"eräs" - Englanninkielinen käännös

FI

"eräs" englanniksi

EN
EN
EN
FI

eräs {pronomini}

volume_up
eräs (myös: yksi, ihminen, eräänä)
Mehiläishoito on eräs keskeisistä maataloustuotannon tukitoiminnoista.
Beekeeping is one of the key activities supporting agricultural production.
Maataloushan on, kuten tiedetään, eräs pahimmista maaperän ja veden saastuttajista.
Agriculture, as is well known, is one of the worst polluters of soil and water.
Sosiaalialan osuustoiminta on eräs merkittävä sosiaalitalouden muoto.
Among the forms taken by the social economy, the cooperative movement is an important one.

Esimerkkejä "eräs"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishEräs tärkeä kysymys on se, miten paikallisia yhteisöjä koskevat tiedot kerätään.
One important question is the way in which data on local communities are gathered.
FinnishToisin kuin eräs puhuja juuri totesi, asevientikielto ei kuulu eri aikakauteen.
Contrary to what one speaker has just argued, the arms embargo is no anachronism.
FinnishTänä aamuna eräs eläkeläinen soitti minulle Liguriasta ja sanoi: "On hyvin kuuma.
This morning, a pensioner telephoned me from Liguria and said: "It is really hot.
FinnishVoin sanoa, että väkivaltaisesta radikalisoitumisesta on tehty eräs tärkeä aloite.
I can tell you that there is an important initiative on violent radicalisation.
FinnishEräs jäsen kertoi tarinan tästä, ja me kaikki voisimme varmasti kertoa niitä lisää.
One of you had a story to tell about this, and I am sure we could all tell more.
FinnishEräs pätevä lääkäri yritti vuosien ajan rekisteröityä lääkäriksi Espanjassa.
A qualified doctor tried for a number of years to register as a doctor in Spain.
FinnishTämä on uskoakseni eräs syy siihen, ettei kaikkia EU:n varoja tosiasiassa käytetä.
That, I believe, is one reason why EU money is not in actual fact being spent.
FinnishMaataloushan on, kuten tiedetään, eräs pahimmista maaperän ja veden saastuttajista.
Agriculture, as is well known, is one of the worst polluters of soil and water.
FinnishOn kuitenkin eräs toinen näkökohta, jonka myötä edessämme on täysin uusi tilanne.
There is another aspect, however, that confronts us with an entirely new situation.
FinnishEräs pahimmin työttömyydestä kärsivistä ryhmistä Euroopan unionissa ovat naiset.
One of the groups most badly affected by unemployment in the European Union is women.
FinnishVirheellistä tietoa on levittänyt eräs vihreän ryhmän sihteeristön työntekijä.
An employee at the Green Group secretariat has spread this false information.
FinnishHyvät kollegat, terrorismi on eräs totalitarismin ja fanaattisuuden muodoista.
Terrorism, ladies and gentlemen, is a form of totalitarianism, of fanaticism.
FinnishSanoin, että on olemassa eräs loistava julkaisu, jonka voisin toimittaa hänelle.
I said that there was a marvellous publication and I would get it for her.
FinnishEräs tällainen ala on kaksikäyttötuotteita koskevien säännösten noudattaminen.
Compliance with the regulation on products with a dual use is one such area.
FinnishKuten tiedätte, unioni on eräs johtavista tahoista, jotka tukevat tätä oikeutta.
As you know, the Union is one of the leading bodies supporting that Court.
FinnishEräs tällainen ratkaisu on moottoripolttoaineissa käytettävän bioetanolin tuotanto.
One such solution is the production of bio-ethanol for adding to motor fuels.
FinnishEräs kollegani sanoi jälkeenpäin, että vahvoilla puheilla oli ratkaiseva merkitys.
One of my colleagues afterwards said that point was a powerful intervention.
FinnishSe on eräs diplomatian historian tuhoisimmista ja kömpelöimmistä episodeista.
It is one of the most disastrous, cack-handed episodes in the history of diplomacy.
FinnishEräs mahdollinen syy kärsimyksellemme saattaa olla se, että olemme snobien ympäröimiä.
One of the reasons why we might be suffering is that we are surrounded by snobs.
FinnishValitettavasti tähän kyseiseen alaan liittyy eräs Euroopalle tyypillinen ongelma.
Unfortunately, the sector in question presents a familiar European problem.