"hankinta" - Englanninkielinen käännös

FI

"hankinta" englanniksi

FI

hankinta {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
Esimerkkinä voitaisiin mainita uusien moottoreiden hankinta tai moottoreiden uusiminen.
One example is the acquisition of new engines or engine renewal.
Täytyy kuitenkin todeta, että monet maat ovat jo tähän mennessä muuttaneet omaa lainsäädäntöään niin, että maan hankinta on ainakin helpompaa kuin aikaisemmin.
I must, however, say that many countries have by now already amended their legislation, so that land acquisition will at least be easier than before.
Suuriannoksinen brakyterapia vaatii korkeatasoisia välineitä, ja Valko-Venäjä tarvitsee apua, koska näiden laitteiden hankinta- ja huoltohinnat ovat korkeat.
High-dose-rate brachytherapy requires high-tech equipment and, due to the high acquisition and maintenance costs of this equipment, Belarus needs assistance.
Meidän olisi harkittava myös eurooppalaista varustelu-, hankinta- ja tutkimustoimistoa.
We should also consider a European agency on armaments, procurement and research.
Esikaupallinen hankinta korjaa tämän epäkohdan.
Pre-commercial procurement will address this anomaly.
Esikaupallinen hankinta on erityinen julkisen sektorin keino tutkimus- ja tuotekehitystyön toteuttamiseksi.
Pre-commercial procurement is a special approach for the public sector to procure research and development.
hankinta (myös: pääsy, nousu)
hankinta (myös: ostos)
2. rahoitus
hankinta
Esimerkkinä voitaisiin mainita uusien moottoreiden hankinta tai moottoreiden uusiminen.
One example is the acquisition of new engines or engine renewal.
Täytyy kuitenkin todeta, että monet maat ovat jo tähän mennessä muuttaneet omaa lainsäädäntöään niin, että maan hankinta on ainakin helpompaa kuin aikaisemmin.
I must, however, say that many countries have by now already amended their legislation, so that land acquisition will at least be easier than before.
Suuriannoksinen brakyterapia vaatii korkeatasoisia välineitä, ja Valko-Venäjä tarvitsee apua, koska näiden laitteiden hankinta- ja huoltohinnat ovat korkeat.
High-dose-rate brachytherapy requires high-tech equipment and, due to the high acquisition and maintenance costs of this equipment, Belarus needs assistance.

Esimerkkejä "hankinta"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishMeidän olisi harkittava myös eurooppalaista varustelu-, hankinta- ja tutkimustoimistoa.
We should also consider a European agency on armaments, procurement and research.
FinnishWindows 8 Pro Packin hankinta sisältää 90 päivän ilmaisen tuen Microsoftilta.
The purchase of Windows 8 Pro Pack includes 90-days of no-charge support from Microsoft.
FinnishPoliisien kouluttaminen ja tarvittavien laitteiden hankinta jatkuvat.
Training of police officers and provision of the necessary equipment have continued.
FinnishJääkarhua uhkaa lisäksi metsästys metsästysmuistojen hankinta- ja kaupankäyntitarkoituksessa.
In addition, the polar bear is also threatened by trophy hunting and trading.
FinnishMietinnössä esitetään komissiolle uutta roolia hankinta-asioissa.
In the report a new role for the Commission within the supply sector is mentioned.
FinnishTämä taas johtuu siitä, että tiukassa talousarviosopimuksessa kielletään sairaalalaitteiden hankinta.
Why? Because the budgetary austerity pact forbids spending on hospital equipment.
FinnishMyös poliisien kouluttaminen ja tarvittavien laitteiden hankinta jatkuvat.
Furthermore, training of police officers and provision of the necessary equipment have continued.
FinnishEsimerkkinä voitaisiin mainita uusien moottoreiden hankinta tai moottoreiden uusiminen.
One example is the acquisition of new engines or engine renewal.
FinnishYksityisessä kotitaloudessa uuden auton hankinta on suurin investointi vuosikausiin.
In a private household, the purchase of a new car is the largest investment, over a number of years.
FinnishAuton hankinta on asumisen jälkeen usein kotitalouksien suurin menoerä EU:ssa.
Buying a car is often the biggest expenditure households in the European Union have, after buying a house.
FinnishEU:n julkinen hankinta nousee 1,5 miljardiin euroon vuodessa, joista pelkästään jo Ruotsin osuus on 40 miljoonaa.
Procurement in the EU accounts for EUR 1.5 billion per year, EUR 40 million of it in Sweden alone.
FinnishSepä olisi vuosisadan hankinta, rouva puhemies.
That would have been the sale of the century, Madam President.
FinnishEsikaupallinen hankinta on erityinen julkisen sektorin keino tutkimus- ja tuotekehitystyön toteuttamiseksi.
Pre-commercial procurement is a special approach for the public sector to procure research and development.
FinnishKiinteistöjen hankinta- ja vuokramenot ovat yksi EU:n toimielinten suurimmista hallinnollisista menoeristä.
Expenditure on purchasing and renting buildings is one of the main administrative cost items of EU institutions.
FinnishEsikaupallinen hankinta korjaa tämän epäkohdan.
Pre-commercial procurement will address this anomaly.
FinnishRakennusten hankinta- ja vuokrakulut muodostavat yhden suurimmista hallinnollisista menoeristä EU:n toimielimissä.
Expenses for the purchase and rental of buildings form one of the main administrative expense items of the institutions.
FinnishKuvitelkaa tilannetta, että lääkärillä käynti ja lääkkeen hankinta maksaa koko perheen vuosipalkan.
author. - (SV) Imagine going to the doctor's and, in order to afford treatment, being forced to pay the whole of your family's annual wage.
FinnishJos etsit helppoa tapaa kehittää tietokoneen käyttöä, yksi listan kärkeen kuuluva hankinta on toinen näyttö.
If you're looking for easy ways to improve your computing experience, one item that belongs near the top of any list is a second monitor.
FinnishRakennusten hankinta, ylläpito ja vuokrakulut muodostavat yhden suurimmista hallinnollisista menoeristä EU:n toimielimissä.
Expenses for the purchase, upkeep and rental of buildings form one of the main administrative expense items of EU institutions.
FinnishJulkinen hankinta on kilpailutettava, jos sen ennakoitu arvo ylittää hankintalaissa säädetyn kansallisen kynnysarvon.
A public contract must be put out to tender if its estimated value exceeds the national threshold value laid down in the procurement legislation.