lentoasemien maksujärjestelmiin.
Aircraft noise is already an element in some Community airport charging systems.
FinnishDirektiivissä 96/62 ympäröivä ilma määritellään ainoastaan " ulkoilmaksi" .
From a technical point of view, Directive 96/62 defines ambient air as 'outdoor air' only.
FinnishKolmas kysymys liittyy sellaisten ilma-alusten tarkastamiseen, jotka ovat turvallisuusriski.
The third question has to do with checks on aircraft that are a safety risk.
FinnishRomania on valmistautunut poistamaan tarkastukset sisäisiltä maa-, ilma- ja merirajoiltaan.
Romania is prepared to remove its internal controls at its land, air and sea borders.