FI

hyväksyntä {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
Suullisille tarkistuksille tarvitaan ryhmien hyväksyntä, ja tämä ryhmä vastustaa sitä.
Oral amendments require the acceptance of the groups and this group is opposed.
Vain tällöin kansallisvaltioissa saadaan tarvittava hyväksyntä.
Only then will the necessary acceptance be achieved in the nation states.
Siten voidaan saavuttaa uusille tuotantolinjoille tarpeellinen hyväksyntä.
That would gain new product lines the necessary acceptance.
hyväksyntä (myös: hyväksyminen)
Moottoriajoneuvojen hyväksyntä kuljettajan etunäkyvyysalueen osalta (äänestys)
Approval of motor vehicles with regard to the forward field of vision of the driver (vote)
On kuitenkin välttämätöntä saada hankkeelle kaikkien toimielinten hyväksyntä.
However, it is necessary to seek the approval of all of the institutions.
Ette te, hyvä jäsen Verhofstadt, mutta jäsenvaltioiden hyväksyntä on olennaista.
Not by you, but obtaining the Member States' approval is essential, Mr Verhofstadt.
hyväksyntä (myös: seuraamus, sanktio, pakote, säännös)
Tässä on jälleen annettu hyväksyntä luotonsaannin helpottamiselle, mikä johtaa uudelleen keinotteluun ja hallitsemattomaan kasvuun.
This has again sanctioned greater access to credit, which will again lead to speculation and unsupported growth.
Yksi ensimmäisistä päätöksistä, jolle teidän on saatava neuvoston hyväksyntä, on kohdennettujen pakotteiden uusiminen Zimbabwen ZANU-PF-hallintoa vastaan.
One of the first decisions you will need to push through Council is the renewal of targeted sanctions against the ZANU-PF regime in Zimbabwe.
Vuosien 19971999 aikana parlamentti on antanut hyväksyntänsä 240 miljoonalle eurolle.
Between 1997 and 1999, Parliament sanctioned EUR 240 million.
hyväksyntä (myös: tilaus, allekirjoitus)
2. "virallinen"
hyväksyntä
Sen vuoksi Thessalonikin Eurooppa-neuvosto piti valmistelukuntaa hyvänä pohjana keskustelulle eikä kiistattomana tosiasiana, jolta ainoastaan puuttuu ministeritason hyväksyntä.
That is why the Thessaloniki Council treated the Convention as a good basis for discussion and not as a awaiting only the ministerial seal of approval.

Esimerkkejä "hyväksyntä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishJoka ikisen myönnettävän lainan on saatava kaikkien jäsenvaltioiden hyväksyntä.
Every single loan which is granted has to be approved by all the Member States.
FinnishEtte te, hyvä jäsen Verhofstadt, mutta jäsenvaltioiden hyväksyntä on olennaista.
Not by you, but obtaining the Member States' approval is essential, Mr Verhofstadt.
FinnishSuullisille tarkistuksille tarvitaan ryhmien hyväksyntä, ja tämä ryhmä vastustaa sitä.
Oral amendments require the acceptance of the groups and this group is opposed.
FinnishAinoa oikea vastaus tähän tasapuoliseen ehdotukseen on parlamentin hyväksyntä.
The only appropriate response to this balanced proposal is for the House to adopt it.
FinnishTähän on jo saatu kansalaisvapauksien ja sisäasian valiokunnan hyväksyntä.
That has now been agreed by the Committee on Civil Liberties and Internal Affairs.
FinnishSen vuoksi kaikkien muutosten, joita ehdotamme, on saatava kansalaisten hyväksyntä.
Therefore, all the changes we propose must have the consent of the people.
FinnishOn kuitenkin välttämätöntä saada hankkeelle kaikkien toimielinten hyväksyntä.
However, it is necessary to seek the approval of all of the institutions.
FinnishMoottoriajoneuvojen hyväksyntä kuljettajan etunäkyvyysalueen osalta (äänestys)
Approval of motor vehicles with regard to the forward field of vision of the driver (vote)
FinnishKaikille muutoksille on saatava Grönlannin toimivaltaisten viranomaisten hyväksyntä.
Any amendment would have to be approved by the competent local authorities in Greenland.
FinnishToinen taso on hyväksyntä jokaisen jäsenvaltion kansalaisten silmissä.
The second level is acceptance in the eyes of the public in each Member State.
FinnishTässä puolestaan kyseessä on yleinen asia, jolla on kansalaisten yleinen hyväksyntä.
This, however, is a general topic which has received the general support of the citizens.
FinnishMe tarvitsemme hyviä tehokkaita poliisitoimia, joilla on yhteisöjen hyväksyntä.
We need good effective policing with the consent of the communities.
FinnishJos järjestelmästä halutaan toimiva, sillä on oltava asianomaisten valtioiden hyväksyntä.
If the system is to work, the countries involved must give their consent.
FinnishHyväksyntä ei koske tiiviimmän yhteistyön täytäntöönpanoa koskevia konkreettisia toimenpiteitä.
The consent does not concern specific measures implementing enhanced cooperation.
FinnishTätä varten tarvitaan Yhdysvaltojen kongressin ja Euroopan parlamentin hyväksyntä.
For that to happen, we need approval from Congress in the United States and from you in Europe.
FinnishMeidän on tämän vuoksi saatava tälle asialle hyväksyntä seuraavassa neuvoston kokouksessa.
We shall therefore try to have this endorsed at the next Council meeting.
FinnishEmme ole vakuuttuneita siitä, että Eurooppa-neuvoston yksimielinen hyväksyntä on välttämätön.
We are not convinced that the unanimous approval of the European Council is required.
FinnishMeillä on siis ohjesääntö, siltä puuttuu vain neuvoston hyväksyntä.
We therefore have a statute, all that is now required is the approval of the Council.
FinnishSopimuksella on nyt kaikkien 27 jäsenvaltion demokraattinen hyväksyntä.
The Treaty now has the democratic endorsement of all 27 Member States.
FinnishParlamentin hyväksyntä sopimuksen tekemiselle on askel oikeaan suuntaan.
Parliament's approval for the conclusion of the agreement is a step in the right direction.