"huomauttaa" - Englanninkielinen käännös

FI

"huomauttaa" englanniksi

FI huomauttaa
volume_up
[huomautan|huomauttanut] {verbi}

Haluan huomauttaa yhdestä asiasta, josta on puhuttu aikaisemminkin.
I would like to comment on one issue, which was spoken about earlier.
Tältä osin haluan huomauttaa yhdestä seikasta, nimittäin transatlanttisen liiton vahvistamisesta.
I wish to comment on one aspect of this: the reinvigoration of the transatlantic alliance.
Haluaisin kuitenkin huomauttaa muutamasta näkökohdasta.
However, I would still like to comment on a couple of points.
Haluan lisäksi huomauttaa, että tämän mietinnön sisällölle on Euroopan laajuinen tuki.
I should also like to note that there is Europe-wide support for the content of this report.
Haluaisin huomauttaa, että jäsen Watson on virallisesti kieltänyt sanoneensa mitään tällaista.
I should like to note that Mr Watson has formally denied having said anything of the kind.
Haluaisin huomauttaa, että ei ole tavanomaista, että neuvosto on edustettuna tällaisissa keskusteluissa.
I would like to note that it is not usual for the Council to be represented in such debates.
Saanko huomauttaa, että kansallisilla edustajilla saa olla varamiehiä?
May I remark that the provision on national representatives allows for substitutes?
Haluaisin huomauttaa, että tämä aihe on yksi puheenjohtajavaltio Espanjan painopistealueista.
I would like to remark that this topic is included among the priorities of the Spanish Presidency.
Haluaisin ensiksi huomauttaa todellisuuskäsityksestä.
First of all, I have a remark to make about the reality as it is perceived.
huomauttaa (myös: korostaa, osoittaa, näyttää)
Haluaisin kuitenkin huomauttaa useista puutteista komission ehdotuksessa.
I would like, however, to point out several flaws in the Commission's proposal.
Sallinette minun huomauttaa tässä yhteydessä vielä TACIS-ohjelman merkityksestä.
In this context, allow me to point out the importance of the TACIS programme.
Haluaisin huomauttaa, että homoseksuaalit eivät ole arvostelun yläpuolella.
I would like to point out that homosexuals are not outside the scope of criticism.
huomauttaa (myös: viitata, mainita)
Lopuksi haluaisin huomauttaa lyhyesti tutkimuksen eettisistä näkökohdista.
Finally, I would like to refer briefly to the ethical aspects of research.
Kolmanneksi: arvoisa komission jäsen Schreyer, haluaisin huomauttaa teille eräästä asiasta.
Thirdly, there is one point to which I would like to refer.
Haluaisin myös huomauttaa, että Telkämper on viitannut vuoden 1998 ehdotukseen.
I refer also to the fact that reference has been made in the debate by Mr Telkämper to a proposal for 1998.

Esimerkkejä "huomauttaa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishHerra Metten huomauttaa, että on tärkeää lisätä tuotannontekijöiden liikkuvuutta.
Mr Metten states that there is a need for greater mobility of production factors.
FinnishHaluan huomauttaa, että olin erittäin iloinen myös Herman Van Rompuyn valinnasta.
Let me say that I was very happy also with the nomination of Herman Van Rompuy.
FinnishMenetelmiin liittyy kuitenkin vielä monia puutteita kuten esittelijä huomauttaa.
There are still many flaws in the methods used, as the rapporteur points out.
FinnishKomissio jopa huomauttaa, että työelämän joustoturva on todettu välttämättömäksi.
The Commission even notes that this combination has been recognised as a necessity.
FinnishHaluan huomauttaa kahdessa kohtaa työllisyysstrategian inhimillisestä mittapuusta.
I should like to make two comments on this human measure in the employment strategy.
FinnishMietinnössä on kuitenkin yksi pieni kauneusvirhe, josta haluaisin huomauttaa.
However, I do see one small fly in the ointment and I would like to highlight this.
FinnishHaluan huomauttaa edelliselle puhujalle, ettei tässä ole kysymys propagandasta.
I would like to say to the previous speaker that this is not a question of propaganda.
FinnishRohkenemme kuitenkin huomauttaa, että tutkimukset on aloitettu ilmeisen myöhään.
Allow us to state that the opening of the inquiry seemed late in coming.
FinnishOn syytä huomauttaa, että YMP oli yksi EU:n perustavista politiikanaloista.
It is worth pointing out that the CAP was one of the foundation policies of the EU.
FinnishToivottavasti parlamentin puhemiehistö huomauttaa tästä asiasta käännösosastoa.
I hope that the Parliamentary Bureau will bring this to their attention.
FinnishHaluaisin huomauttaa kolmesta asiasta, jotka koskevat ja järkyttävätkin minua.
I would like to mention three things which affect me personally and also take me aback.
FinnishSaanen siis huomauttaa, että hänen olisi pitänyt saada neljä minuuttiaan.
I therefore take the liberty of pointing out that he should have his four minutes.
FinnishMinusta teidän olisi syytä huomauttaa tästä uudelleen ennen huomisen äänestyksen alkua.
However, I think you ought to make it again before the start of the votes tomorrow.
FinnishMutta aivan kuten esittelijä huomauttaa, hintavakaus ei ole mikään neutraali käsite.
But, as the rapporteur remarked, price stability is not a neutral concept.
FinnishArvoisa puhemies, koko tilannetta ajatellen haluaisin huomauttaa vielä yhdestä kohdasta.
There is just one more point I should like to make about this whole situation.
FinnishArvoisa puhemies, haluaisin huomauttaa PPE-DE-ryhmän suosittelemasta äänestyslistasta.
Mr President, I should like to make a point about the PPE-DE recommended voting list.
FinnishHaluan huomauttaa, että mielestäni 25 miljardin enimmäismäärä on erittäin matala.
This EUR 25 billion ceiling, I would like to observe, seems very low.
FinnishSiitä ei voi kyllin usein huomauttaa, ja taustan siihen herra Bardong toikin jo esiin.
We cannot stress that too much, and Mr Bardong has also given us the background to it.
FinnishEsittelijä huomauttaa, että valtion tuki on 1, 7 % yhteisön BKT: stä.
The rapporteur points out that state aid amounts to 1.7 % of the Community's GDP.
FinnishAikooko se huomauttaa asiasta Albanian hallitukselle tämän ilmiön torjumiseksi?
Will it make appropriate representations to the Albanian Government to tackle this problem?