"ekologinen" - Englanninkielinen käännös

FI

"ekologinen" englanniksi

FI ekologinen
volume_up
{adjektiivi}

1. yleinen

ekologinen
Ekologinen verouudistus on välttämätön edellytys energiapolitiikan suunnanmuutokselle.
Ecological tax reform is a sine qua non for changing the course of energy policy.
Eikö ekologinen ja sosiaalinen polkumyynti ole rinnastettavissa suoraan polkumyyntiin?
Should not ecological and social dumping be equated with direct dumping?
Ensimmäisenä tavoitteena on palauttaa merten ja valtamerten hyvä ekologinen tila.
The first aim is to restore our seas and oceans to a good ecological status.
ekologinen (myös: luonnonläheinen)

2. Biokemia

ekologinen

Esimerkkejä "ekologinen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishEkologinen innovointi on merkittävä tekijä maapallon lämpenemisen torjunnassa.
Eco-innovation is a major component in winning the fight against global warming.
FinnishEpäonnistuminen Kööpenhaminassa olisi ekologinen, poliittinen ja moraalinen katastrofi!
Failure in Copenhagen would be an environmental, political and moral disaster!
FinnishLainsäädäntötyö on hyvin tärkeää, kuten myös ekologinen maanviljely, mutta se ei riitä.
Legislation is important as well as ecologically friendly agriculture, but it is not enough.
FinnishEkologinen suunnittelu liittyy tuotteen elinkaaren ensimmäiseen vaiheeseen.
Ecodesign relates to the first stage in a product's life cycle.
FinnishJäsenvaltioilla on nyt velvollisuus saavuttaa merten hyvä ekologinen tila vuoteen 2020 mennessä.
The Member States now have a duty to attain a good environmental status for the seas by 2020.
FinnishMeidän on palautettava ekologinen tasapaino Itämerelle.
We need a modern visa policy and better economic cooperation with Russia.
FinnishEkologinen puutavara voisi saada vihreän ympäristömerkin ja sääntöjenvastaisesti tuotettu puutavara punaisen.
A green label for sustainable timber and a red label for incorrectly produced timber.
FinnishOlemme kaikki vastuussa siitä, etteivät ihmiset tai eläimet tai koko ekologinen järjestelmä vahingoitu.
We are all responsible for preventing damage to mankind and animals as well as to the entire ecosystem.
FinnishSen lisäksi työn verottamisen alentamiseen liitetty ekologinen verouudistus on ehdottoman välttämätön.
It is also absolutely essential to have an environmental tax reform linked to a reduction of tax on work.
FinnishOn totta, että yksittäisten kuorma-autojen ekologinen tehokkuus lisääntyy, mutta niillä myös ajetaan yhä enemmän.
It is true that the performance of individual lorries is improving, but they are doing more miles.
FinnishMeillähän on käsillä ekologinen ja taloudellinen kriisi, ja maailma kärsii nälästä ja köyhyydestä.
We have, after all, an environmental and an economic crisis, and we have a crisis of hunger and poverty in the world.
FinnishOn tosiasia, että ekologinen kestävyys on perusedellytys kalastajien taloudelliselle selviytymiselle.
It is a fact that environmental sustainability is a fundamental prerequisite for the economic survival of fishermen.
FinnishEkologinen suunnittelu on myös valtava mahdollisuus Euroopan teollisuudelle, koska se avaa valtavia markkinoita.
This also constitutes a huge opportunity for European industry because it will open up an enormous market.
FinnishPerustuslain mukaan Montenegro on demokraattinen, liberaali ja ekologinen, oikeusvaltion periaatteelle perustuva valtio.
It establishes Montenegro as a democratic, liberal and environmental state based on the rule of law.
FinnishMotivaationa on ekologinen tehokkuus, ei pelkästään ajoneuvojen kokoon tai moottorin tehoon perustuva kilpailu.
Environmental performance will be the motivation, not competition based merely on car size or engine capacity.
FinnishUuden ja yhteisen maatalouspolitiikan lähtökohtana pitää olla maaseudun kehittäminen, ekologinen maatalous ja pienimuotoisuus.
A new common agricultural policy must be small-scale and be based upon rural development and environmentally-minded agriculture.
FinnishEkologinen maatalous on edellytys sille, että me saisimme ne luonnottomuudet vähenemään, joita me nykyään löydämme EU: n maatalousalueelta.
Organic farming is a requirement for us to be able to reduce the anomalies currently found in the EU's agricultural area.
FinnishKiina on myös ekologinen aikapommi, ja ympäristö on ala, jolla Kiinalla ja EU:lla on valtavasti yhteistyömahdollisuuksia.
China is also an environmental time bomb, the environment being a huge potential area for cooperation between China and ourselves in the EU.
FinnishTulevien sukupolvien oikeuksista totean, että ekologinen kestävyys on asia, jota suojellaan yhteisen unionimme oikeuksilla.
With regard to the rights of future generations, environmental sustainability is something that is enshrined in the rights of our common European Union.
FinnishMeillä on Brennerissä seudulla, joka koskee kolmea valtiota, erittäin herkkä ekologinen alue, joka vaatii erityistä huomiota.
The Brenner Pass covers a region that includes three countries and, as such, it is a very environmentally sensitive area to which we need to devote particular attention.