FI

hyväksyminen {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
hyväksyminen (myös: hyväksyntä, vastaanottaminen)
Miksi esimerkiksi vähemmistölain hyväksyminen on näin suuri ongelma?
For instance, why is the acceptance of the Minority Act such a huge problem?
Sopimuksen hyväksyminen olisi suuri edistysaskel Euroopan unionin historiassa.
Acceptance of the Treaty would be a great step forward in the history of the European Union.
Arvoisa puhemies, 43 kohdan hyväksyminen tekee tarkistuksesta 15 tarpeettoman.
Mr President, acceptance of paragraph 43 makes Amendment 15 unnecessary.
hyväksyminen (myös: hyväksyntä)
Paweł Sameckin komission jäseneksi nimittämisen hyväksyminen (
Approval of the nomination of Paweł Samecki as member of the European Commission (
Kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen hyväksyminen vaatii paljon aikaa.
Approval of a partnership and cooperation agreement requires much time.
Yhtenäisen ohjelma-asiakirjan aikainen hyväksyminen on olennaista tässä suhteessa.
The early approval of the single programming document is essential in this respect.
Länsi-Walesin ja Valleyn hyväksyminen tukikelpoisiksi tavoitteen 1 alueiksi viime vuonna tarkoitti maan köyhyyden tunnustamista kahden kolmasosan osalta.
The granting of EU Objective 1 status to West Wales and the Valleys last year was an acknowledgement of the poverty in two-thirds of the country.
hyväksyminen (myös: jakso, käytävä, osuus, jae, etappi, juoksutus)
2. "virallinen"
hyväksyminen
3. Oikeustiede
hyväksyminen (myös: läpimeno)
Työhön on vuosien varrella kuulunut ns. verilain hyväksyminen ja sitä koskevien parannusehdotusten esittäminen.
Over the years the task has involved the passing of and subsequent amendments to what is known as the 'Law on blood' .
Lainsäädännön hyväksymisessä esiintyneiden viivytysten jälkeen Kambodžan kansalliskokous ja senaatti hyväksyivät lakiehdotuksen 15. tammikuuta 2001.
After some delays in the passing of the legislation, the draft law was adopted by the National Assembly on 2 January and by the Senate on 15 January.

Esimerkkejä "hyväksyminen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishEsimerkiksi tarkistuksen 39 hyväksyminen johtaisi hallitustenväliseen menettelyyn.
Accepting Amendment 39, for example, would lead to an intergovernmental process.
FinnishPerustuslain hyväksyminen on merkittävä edistysaskel Irakin jälleenrakentamisessa.
Constitutional ratification is a major step towards the reconstruction of Iraq.
FinnishHyväksyminen monien vetoomusten säestyksellä ei ole tällainen vallankäyttökeino.
Voting in favour, following a series of pleas, is not such a powerful weapon.
FinnishTämän hyväksyminen ei merkitse sitä, että antaisimme teknologian ohjata elämäämme.
To accept this does not mean that we are allowing technology to rule our lives.
FinnishKazulinille tarjouksen hyväksyminen olisi merkinnyt raukkamaista pakoa kotimaasta.
For Mrs Kazulin, acceptance would have meant a cowardly flight from her homeland.
FinnishMielestäni neuvotteluvaltuuksien hyväksyminen on paras mahdollinen kompromissi.
In my view, adopting the negotiating mandate is the best possible compromise.
FinnishTänään ehdotettujen ratkaisujen hyväksyminen lisää tätä eriarvoisuutta entisestään.
Adopting the solutions proposed today will increase the inequality still further.
FinnishTärkeintä ei ole vakaussopimuksen hyväksyminen tai hylkääminen Amsterdamissa.
The vital thing is not whether or not the stability pact is adopted in Amsterdam.
FinnishYhtenäisen ohjelma-asiakirjan aikainen hyväksyminen on olennaista tässä suhteessa.
The early approval of the single programming document is essential in this respect.
FinnishMielestäni pitkän aikavälin ratkaisu on siis Robert Sturdyn mietinnön hyväksyminen.
So I think the long-term solution is to take on board Robert Sturdy's report.
FinnishKutsujen hyväksyminen vain luotetuilta yhteyksiltä suojaa osaltaan tietokonetta.
Accepting invitations only from trusted contacts helps keep your computer more secure.
FinnishTämän päätöslauselman hyväksyminen voi edistää edes vähän tämänsuuntaista kehitystä.
The approval of this resolution may be a step - however small - in that direction.
FinnishSiksi mietinnön Temeliniä koskevien kohtien 43 ja 44 hyväksyminen oli tärkeää.
For that reason it was important to adopt paragraphs 43 and 44 of the Temelin report.
FinnishToiseksi, tämän sopimuksen hyväksyminen on kaikkien toimielinten vastuulla.
Secondly, it is the responsibility of all the institutions to approve this Treaty.
FinnishAgenda 2000: n muodostaman paketin hyväksyminen on osa yhteisön yleistä etua.
The adoption of the Agenda 2000 package is in the general interest of the Community.
FinnishTehokkaampien interventiovälineiden hyväksyminen on kuitenkin meille elintärkeää.
It is nonetheless vital for us to adopt more effective intervention tools.
FinnishAndroula Vassilioun Euroopan komission jäseneksi nimittämisen hyväksyminen (
Approving the appointment of Mrs Androula Vassiliou as a Member of the Commission (
FinnishTämän vuoksi asetus on hyvin tärkeä ja sen hyväksyminen tänään on tarpeen.
That is why this regulation is essential, and why its adoption today is necessary.
FinnishYmpäristövastuuta koskevan direktiivin hyväksyminen olisi erittäin arvokasta.
Adopting a directive on environmental liability would be of enormous value.
FinnishTällaisen päätöksen hyväksyminen vaikuttaisi haitallisesti Euroopan unionin talouteen.
Adopting such a decision would have an adverse impact on the European economy.