FI hämmentää
volume_up
[hämmennän|hämmentänyt] {verbi}

Tällainen hajanainen sääntely hämmentää kuluttajia ja on kallista yrityksille.
This regulatory fragmentation is confusing for consumers and costly for businesses.
Jotkut yrittävät hämmentää meitä ja luoda sekaannusta parlamenttien hyvää tarkoittavien ihmisten välille.
Some are trying to confuse us and seem intent on creating confusion between the people of good will in Parliament.
Uudet merkinnät saattaisivat hämmentää kuluttajia, ja lisäkustannukset saattaisivat myös vaikuttaa tuotteiden hintoihin.
Such new marking could be confusing for the end consumer and furthermore the extra cost could be reflected in the price of the goods.
Toisen huomautukseni aihe hämmentää minua kovin.
The subject of my second remark deeply perplexes me.
Elintarvikkeista esitetään nykyään aivan liian monia väittämiä, mikä vain hämmentää kuluttajia heidän tehdessä valintojaan.
There are too many claims being advanced today for our food products, which only perplexes consumers when they come to make their choices.
Arvoisa puhemies, tämä arkaluonteinen aihe, joka liittyy kyseiseen kiireelliseen asiaan, hämmentää meitä suuresti.
Mr President, on such a sensitive issue as that of the urgent subject under consideration, we are genuinely perplexed.
hämmentää
volume_up
discomfited {mennen ajan partisiippi}
(DE) Arvoisa puhemies, minua hämmentää se, kuinka neuvoston edustaja voi häipyä täältä silmää räpäyttämättä.
(DE) Mr President, it baffles me how the Council can simply leave without batting an eyelid.
It is a course of events that baffles me.
Tällainen täysin mielivaltainen toiminta ja uskottavuuden puuttuminen Bushin puheista, jotka käsittelevät demokratiaa ja lainsäädäntöä, hämmentää meitä ja edellyttää meiltä toimintaa.
This completely arbitrary action, the lack of credibility of President Bush's speeches on democracy and the law now leave us bewildered and require us to act.
hämmentää
volume_up
to discombobulate {v.} [Amer.eng.] [alist.]
Arvoisa komission jäsen, tekisin ensin yhden huomautuksen: älkää antako edellisen puhujan sanojen hämmentää teitä liikaa.
Allow me first to make a comment, Commissioner: do not be too disconcerted by what the previous speaker has just said.
Javier Solanan ja komission suurista ponnisteluista huolimatta tämä kysymys hämmentää kuitenkin mieliämme yhtä paljon kuin kahdeksan vuotta sitten.
Yet today, despite the considerable efforts invested by Javier Solana and the Commission, we are no less disconcerted by the situation than we were eight years ago.
hämmentää
hämmentää (myös: hermostuttaa)
hämmentää (myös: samentaa)
hämmentää (myös: yllyttää, sekoittaa, nousta, kiihottaa)
All they're doing is stirring it.
Tässä yhteydessä joudun arvostelemaan Euroopan investointipankin kokkeja, jotka hämmensivät soppaa.
All the same, I do have to censure all those who stirred things up at the European Investment Bank.
Niiden tarkoituksena on hämmentää ihmisiä, jotka ovat huolestuneita vallan ja toimivallan siirrosta kansallisilta parlamenteilta Euroopalle sekä tarpeettoman byrokratian lisäämisestä.
The arguments sought to stir up the people who are concerned about a transfer of power and competences from national parliaments to Europe and the creation of more unnecessary bureaucracy.
hämmentää (myös: sekoittaa, kampanjoida)

Esimerkkejä "hämmentää"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishTällainen hajanainen sääntely hämmentää kuluttajia ja on kallista yrityksille.
This regulatory fragmentation is confusing for consumers and costly for businesses.
FinnishArvoisa puhemies, kaikkien näiden lämpimien sanojen jälkeen minä aion hieman hämmentää soppaa!
Mr President, after all these warm words, I am going to put a cat among the pigeons!
FinnishSe hämmentää meitä, koska yhteisön valuutan käyttöönotto ei ole yksisuuntainen tie.
We have to be disturbed by that, because the introduction of a Community currency is not a one-way street.
FinnishTakaporttien asentaminen salausmenetelmiin todella hämmentää mieltä.
Backdooring encryption algorithms just boggles the mind.
Finnish(DE) Arvoisa puhemies, minua hämmentää se, kuinka neuvoston edustaja voi häipyä täältä silmää räpäyttämättä.
(DE) Mr President, it baffles me how the Council can simply leave without batting an eyelid.
FinnishArvoisa komission jäsen Barnier, älkää antako tämän hämmentää.
Commissioner Barnier, do not let this throw you.
FinnishOn tietenkin mahdollista mennä liian pitkälle ja antaa teknistä tietoa, joka pikemminkin hämmentää kuin välittää tietoa.
It is, of course, possible to go too far and give technical data that confuses rather than informs.
FinnishToisen huomautukseni aihe hämmentää minua kovin.
The subject of my second remark deeply perplexes me.
FinnishYmmärrän entisiä Labour-puolueen tovereita, joita tämä hämmentää, ja ymmärrän, miksi he haluaisivat poistaa tämän kohdan.
I understand the embarrassment of my Labour ex-comrades and can see that they would like this removed.
FinnishSe hämmentää minua hieman, sillä Happarthan toivoi mietinnössään Agenda 2000: n täytäntöön panemista.
I am becoming rather confused, because in his report Mr Happart did in fact pin his hopes on Agenda 2000 being implemented.
FinnishTäytyy sanoa, että tämä hämmentää hieman, ja kysynkin nyt itseltäni, mitä mieltä on jatkaa vain vuoteen 1997.
That, I must admit, is somewhat perplexing, and I wonder today what purpose is served by an extension until 1997 only.
FinnishTämä jollain tavoin hämmentää minua.
Personally, this raises serious questions in my mind.
FinnishArvoisa puhemies, tämä arkaluonteinen aihe, joka liittyy kyseiseen kiireelliseen asiaan, hämmentää meitä suuresti.
Mr President, on such a sensitive issue as that of the urgent subject under consideration, we are genuinely perplexed.
FinnishPelkään kuitenkin, että jäsen Mitchell hämmentää asiaa sekoittamalla siihen lisääntymisvapautta koskevan näkökulman.
However, I fear that, by mixing up this issue with the issue of reproductive freedom, Mr Mitchell is obscuring the issue.
FinnishArvoisa komission jäsen, tekisin ensin yhden huomautuksen: älkää antako edellisen puhujan sanojen hämmentää teitä liikaa.
Allow me first to make a comment, Commissioner: do not be too disconcerted by what the previous speaker has just said.
FinnishMinua hämmentää asioiden eteneminen.
FinnishTiedän, että teidän on vastattava Euroopan yhdentymisen mittavaan haasteeseen, ja huoleni saattavat hämmentää teitä.
I know that you are involved in meeting the great challenge of integrating Europe and perhaps I am distracting you by sharing my concern.
FinnishUudet merkinnät saattaisivat hämmentää kuluttajia, ja lisäkustannukset saattaisivat myös vaikuttaa tuotteiden hintoihin.
Such new marking could be confusing for the end consumer and furthermore the extra cost could be reflected in the price of the goods.
FinnishElintarvikkeista esitetään nykyään aivan liian monia väittämiä, mikä vain hämmentää kuluttajia heidän tehdessä valintojaan.
There are too many claims being advanced today for our food products, which only perplexes consumers when they come to make their choices.
FinnishAntakaamme heidän puhua, jotta heidät voitaisiin hämmentää, paljastaa ja osoittaa kansalaisille, kuinka halveksittavan köyhä heidän mielipiteensä on.
Let them speak so that the contemptible poverty of their thinking can be confounded, unmasked and revealed to everyone.