"hyvin määritelty" - Englanninkielinen käännös

FI

"hyvin määritelty" englanniksi

volume_up
hyvin määritelty {adj.}

FI hyvin määritelty
volume_up
{adjektiivi}

hyvin määritelty
Siinä esitetään hyvin määritelty yhteisvastuun periaate ja vaatimus monipuolistaa toimittajia ja siirtokäytäviä.
What we find here is a well-defined principle of solidarity and the requirement to diversify suppliers and transport corridors.
Voin sanoa varmasti, että ratkaisu alkaa nyt muotoutua, ja meillä on hyvin määritelty ja yhtenäinen eurooppalainen lähestymistapa, jota voimme nyt soveltaa.
I can certainly say that a solution is now beginning to take shape and we have a well-defined and integrated European approach that we are now pursuing.
Haluan myös, että tiedätte, että olemme lujasti päättäneet tehdä yhteistyötä sen varmistamiseksi, että alueitamme, joiden haitat on hyvin määritelty, voidaan tehokkaasti suojella.
I would also like you to know that we firmly intend to work together to ensure that our areas, which have very well-defined handicaps, can be effectively protected.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "hyvin määritelty" englanniksi

hyvin adverbi
määritelty adjektiivi
English

Esimerkkejä "hyvin määritelty"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishEihän kyse siitä ole, vaan unionille on määritelty toimivaltaa hyvin paljon.
That is not the issue here: the Union already has a good deal of competence.
Finnish   Tässä direktiivissä riskialttius on määritelty erittäin hyvin.
   . In this particular directive the point about risk sensitivity is well made.
FinnishArvoisa puhemies, tämän mietinnön tarkoitus on hyvin selkeä ja tarkasti määritelty.
Mr President, the purpose of this report is very clear and specific.
FinnishOn myös huomattava, että maataloustoiminnan käsite on määritelty hyvin laajasti.
It must also be noted that the general concept of agricultural activity has been very broadly defined.
FinnishNäin on erityisesti tapauksessa, jossa tutkimusta koskevat säännöt on määritelty hyvin tarkasti.
This is particularly the case where the investigation rules are very precisely defined.
FinnishEi aio, pelisäännöt on määritelty hyvin selkeästi perustamissopimuksessa.
No, the ground rules are very clearly defined in the Treaty.
FinnishTämä ei ole abstrakti vaan hyvin tarkkaan määritelty ongelma.
This is not an abstract issue but a very specific one.
FinnishSen ei kuitenkaan myöskään tarvitse noudattaa suositeltuja päiväannoksia, jotka on tavallisesti määritelty hyvin pieniksi.
On the other hand, they need not be bound by the recommended daily allowances, which are normally set at very low levels.
FinnishSamanaikaisesti meidän on varmistettava, että nämä poikkeukset on määritelty hyvin selvästi ja estävät siten asetusta jäämästä pelkäksi tyhjäksi kuoreksi.
At the same time, we must make sure that these exceptions are very clearly defined and thus prevent this regulation from becoming an empty shell.
FinnishToiseksi kriteereistä: tavoitteen 1 osalta on määritelty hyvin ja tarkasti, kuka täyttää tavoitteen 1 vaatimukset; määritelmä perustuu ensisijaisesti BKT: hen.
Secondly, on criteria; in Objective 1 we have a very good and tight definition of who should qualify for Objective 1, based primarily on GDP.
FinnishLissabonin strategiassa ongelma on määritelty erittäin hyvin, ja meillä on hyvä käsitys siitä, millaisilla toimenpiteillä siihen voidaan puuttua.
And again, it is in the interests of everyone: both all the economies concerned and all the countries concerned, because when you enter the euro area it is for eternity.
FinnishOlemme itse asiassa hyvin tietoisia siitä, että investoinnit on määritelty hyvin tarkasti ja ettei uusia teitä tarvitse rakentaa uusien luontotyyppien etsimiseksi.
In fact we are well aware that investment is something that is strictly defined and that we do not need to build any new roads to go and discover biotopes.
FinnishToimielinten välillä olisi tärkeä olla sellainen suhde, joka konkretisoisi niitä suuntaviivoja, jotka on määritelty niin hyvin kahdessa käsittelemässämme mietinnössä.
It is important for there to be an interinstitutional relationship which can give concrete form to the guidelines so well specified in these two reports.
FinnishOn muistettava, että se perusta, jonka varassa saatoimme työskennellä Johannesburgissa, oli hyvin selkeästi määritelty neuvoston päätöksillä, joissa selkeytettiin neuvotteluvaltuutemme.
We must remember that the basis on which we were able to work in Johannesburg was very clearly defined by decisions in the Council clarifying our mandate.
FinnishMielestäni yksityisiä ammatinharjoittajia avustavilla puolisoilla pitäisi olla hyvin selkeästi määritelty ammatillinen asema ja vastaava sosiaaliturva kuin ammatinharjoittajalla.
I believe that assisting spouses should have a very clearly defined professional status and social security protection equivalent to that of self-employed workers.
FinnishIlmailualallahan yhteisöjen tuomioistuin on tätä nykyä usein joutunut tekemään päätöksiä sen takia, että ylivoimaista estettä ei ole määritelty riittävän hyvin.
I would however remind you that in the aviation sector, today, the Court of Justice has often been obliged to take decisions due to cases of force majeure not being defined well enough.