FI

ero {substantiivi}

volume_up
Jos haluat pienentää kovien ja pehmeiden äänien välistä eroa, valitse Keskitason ero.
For a smaller difference between loud and soft sounds, click Medium difference.
Teidän ehdotuksenne ja perustamissopimuksen välinen ero on 2 miljardia euroa.
Between your proposal and the Treaty, there is a difference of EUR 2 billion.
Siinä onkin muuten kristillisdemokraattien ja eurooppalaisten demokraattien ero.
Incidentally, that is the difference between Christian Democrats and European Democrats.
Maantieteellisen eron lisäksi olisi tehtävä myös sukupuoleen perustuva ero.
A distinction should be drawn geographically, but also one based on gender.
Siinä yhteydessä on tehtävä ero poliittisen hallinnon ja toteuttamisen välillä.
In this, a distinction must be made between political management and implementation.
Mietinnössä tehdään ero sisäisen ja kansallisen matkailun välille.
The distinction between internal and national tourism is drawn in the report.
ero (myös: erotus)
Näiden kahden kurssin muuntokurssin ero saattaa olla jopa 5 prosenttia.
The conversion rate differential between these two tariffs may reach 5 %.
Nämä kaksi asiaa ovat hyvin tärkeitä, nimen omaan siksi, että tuotantokustannusten ero yhteisössä ja sen ulkopuolella on valtavan suuri.
These are such important subjects because of the tremendous cost differentials to be found in the Community and external costs.
Ero on kuitenkin pienentynyt Brasiliaan ja Kiinaan verrattuna ja kasvanut Intiaan ja Venäjään verrattuna.
Compared to the BRIC countries, the EU invests more, with the differential having decreased for Brazil and China, and increased for India and Russia.
Arvoisa puhemies, tämä ero on nimeltään syrjintä.
This difference, Mr President, is called discrimination.
Syrjintää tai epätasa-arvoa olisi, jos kahdelle maalle, joiden asukasluvun ero on viisi miljoonaa, annettaisiin sama määrä paikkoja.
Discrimination and inequality would be allocating the same number of seats to two countries with a difference in population of five million.
Toiseksi haluamme korostaa, että homoseksuaalien tasa-arvoisen kohtelun ja homoseksuaalisten asenteiden edistämisen välillä on suuri ero.
Secondly, we would like to stress that there is a big difference between non-discrimination in this area and the promotion of homosexual attitudes.
ero (myös: avioero, erottelu)
ero (myös: eroaminen)
EN

Eros {erisnimi}

volume_up
Eros (myös: Amor)
As you know, on Monday an unmanned spacecraft went into orbit around a peanut-shaped asteroid called Eros which is not very far from earth.
Kuten tiedätte, miehittämätön avaruusalus saavutti maanantaina pienen maapähkinänmuotoisen Eros-nimisen asteroidin kiertoradan, joka ei ole kovin kaukana maasta.

Esimerkkejä "ero"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishNyt kyse onkin siitä, että verkoston ja Eurojustin välille on tehtävä selvä ero.
It is now a matter of making a clear distinction between the Network and Eurojust.
FinnishTämä ero myös pysyy, koska unionin perustamissopimusta ei ole pantu täytäntöön.
This disparity arises because the Treaty on European Union was not implemented.
FinnishDick Martylla on suuria ongelmia tehdä ero tosiasioiden ja spekulaation välillä.
Mr Marty has serious difficulty distinguishing between facts and speculation.
FinnishJa tämä merkitsee sitä, että se on paljon suurempi ero kuin tietojen epävarmuus.
And this means that it's much bigger a difference than the uncertainty of the data.
FinnishPohjoisen ja etelän välinen ero kasvaa.
Five years after Rio, it seems that seventy species are disappearing every day.
FinnishNäin ollen on myös suuri ero siinä, ajanko suuri- vai pienikokoisella autolla.
That is why it also makes a difference whether I drive a large car or a small car.
FinnishMitään lehdistötilaisuutta ei ole kuitenkaan järjestetty, ja siinä on tärkeä ero.
There was, though, no press conference, and that is an important distinction.
FinnishJo ero nollan ja kolmen prosentin välillä tekee euroalueella 250 miljardia euroa.
The difference between 0% and 3% alone makes EUR 250 billion in the eurozone.
FinnishAinoa ero on se, että Strasbourgin kaupungin tapaus pääsi tiedotusvälineisiin.
The only difference is that the Strasbourg issue has found its way into the media.
FinnishMiksi yhteisön ehdotusten ja tieteellisten havaintojen välillä oli niin suuri ero?
Why is there this time lag between scientific discoveries and Community proposals?
FinnishNämä ovat täysin eri asioita, ja meidän on tehtävä niiden välillä selkeä ero.
That is something completely different and we need to distinguish very carefully.
FinnishMeidän on tehtävä ero itsemurhapommittajien ja heitä värväävien tahojen välillä.
We need to distinguish between the suicide bomber and his or her recruiter.
FinnishSiinä yhteydessä on tehtävä ero poliittisen hallinnon ja toteuttamisen välillä.
In this, a distinction must be made between political management and implementation.
FinnishTeidän ehdotuksenne ja perustamissopimuksen välinen ero on 2 miljardia euroa.
Between your proposal and the Treaty, there is a difference of EUR 2 billion.
FinnishEn ymmärrä, miten minun odotetaan tietävän, mikä ero on 0,5 hPa:lla ja 500 hPa:lla.
I do not know how I am expected to know the difference between 0.5 HPA and 500 HPA.
FinnishJos haluat pienentää kovien ja pehmeiden äänien välistä eroa, valitse Keskitason ero.
For a smaller difference between loud and soft sounds, click Medium difference.
FinnishMikroyritysten, pienyritysten ja keskisuurten yritysten välillä on tehtävä ero.
There needs to be a differentiation between micro, small and medium-sized businesses.
FinnishNähdäksemme komission ero johtuu ennen kaikkea juuri niihin liittyvistä syistä.
As we see it, these two aspects are the main reason for the Commission's resignation.
FinnishEro aktiivisten työssäkäyvien ja eläkeläisten välillä kasvaa entisestään.
The gap between those actively employed and pensioners is becoming ever greater.
FinnishTässä asiassa vallitsee periaatteellinen ero, joka on mielestämme keskeinen.
We accordingly differ on a matter of principle that we regard as being fundamental.