"horjuttaa" - Englanninkielinen käännös

FI

"horjuttaa" englanniksi

FI horjuttaa
volume_up
[horjutan|horjuttanut] {verbi}

Tavoitteenamme ei ollut horjuttaa tai parjata aluetta.
Our aim was not to discredit or run down the region.
Olen pahoillani autoteollisuuden painostusryhmien pyrkimyksistä horjuttaa EEVC-testien mainetta.
I regret the attempt by the car industry lobby to discredit the EEVC tests.
Kyseinen toiminta yksinkertaisesti horjuttaa uskoa sääntöihin.
Such behaviour simply discredits the rules.
horjuttaa (myös: järkyttää)
Tapa, jolla mukautus esitetään, aiheuttaa sen, että muutos näyttää liian suurelta ja horjuttaa ensimmäisen pilarin tasapainoa.
The way it is proposed, modulation seems too great and makes the first pillar unbalanced.
Tarpeettoman jyrkät muutokset, kuten lukukausimaksuja koskevat uudet ehdot, voisivat horjuttaa tämän jo vakiintuneen markkina-aseman saavuttaneen koulutusjärjestelmän tasapainoa.
Unduly radical changes such as new conditions for tuition fees could unbalance this educational system, which has proved itself in the market.

Esimerkkejä "horjuttaa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishTapaus oli selkeä ja tahallinen yritys horjuttaa jälleen kerran alueeni vakautta.
It was a clear and deliberate attempt to once again destabilise my region.
FinnishMielestäni ei ole syytä horjuttaa yhteisön hankintalähteiden tasapainoa.
I do not think we should disturb the balance of the Community supply sources.
FinnishNeuvoston menettelytapa horjuttaa siten välittömästi koko EU: n laillisuutta.
The Council's approach is therefore directly undermining the whole legitimacy of the EU.
FinnishKansainvälinen terrorismi horjuttaa kansainvälisen järjestyksen perusperiaatteita.
The very principles of international order are wavering because of international terrorism.
FinnishVallankumous horjuttaa vakavasti Fidžin taloutta, ensisijaisesti matkailualaa.
The coup d'etat is seriously undermining the Fijian economy, primarily in the tourist sector.
FinnishTämä horjuttaa myös oikeusvaltioperiaatteen ja uskottavuuden perustuksia.
This also undermines the foundations of the rule of law and credibility.
FinnishEmme voi horjuttaa juuri kyseisiin arvoihin perustuvan demokratian moraalisia perusteita.
We cannot undermine the moral foundations of democracy which rest on those very values.
FinnishTarkistus 20 puolestaan horjuttaa mielestäni tarpeettomasti asetuksen tasapainoa.
As for Amendment No 20, I believe it disrupts the balance of the regulation for no good reason.
FinnishTeoriassa se kannattaa Kioton pöytäkirjaa, käytännössä se horjuttaa sitä.
In theory it supports the Kyoto Protocol; in practice it undermines it.
FinnishMutta perustamissopimuksen tasapainoa ei kuitenkaan saa horjuttaa.
However, all that does not mean that we should overturn the balance of the Treaty.
FinnishKehotan teitä äänestämään kumoon kaikki yritykset horjuttaa tätä kiistatonta asiaa.
I urge you to vote down all attempts to do away with this clarity.
FinnishSe horjuttaa kansalaistemme perusoikeuksia ja demokratiamme perusteita.
It undermines the fundamental rights of our people and the foundations of our democracy.
FinnishTeidän asenteenne horjuttaa vielä entisestäänkin kansalaisten luottamusta.
In adopting this attitude, you are undermining the confidence of our citizens further still.
FinnishAlueellisten blokkien luominen itse asiassa horjuttaa maailmanlaajuista turvallisuutta.
In fact, the creation of regional blocs destabilises global security.
FinnishOngelmana on, että se maksaa unionille miljardeja, horjuttaa kuluttajien luottamusta sekä...
The problem is that it costs Europe billions; it takes away consumer confidence and ...
FinnishYksihän on oltava selvä: Emme saa horjuttaa kuluttajien luottamusta.
Because one thing has to be clear: we must not shake consumer confidence.
FinnishKirgisian vesivoima horjuttaa alajuoksulla sijaitsevien maiden asemaa.
There is Kyrgyzstan's hydro-electric power which is undermining the downstream countries.
FinnishVäkivallan tavoitteena oli horjuttaa Intian yhteiskuntaa ja vahingoittaa sen taloutta.
The objective of the violence was to destabilise society and deliver a blow to the Indian economy.
FinnishLyhyesti sanottuna Unkarin uusi perustuslaki horjuttaa täysin Keski-Euroopan vakautta.
In short, the new Hungarian constitution will lead to the total destabilisation of Central Europe.
FinnishTilanne horjuttaa kansalaisten luottamusta ja uskoa niin parlamentinjäseniin kuin parlamenttiinkin.
It undermines public support and trust in both MEPs and Parliament itself.