FI houkutella
volume_up
[houkuttelen|houkutellut] {verbi}

Jos rahoitus on kunnossa, meidän on helpompi houkutella yksityistä riskipääomaa.
If the finances are in order, we make it easier to attract private venture capital.
Sen tavoitteena on houkutella menestyneitä ulkomaisia opiskelijoita Eurooppaan.
Its purpose is to attract qualified foreign students to Europe.
Sillä pitäisi päinvastoin edistää ja houkutella riittävästi yksityistä pääomarahoitusta.
On the contrary, it should encourage and attract sufficient private capital funding.
houkutella (myös: viekoitella)
Voidaanko ne pakottaa tai ehkä houkutella maksamaan tämä hinta?
Can we compel, or perhaps entice them to pay this price?
Nykyään kuluttajia yritetään houkutella ostamaan elintarvikkeita lukuisilla erilaisilla markkinointitempuilla.
At present, consumers are faced with a deluge of marketing ploys in order to entice them to purchase food products.
Ellei tietyillä alueilla ole saatavilla laajakaistapalveluja, investointeja ja yrityksiä on mahdotonta houkutella niille.
Unless broadband service is available in certain areas investment and companies cannot be enticed to set up there.
Se voi kuitenkin myös houkutella nopeuksien kasvuun, mikä lisää onnettomuuksien vakavuutta.
However, it can also induce increases in speed which increase the severity of accidents.
Ei edes valuuttamarkkinoiden rauha, johon euron suomat näkymät vaikuttavat, saa houkutella nojaamaan taaksepäin!
Even the lack of currency fluctuation that has been caused by the prospect of the euro should not induce us to sit back.
. - (EN) Uskon, että valmistajia voidaan houkutella valmistamaan terveellisiä elintarvikkeita markkinavälineiden avulla.
Member of the Commission. - I believe that producers can be induced to produce healthy foods through market tools.
houkutella
Vastedes kansalaisia ei voida enää houkutella harhaanjohtavalla täkymainonnalla.
It will no longer be possible in future to lure citizens with false bait advertising.
Emme saa kuitenkaan antaa väestön ikääntymistä koskevan ongelman houkutella meitä uuteen eurooppalaiseen velkakriisiin.
However, we should not allow the ageing population problem to lure us into a new European debt crisis.
Meidän on kuitenkin muistettava, että osaamista ei tule houkutella tänne kolmansien maiden kustannuksella.
We have to remember, however, that skills and know-how should not be lured here at the expense of third countries.
houkutella (myös: viehättää, houkuttaa)
houkutella (myös: suostutella)
houkutella (myös: vikitellä, vietellä)
Hyvät ihmiset voisi houkutella rajan toiselle puolen, ja joissain olosuhteissa, pahat pojat saattoivat parantua ja avustettuina uudistua, sopeutua yhteiskuntaan.
Good people could be seduced across that line, and under good and some rare circumstances, bad kids could recover with help, with reform, with rehabilitation.
houkutella (myös: maanitella)
Samanaikaisesti he hyödyntävät työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua ja yrittävät houkutella työntekijöitä suostumaan Euroopan eteenpäin viemisen perusteluihin.
At the same time, they are using social dialogue to try and wheedle the consent of the workers to the rationale of the European way forward.
houkutella (myös: viekotella)

Esimerkkejä "houkutella"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishTällaisille alueille emme itse asiassa halua houkutella valtion tukia.
The issue is not about actually attracting state aids in those kinds of regions.
FinnishUskon kuitenkin, että yhteinen tavoitteemme voisi kuitenkin houkutella teidät vastaamaan.
But I believe that a joint effort may perhaps still elicit an answer from you.
FinnishTämän pitäisi houkutella kansainvälisestä kaupasta vastaavaa komission jäsentä Mandelsonia.
This must hold appeal for Mr Mandelson, as Commissioner for External Trade.
FinnishMonet antavat sellaisen rahan houkutella ja lähtevät tuntemattomaan.
Many people are tempted by this kind of thing and set out into the unknown.
FinnishUskon, että Euroopan unionilla on mahdollisuus houkutella näyttelyn runsaslukuista yleisöä.
I think the European Union has a good chance of attracting a large number of visitors.
FinnishYhteisen päätöslauselman ansio on se, että siinä ei ole annettu houkutella radikaaleihin kantoihin.
All credit to the common resolution for not having succumbed to radical opinions.
FinnishToivon vain, että useampia parlamentissa voisi houkutella ajatus useampien elämien pelastamisesta.
I only hope that more people in the House can be persuaded to think about saving more lives.
FinnishKaupankäynti alkaa houkutella minua keinona vastata tarpeisiimme.
I am becoming attracted to trading as a way of meeting our needs.
FinnishSe voisi houkutella kansainvälisiä keinottelijoita käyttämään valuuttoja pelinappuloinaan.
This would be a recipe for international speculators to come in and play one currency off against another.
FinnishEläkerahastoja koskevan strategian oleellisena tarkoituksena on houkutella säästöjä rahoitusmarkkinoille.
The basic aim of the pension fund strategy is to channel savings towards the financial markets.
FinnishÄlkää antako ilmauksen aktiivinen työmarkkinapolitiikka houkutella ylikansallisiin budjettipanostuksiin.
Don't let the expression active labour market policy tempt you into supranational budgetary efforts.
FinnishTästä näkökulmasta katsottuna puheenjohtaja Prodin viranomaista ja elintarvikevirastoa koskeva ehdotus saattaisi houkutella.
From this point of view, Mr Prodi's proposal for an authority or agency seems attractive.
FinnishKomissio ei kuitenkaan anna houkutella itseään hätäisiin ratkaisuihin liikenneturvallisuuden parantamisen nimissä.
However, we will not be bounced into taking hasty decisions which are supposed to make transport safer.
FinnishMeidän on kuitenkin muistettava, että osaamista ei tule houkutella tänne kolmansien maiden kustannuksella.
We have to remember, however, that skills and know-how should not be lured here at the expense of third countries.
FinnishTarkistusten osalta yritimme houkutella ohjelmaan myös pieniä investoijia muuttamatta ohjelmaa.
With regard to the amendments, we also tried to cater for small investors in the programme, while keeping the programme intact.
FinnishArvoisa puhemies, kellonaika saattaa todellakin houkutella miltei luottamuksellisuuteen, puhumaan ystävien kesken.
Madam President, it truly may be the time that is almost inviting us to talk in confidence, to talk among friends.
FinnishTämän vuoksi yritämme houkutella terveydenhuoltoalan ammattilaisia muista maista omien ongelmiemme ratkaisemiseksi.
We are therefore trying to suck in the health workers from other countries in order to deal with our own problems.
FinnishEllei tietyillä alueilla ole saatavilla laajakaistapalveluja, investointeja ja yrityksiä on mahdotonta houkutella niille.
Unless broadband service is available in certain areas investment and companies cannot be enticed to set up there.
FinnishNämä vaikutukset johtuvat pääasiassa kyseisestä politiikasta, jonka lähtökohtana on houkutella maataloutta tuottamaan vähemmän.
These are in large measure the consequences of that policy, which is based on persuading agriculture to produce less.
FinnishNykyinen talouskriisi saattaa jälleen houkutella meitä noudattamaan tätä logiikkaa investoitaessa liikenneinfrastruktuuriin.
The current economic crisis may once again encourage us to follow this logic when investing in transport infrastructure.