"huonosti" - Englanninkielinen käännös

FI

"huonosti" englanniksi

FI huonosti
volume_up
{adverbi}

huonosti (myös: pahasti)
volume_up
badly {adv.}
Jos Euroopalla menee huonosti, ASEANilla menee hyvin huonosti.
If Europe is doing badly, then ASEAN is doing very badly.
Greencore-yritys ja maatalousministerimme käsittelivät asian huonosti.
It was handled badly by the company Greencore and our Minister for Agriculture.
Välineet ovat kyllä olemassa, mutta niitä käytetään erittäin huonosti.
Indeed, the instruments are there but they are utilised particularly badly.
huonosti (myös: kehnosti)
volume_up
poorly {adv.}
Euroopan unionin ulkopolitiikka vaikuttaa huonosti suunnitellulta ja koordinoidulta.
The European Union's foreign policy appears to be poorly thought-out and poorly coordinated.
Huonosti kunnostetut tiet ja autojonot lisäävät niin ikään vaaraa onnettomuuksiin.
Poorly upgraded roads and the formation of tailbacks also increase the potential danger.
Tarpeetonta vettä ei ole olemassakaan, vain huonosti hallittua vettä.
There is no such thing as superfluous water, only poorly managed water.
huonosti (myös: vastakkaisesti)

Esimerkkejä "huonosti"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishMe kaikki tunnemme kertomukset siitä, miten Taliban kohtelee naisia huonosti.
We are all familiar with the stories about mistreatment of women by the Taliban.
FinnishMyönnämme, että olemassa oleva kehys soveltuu huonosti puolustusalan markkinoihin.
We recognise that the existing framework is ill-adapted to the defence market.
FinnishEräät näistä asioista kuitenkin osoittavat selvästi, missä jokin on huonosti.
Nevertheless, some of these things highlight where something is in a bad state.
FinnishNäissä puitteissa tehdyt kauppasopimukset ovat mielestäni huonosti harkittuja.
The free trade agreements concluded in this context are ill-considered in my view.
FinnishKomission alkuperäinen luonnos oli kömpelö, huonosti suunniteltu ja harkitsematon.
The Commission’s original draft was a clumsy text, ill conceived and unwise.
FinnishErilaisten keinojen luominen on turhaa, mikäli niitä sitten käytetään huonosti.
It is useless to create different means if they are then used incorrectly.
FinnishLuulette laajentavanne EU:n valtapiiriä tällä huonosti harkitulla politiikalla.
You think you are enlarging the EU empire by this ill thought-out policy.
FinnishJoka liikaa pussaa, se huonosti halaa, kuten ranskalaisessa sananlaskussa sanotaan.
If you cast your net too wide, you risk catching too many sprats, as the saying goes.
FinnishNäillä kansoilla on mennyt huonosti Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen.
These peoples have been in a bad way ever since the collapse of the Soviet Union.
FinnishValitettavasti demokratian laita on Afrikassa edelleen usein hyvin huonosti.
Unfortunately, democracy in Africa often leaves a great deal to be desired.
FinnishMikään ei kuitenkaan ole niin huonosti, ettei siitä voisi löytää jotain hyvääkin.
Nothing is, however, so bad that there is not some good in it somewhere.
FinnishOn häpeällistä, kuinka huonosti Algerian viranomaiset tämän tehtävän hoitavat.
It is shameful how the Algerian authorities do not come up to the mark in this respect.
FinnishHätäinen ja huonosti valmisteltu toiminta ei kuitenkaan hyödytä meitä mitenkään.
However, we will do ourselves no favours by rushing into hasty and ill-prepared responses.
FinnishKeskustelut siis jatkuvat, ja pahoittelemme, että asiat ovat näin huonosti.
And so we go back to our discussions and to bemoaning this dreadful state of affairs.
FinnishSisämarkkinoiden toiminta-ajatus soveltuu siis erityisen huonosti energia-alalle.
The logic of the internal market is thus particularly inappropriate for the energy sector.
FinnishTilanne on kuitenkin se, että yhteisön laivanrakennusalalla menee erittäin huonosti.
At the moment, however, our shipbuilding industry is, unfortunately, in a very bad way.
FinnishEurooppalaiseen demokratiaan sopii huonosti se, että 30 miljoonaa ihmistä on vailla työtä.
European democracy is in a sorry state when 30 million people are without work.
Finnish1) Tanska mainitaan monta kertaa, kun taas muita maita esiintyy huonosti.
1) Denmark is named several times, whereas other countries scarcely appear.
FinnishMielestäni komissio ei hoida omien asioidensa kuntoon laittamista huonosti.
I do not believe that putting its own House in order is something the Commission fudges.
FinnishEmme voi antaa joukkojemme olla huonosti varustettuja niin kuin ahdistettu AMIS.
We cannot have our troops ill-equipped, like the beleaguered AMIS.