FI

huono {adjektiivi}

volume_up
Huono kirja on huono, vaikka painojälki olisi kuinka hyvä tai paperi kunnollista.
A bad book is bad, however good the print quality or the paper.
Se on huono asia kansalaisten ja huono asia kuluttajien kannalta.
That is bad for Europe's citizens and bad for the consumers.
Tämä on huono uutinen paitsi Itä-Euroopalle myös Euroopan unionille.
This is not only bad news for them, it is also bad news for the European Union.
huono (myös: surkea)
volume_up
dire {adj.} [ark.]
Tämä on huono enne vuoristoseutujen tulevaisuuden kannalta.
That is a dire statistic for the future of the mountains.
Perimmäinen asia on se, että ihmisoikeustilanne Kiinassa on edelleen erittäin huono.
The fundamental point is that human rights in China remain absolutely dire.
Turvallisuustilanne on yhtä huono kuin se oli aikaisemminkin.
The security situation is as dire as it was before.
Tästä olisi siis tehtävä johtopäätös, että heikko euro on huono asia Euroopan taloudelle.
So then the basic principle reads: a weak euro is bad for the European economy.
But overall the agreement is weak.
Monissa näistä maista on erittäin korkea äitiyskuolleisuus ja hyvin huono terveydenhuoltojärjestelmä.
Many of these countries have very high maternal mortality rates and very weak health systems.
Teidän on sanottava: "  järjestelmä on huono, mutta tässä on sille vaihtoehtoja."
You have to say, ‘the opt-out is wrong, but here are the alternatives to it’.
He kertoivat meille valitun oikeusperustan olevan huono.
Both these advisers informed us that the legal basis used was wrong.
Tämä johtaa etenkin huono-osaisempien kansalaisten keskuudessa moniin virheellisiin päätöksiin.
This leads to many wrong decisions, especially by those less well off.
huono (myös: väärä)
Emme voi poistaa kaikkia tyydyttyneitä rasvoja, mutta voimme lopettaa transrasvojen teollisen tuotannon, joka on vain halpa ja huono tapa tuottaa ruokaa.
We cannot remove all saturated fats, but we can effectively remove the industrialised production of trans-fats, which is just a cheap and bad way to produce food.
Halpeneminen on hyvä asia matkustajien kannalta mutta huono uutinen näiden matkustajien jälkeläisille, koska halvat liput johtavat matkojen ja samalla saastumisen lisääntymiseen.
That is nice for travellers, but bad news for the descendants of the travellers, because cheap tickets lead to more passenger kilometres and that leads to more pollution.
It may be that the compromise is lame or lazy.

Esimerkkejä "huono"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishNyt olen tullut siihen tulokseen, että huono perustuslaki ei ole tyhjää parempi.
Now I have come to believe that a bad constitution is not better than nothing.
FinnishSopimuksettomuus olisi ollut huono tulos kaikille, eikä vähiten planeetallemme.
No agreement would have been a bad result for everyone, not least for our planet.
FinnishHuono hallinto, korruptio, nepotismi, poliisihallinto ovat kaikki ongelman ydintä.
Mismanagement, corruption, nepotism, police regimes - these are the Pudelskern.
Finnish      Arvoisa puhemies, tiedämme kaikki, että perustuslakisopimus on huono uutinen.
      Mr President, we are all aware that the Constitutional Treaty is bad news.
FinnishArvoisa puhemies, oman poliittisen uskottavuuden horjuttaminen on aina huono asia.
Mr President, undermining one' s own political authority is always a bad thing.
FinnishTässä tapauksessa teknisen avun toimisto on huono asia emmekä saa unohtaa sitä.
In this case, the TAO is NBG - it is a bad thing, and we must not forget that.
FinnishMinusta tämä on erittäin huono ilmoitus, vain viikkoa ennen kuin menemme Poznániin.
I think that is a very poor announcement, only one week before we go to Poznań.
FinnishTeidän on sanottava: "  järjestelmä on huono, mutta tässä on sille vaihtoehtoja."
You have to say, ‘the opt-out is wrong, but here are the alternatives to it’.
FinnishMikä tahansa toimenpide, jolla on päinvastainen vaikutus, olisi huono toimenpide.
Any measure that has the opposite effect would be an extremely bad measure to take.
FinnishArvoisa puhemies, haluaisin sanoa, että istuntosalin akustiikka on erittäin huono.
Madam President, I would like to say that the acoustics in this room are very bad.
FinnishÄänestin mietintöä vastaan, koska sen ajoitus on tarkistuksista huolimatta huono.
I voted against the report, as it was ill-timed, in spite of the amendments.
FinnishJoka tapauksessa on niin, että makrotalouspolitiikan yleiskehys ei ole huono.
In all events, the general framework of macro-economic policy is not negative.
FinnishJos Ecofin-neuvostolla olisi tällainen valta, se olisi periaatteessakin huono asia.
Moreover, it would be a poor principle if the Ecofin Council had those powers.
FinnishKuten on jo otettu esiin, ehdotus neuvoston päätökseksi on huono kahdella tavalla.
As already stated the proposal for the Council decision falls into two parts.
FinnishApu on kohdennettava niin, että se koituu kaikkein huono-osaisimpien hyväksi.
Aid must be directed in such a way that it brings benefit to the worst-off of all.
FinnishTämä keskustelun huono valmistelu saa minut tekemään myös toisen huomautukseni.
This poor organisation of the debate encourages me to make a second comment.
FinnishMutta, valitettavasti kanavan kannalta, nämä kaksi uhria olivat hyvin huono valinta.
However, unfortunately for this channel, the two victims had been badly chosen.
FinnishKolmanneksi, Etelä-Afrikan sosioekonominen tilanne on yksinkertaisesti hyvin huono.
Thirdly, the social and economic situation in South Africa is downright bleak.
FinnishIlmaisemme sen sanomalla, että Eurooppa on hyvä maksamaan mutta huono päättämään.
In other words: Europe is good at paying, but not good at making decisions.
FinnishKerta kerran jälkeen tulee ilmi, että komissio on huono maksaja tutkimushankkeissa.
The Commission is repeatedly a poor payer when it comes to research projects.