FI

hieno {adjektiivi}

volume_up
Euroopan parlamentilla on hieno tunnuslause: "moninaisuudessaan yhtenäinen".
The European Parliament has a fine motto: united in diversity.
Yhdentymisen kontekstissa tämä on hieno ja tervetullut tavoite, kunnianhimoinen päämäärä.
In the context of integration, this is a fine and welcome objective, an ambitious goal.
(GA) Oli miten oli, tämä on hieno mietintö ja kannatan sitä erittäin mielelläni.
(GA) Be that as it may, this is a fine report and I am very happy to support it.
Ajatus on hieno, mutta vaikutusten arvioinnit aloitetaan vasta tammikuussa 2004.
That is a very good idea, but it will come into operation as of January 2004.
On hieno asia, että molemmat osapuolet ovat istuneet tänään neuvottelupöytään.
It is good that today both sides have sat down at the negotiating table.
Onpa loistavat aikeet ja hienot tavoitteet, ja miten hieno komission mietintö!
What a good aim, what fine proposals, what an important Commission report!
Meillä on täällä sisällä hieno tila, jossa järjestetään tavallisesti juhlia.
We have a wonderful atrium, which is at other times the venue for celebrations.
Internet ja matkapuhelimet ovat hieno, jännittävä mahdollisuus.
The internet and mobile phones are a wonderful, exciting opportunity.
Tämä olisi valtavan hieno lause, jos sitä sovellettaisiin käytännössä!
What a wonderful sentence that would be, if it were implemented!
hieno (myös: kaunis)
volume_up
braw {adj.} [Skottienglanti]
Hän on miellyttävä ja hieno mies, mutta ennen kaikkea hän symboloi Euroopan unionin epäonnistumista.
He is a likeable and cultured man, but most of all he is the symbol of the failure of the European Union.
Minusta on ollut hieno asia, että ihmisille, jotka ovat lakossa, maksetaan puoli palkkaa.
For me it is something of a delicate matter that people who are on strike get paid half their salary.
Hieno- ja karkeamotoriikkaa voidaan kehittää hyvin urheilun, pelien ja kaikenlaisen liikkumisen keinoin, ja ne ovat tärkeitä myös luku- ja kirjoitustaidon oppimisen kannalta.
Delicate and rough movements, which can be well developed through sport and popular games or any activity involving movement, are also essential in the study of reading and writing.
Olemme todellakin sitä mieltä, että komission tekemä Agenda 2000 -ehdotus on hieno ja rohkea aloite.
We would like to participate in those changes, and we actually think that the Agenda 2000 proposal from the Commission is both elegant and bold.
Vapaaehtoinen mukauttaminen on vain hieno ilmaisu erittäin vastenmieliselle käytännölle, nimittäin hallituksen tekemälle viljelijöiden rahojen anastamiselle.
Voluntary modulation is but fancy phraseology for a very unpleasant practice, namely government grab of farmers' money.
Eräitä toisia mehiläistyyppejä kutsutaan kleptoparasiiteiksi, turhan hieno nimitys pahantahtoisista, murhaavista -- mitä sanaa hainkaan?
And then you have another type of bee, which we call kleptoparasites, which is a very fancy way of saying, bad-minded, murdering -- what's the word I'm looking for?
hieno (myös: upea)
Se oli siis eräänlainen grande finale kemikaalipolitiikan vanhalle tyylille, ja meille oli todella hieno lopetus päästä näin tehokkaasti sopimukseen.
It was therefore a type of grand finale for the old style of chemicals policy and it was certainly a good finale for us to reach agreement so efficiently.
upeassa kaupungissa, hienossa ilmapiirissä, mutta Daniel Cohn-Bendit ei ollut siellä, joten se oli upeaa!
a beautiful city, a splendid atmosphere, no Cohn-Bendit there, so just magnificent!
Se on tuhottu, ja meillä onkin hieno tilaisuus olla osa uutta todellisuutta, jonka Latinalainen Amerikka ja Karibian alue ovat nyt esitelleet.
It has been destroyed, and thus we have a magnificent opportunity to become part of the new reality now being introduced by Latin America and the Caribbean.
(ES) Arvoisa puhemies, arvoisa pääministeri, haluan todeta teille täysin vilpittömästi, että esittelitte Espanjan puheenjohtajakauden toimintaohjelman valtavan hienolla tavalla.
(ES) I would like to tell you most sincerely, Prime Minister, that you have given a magnificent presentation of what form the Spanish Presidency will take.

Esimerkkejä "hieno"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

Finnish(GA) Oli miten oli, tämä on hieno mietintö ja kannatan sitä erittäin mielelläni.
(GA) Be that as it may, this is a fine report and I am very happy to support it.
FinnishHaluan lisäksi kertoa, että tohtori Filip Adwent oli hieno esimerkki uskovaisesta.
I should also like to say that Dr Filip Adwent was a fine example of a believer.
FinnishNäin jäsenvaltioiden työskentelevän ryhmänä, mikä oli todella on hieno kokemus.
I saw Member States working as a team, which was indeed a wonderful experience.
FinnishAjatus on hieno, mutta vaikutusten arvioinnit aloitetaan vasta tammikuussa 2004.
That is a very good idea, but it will come into operation as of January 2004.
FinnishTeillä on hieno etuoikeus päättää puheenjohtajakautenne tällaiseen sitoumukseen.
It is a great privilege for you to end your presidency on such a commitment.
FinnishVietnam on hieno maa ja se saa ASEAN-valtioiden puheenjohtajuuden vuonna 2010.
Vietnam is a great country and will take over the presidency of ASEAN in 2010.
FinnishMeillä on täällä sisällä hieno tila, jossa järjestetään tavallisesti juhlia.
We have a wonderful atrium, which is at other times the venue for celebrations.
Finnish"Yksi sopimus käyttäjää kohden" on mielestäni nyt ja jatkossa hieno periaate.
The ‘one contract per user’ principle is, I believe, desirable and will remain so.
FinnishTämä Pronkin mietintö on edistysaskel tähän suuntaan, ja hieno edistysaskel se onkin.
This report by Mr Pronk goes some way towards doing that and doing it very well.
FinnishSe oli hieno hetki, ja tämä on suuri saavutus, josta meidän pitäisi olla ylpeitä.
It was a great moment and a great achievement, of which we should be proud.
FinnishSe on myös osittain mainittu Jacques de Larosièren raportissa, joka on hieno työ.
It is also partially mentioned in the Larosière report, which is a fine piece of work.
FinnishTämä on hieno saavutus Euroopan unionille ja hieno saavutus meille kaikille.
This is a great result for the European Union and a great result for us all.
FinnishOnpa loistavat aikeet ja hienot tavoitteet, ja miten hieno komission mietintö!
What a good aim, what fine proposals, what an important Commission report!
FinnishTänään on käyty uskomattoman hieno keskustelu, joka on ollut hyvin kiinnostava.
This has been a fascinating debate today which has been very interesting.
FinnishMielestäni tämä on hieno aloite, mutta olen hieman huolissani sen toteuttamisesta.
I think it is a very good initiative, but I have my concerns about its implementation.
FinnishOlen varma, että jäsen Daulin omistama hieno tila on vakuutettu tulipalon varalta.
I am sure that the lovely farm owned by Mr Daul is covered by a fire insurance policy.
FinnishHe ovat mielestäni hieno esimerkki tutkimisesta ja kokeilusta muotoilussa.
So, they’re great examples, I think, of exploration and experimentation in design.
FinnishSe oli hieno hetki, jolloin vahvistimme jälleen intressimme ja arvomme 2000-luvulla.
That was a great moment to reaffirm our interests and our values in the 21st century.
FinnishOn hieno asia, että molemmat osapuolet ovat istuneet tänään neuvottelupöytään.
It is good that today both sides have sat down at the negotiating table.
FinnishSolidaarisuus on hieno sana, ja me puolalaiset olemme erityisen tietoisia sen arvosta.
Solidarity is a fine word, and we Poles are particularly aware of its value.