"ennakoida" - Englanninkielinen käännös

FI

"ennakoida" englanniksi

FI

ennakoida [ennakoin|ennakoinut] {verbi}

volume_up
Hedelmä- ja vihannestuotannon tehokkuutta on vaikeaa ennakoida.
It is hard to anticipate the effectiveness of fruit and vegetable production.
Arvoisa puhemies, minun on vaikea ennakoida tulevia oikeudellisia päätöksiä.
Mr President, it is difficult for me to anticipate any future legal decisions.
Näin komission pitäisi ehkä ennakoida sopimuksen voimaantuloa.
The Commission should therefore perhaps anticipate the entry into force of the treaty.
Kokeiden luonteen mukaisesti tuloksia ei voida ennakoida varmasti.
It is the nature of experiments that the results cannot be forecast with certainty.
Meistä on tärkeää osata ennakoida seuraavan vuoden talousarvio.
We feel it is important to be able to forecast the budget for the following year.
Nyt on siis varmasti mahdollista ennakoida tapahtumien kehitys.
We can now, therefore, certainly forecast changes in these situations and these new situations must be reflected in the budget.
Voisitteko ennakoida tällaisen järjestelyn sisällyttämistä ehdotuksiinne?
Could you foresee the inclusion of such a provision in your proposals?
Myös joidenkin sanamuotojen seurauksia on ollut vaikea ennakoida.
The consequences of certain wordings also have been difficult to foresee.
Aivan kuin nykyinen kriisi olisi jonkinlainen luonnonkatastrofi, jota oli mahdoton ennakoida.
It is as though the current crisis were a natural disaster that was impossible to foresee.
Kuka esimerkiksi voisi ennakoida jo tänään syksyn 1998 sadon?
For example, who at this early stage could predict the size of the autumn 1998 harvest?
It is actually impossible to predict everything.
Kuten varmasti ymmärrätte, tässä vaiheessa on vielä liian aikaista ennakoida näiden prosessien tuloksia.
As you must realise, at this stage it is still too early to predict the results of these processes.
Unkarin esittelijänä pyydän teitä kaikkia tämän vuoksi tukemaan Brokin mietintöä, joka on vuosien ankaran työn tulos ja joka ennakoi uuden kauden alkua Euroopan unionin elämässä.
As rapporteur for that country, I therefore call on you all to support the Brok report, which embodies years of effort and hard work and ushers in a new era in the life of the European Union.

Esimerkkejä "ennakoida"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishMielestäni me olisimme itse asiassa voineet ennakoida, mitä Ukrainassa tapahtui.
In my opinion, we could actually have foreseen what has now happened in Ukraine.
FinnishNyt ei ole kuitenkaan lainkaan oikea hetki ennakoida tutkimuksen johtopäätöstä.
Now is not the time, however, to pre-empt the outcome of the inquiry in any way.
FinnishMeidän ei pidä siksi ennakoida päätöstä, jonka oikeudelliset elimet saattavat tehdä.
We must not, therefore, pre-empt the decision that may be taken by legal bodies.
FinnishUusi teknologia ei ole läheskään valmista, ja seurauksia ei voida ennakoida.
The new technologies are far from mature, and the repercussions are unforeseeable.
FinnishArvoisa puhemies, minun on vaikea ennakoida tulevia oikeudellisia päätöksiä.
Mr President, it is difficult for me to anticipate any future legal decisions.
FinnishEmme voineet ennakoida sitä silloin, kun valtuuskuntanne kokouksesta päätettiin.
That could not be foreseen when the time was fixed for the meeting of your delegation.
FinnishSen vuoksi en haluaisi täällä ennakoida näiden komission pohdiskelujen lopputulosta.
Thus, I do not wish to pre-empt the results of these Commission discussions.
FinnishAjatuksena on, että kapasiteettipulan uhkat olisi mahdollista ennakoida.
It is thought that it is possible to anticipate the risks of a capacity crunch.
FinnishHarvat osasivat kuitenkaan ennakoida Kiinan kasvun laajuutta ja vauhtia tällä alalla.
However, few anticipated the scale and speed of China's rise in this sector.
FinnishMitä enemmän yhteyksiä on, sitä vaikeampi toimintahäiriöitä on ennakoida.
The higher the level of integration, the higher the level of unpredictability.
FinnishEmme voi emmekä aio tuomita ennakolta tai ennakoida keskusteluja tai neuvotteluita.
We cannot and will not prejudge or anticipate discussions or negotiations.
FinnishNäiden murhien vaikutuksia on siis vaikea ennakoida ja se on huolestuttavaa.
The effects of these murders are therefore unpredictable and worrying.
FinnishMillaisilla toimenpiteillä voimme jatkossa ennakoida vastaavia kriisejä tai välttää ne?
What steps should we take in the future in order to anticipate or avoid similar crises?
FinnishOn varmaa, että tämä rakenneuudistus voidaan ennakoida, ja se voi tapahtua monella tapaa.
What is certain is that this restructuring can be predicted and effected in many ways.
FinnishKomissio on päättänyt nimenomaan, että tässäkään asiassa ei ennakoida mitään.
At this stage, the Commission has specifically decided not to prejudice anything here either.
FinnishKokeiden luonteen mukaisesti tuloksia ei voida ennakoida varmasti.
It is the nature of experiments that the results cannot be forecast with certainty.
FinnishVoisitteko ennakoida tällaisen järjestelyn sisällyttämistä ehdotuksiinne?
Could you foresee the inclusion of such a provision in your proposals?
FinnishMeistä on tärkeää osata ennakoida seuraavan vuoden talousarvio.
We feel it is important to be able to forecast the budget for the following year.
FinnishOn parempi ennakoida ongelmia kuin pahoitella niitä jälkikäteen.
It is better to anticipate these problems than to regret them at a later date.
FinnishTehtävämme on ennakoida ja helpottaa tätä kehitystä eikä vältellä uusia aloitteita.
Our role is to anticipate and facilitate this development and not shy away from new initiatives.