FI

hyökkäys {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
hyökkäys
Hyökkäys yhtä jäsenvaltiota vastaan on hyökkäys koko Euroopan unionia vastaan.
An attack on one Member State is an attack on the European Union as a whole.
Yhdysvaltain hyökkäys Irakiin ei olisi vain hyökkäys yksittäiseen maahan.
An American attack on Iraq would not only be an attack on an individual country.
Hyökkäys yhtä EU-maata vastaan on hyökkäys meitä kaikkia vastaan.
An attack on one country of the EU is an attack on us all.
Heidän mielestään sotilaallinen hyökkäys on paras keino suojella ihmisoikeuksia.
In their opinion, military aggression is the best instrument for protecting human rights.
Hyökkäys on ilmennyt monenlaisina toimina, myös terroritekoina, jotka kansainvälinen yhteisö on tuominnut.
That aggression has been made manifest in all kinds of acts, including terrorist acts, which have been condemned by the international community.
Hän tarkoitti sitä, että hyökkäys yhtä jäsenvaltiota - tässä tapauksessa Viroa - vastaan merkitsee hyökkäystä koko Euroopan unionia vastaan.
His meaning was that aggression against one Member State - in this case Estonia - represents aggression against the whole European Union.
hyökkäys (myös: murhayritys, päällekarkaus)
volume_up
attempt {subst.} [vanh.]
Toisen uhan muodostavat jo tunnistetut tietoverkkohyökkäykset ja erilaiset hyökkäys- ja saartoyritykset Internetin kautta.
Another threat already identified is cyber attacks and different attempts to attack and block via the Internet.
Se oli hyökkäys oikeusjärjestelmää vastaan, se oli hyökkäys demokratiaa vastaan ja se oli tahallinen yritys heikentää rauhansopimusta.
It was an attack on the justice system, it was an attack on democracy and it was a deliberate attempt to undermine the Good Friday Agreement.
Jokainen attentaatti, jokainen terroristien hyökkäys on uusi shokki eikä vain Algerialle, vaan myös Euroopalle.
Each attempted assassination and each terrorist attack is a blow, not only for Algeria, but also for Europe.
Tämä hyökkäys, arvoisa komission jäsen, on saatava lujasti pysähtymään.
Commissioner, this offensive must be stopped in its tracks.
Tämä Nord Streamin valtava hyökkäys - muuksi sitä ei voi kuvailla - todella näkyi.
One could see this immense offensive - there is no other way to describe it - by Nord Stream.
Meidän on myös aloitettava täältä hyökkäys.
We also need to begin an offensive here.
Ainoa asia, jota pahoittelen, on se, että hyökkäys suoritettiin hevosilla, kun siihen olisi tarvittu tankkeja!
The only thing I regret is that the charge was only made with horses, because what we needed was tanks.
hyökkäys
hyökkäys
2. Urheilu
hyökkäys
Hyökkäys yhtä jäsenvaltiota vastaan on hyökkäys koko Euroopan unionia vastaan.
An attack on one Member State is an attack on the European Union as a whole.
Yhdysvaltain hyökkäys Irakiin ei olisi vain hyökkäys yksittäiseen maahan.
An American attack on Iraq would not only be an attack on an individual country.
Hyökkäys yhtä EU-maata vastaan on hyökkäys meitä kaikkia vastaan.
An attack on one country of the EU is an attack on us all.

Esimerkkejä "hyökkäys"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKapinallisten hyökkäys alkoi vain vähän aikaa EUFOR-operaation alkamisen jälkeen.
This rebel attack was launched shortly before the start of the EUFOR deployment.
FinnishVeropetos on hyökkäys oikeudenmukaisen ja avoimen verotuksen periaatetta vastaan.
Tax fraud amounts to an attack on the principle of fair and transparent taxation.
FinnishEi riitä, että sotilaallinen hyökkäys Irakiin pyritään estämään kaikin tavoin.
It is not enough to make every effort to stave off a military invasion of Iraq.
FinnishOn aivan selvää, että lainsäädäntöehdotus on hyökkäys ihmisoikeuksia vastaan.
It is beyond doubt that the proposed legislation is an attack on human rights.
FinnishSe olisi hyökkäys Eurooppaa vastaan, se osoittaisi, ettei Eurooppa ole todellinen.
It would be an attack on Europe, it would show that Europe is not a reality.
FinnishHyökkäys yhtä jäsenvaltiota vastaan on hyökkäys koko Euroopan unionia vastaan.
An attack on one Member State is an attack on the European Union as a whole.
FinnishHyökkäys Kuwaitiin ja sitä seurannut Persianlahden sota olivat aallonpohja.
The invasion of Kuwait and the subsequent Gulf War represented an all-time low.
Finnish(SV) Arvoisa puhemies, Venäjän hyökkäys Georgiaan ei ole satunnainen tapahtuma.
(SV) Mr President, Russia's attack on Georgia is not an isolated incident.
FinnishYhdysvaltain hyökkäys Irakiin ei olisi vain hyökkäys yksittäiseen maahan.
An American attack on Iraq would not only be an attack on an individual country.
FinnishHeidän mielestään sotilaallinen hyökkäys on paras keino suojella ihmisoikeuksia.
In their opinion, military aggression is the best instrument for protecting human rights.
FinnishTämä on todellinen hyökkäys Portugalin tasavallan perustuslain periaatteita vastaan.
This is a real attack on the principles of the Constitution of the Portuguese Republic.
FinnishViking- ja Laval-tuomiot ovat hyökkäys ammattiliittoja ja työntekijöiden oikeuksia kohtaan.
The Viking and Laval judgments are an attack on trade unions and workers' rights.
FinnishSe on hyökkäys meidän ihanteitamme demokratiaa, ihmisoikeuksia ja rauhaa vastaan.
It was an attack on our ideals of democracy, human rights and peace.
FinnishNiiden propagointi on hyökkäys perhettä kohtaan, ja ne johtavat epäluonnottomuuksiin.
Propagating them is an attack on the family and leads to abnormalities.
FinnishTerrorismi on suora hyökkäys vapautta, ihmisoikeuksia ja demokratiaa vastaan.
Terrorism is a direct assault on freedom, human rights and democracy.
FinnishSe olisi hyökkäys kansainvälistä oikeutta ja koko YK-järjestelmää vastaan.
It would be an attack on international law and upon the whole UN system.
FinnishTämä on mielestäni vakava hyökkäys perustuslaillista periaatettamme vastaan.
I think that this is a serious attack on our constitutional principle.
FinnishTämä Nord Streamin valtava hyökkäys - muuksi sitä ei voi kuvailla - todella näkyi.
One could see this immense offensive - there is no other way to describe it - by Nord Stream.
FinnishTerrorismi on suora hyökkäys vapautta, ihmisoikeuksia ja demokratiaa vastaan.
Terrorism is a direct attack on freedom, human rights and democracy.
FinnishTämä on mielestäni hyökkäys kaikkia maaseutualueita kohtaan, emmekä me saisi hyväksyä sitä.
This, in my opinion, is an assault on all rural areas, which we should not let pass.