"eikä" - Englanninkielinen käännös

FI

"eikä" englanniksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "eikä".

Suomi-englanti sanakirja

Esimerkkejä "eikä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishValitettavasti ajatus ei saanut enemmistön tukea parlamentissa eikä neuvostossa.
Regrettably, it did not attract majority support in the House or in the Council.
FinnishProtektionismi ei ole milloinkaan vastaus, eikä tämä ole maailmantalouden loppu.
Protectionism is never the answer and this is not the end of the global economy.
FinnishMarkkinoille ei pidä luoda mitään rajoja, ei lainsäädännöllä eikä teknologialla.
No barriers to the market should be set up, either legislative or technological.
FinnishTärkeimmät tulokset on jo mainittu, eikä minun tarvitse muistuttaa teitä niistä.
The main results have already mentioned and I do not need to remind you of them.
FinnishKaikki eivät pidä siitä eikä se ole täydellinen, mutta se on perin tarpeellinen.
It is not beloved of everyone, it is not perfect, but it is extremely necessary.
FinnishTässä on jälleen yksi konfliktin siemen, eikä tämä ollut komission ehdotuksissa.
This is again a recipe for conflict and it was not in the Commission's proposals.
FinnishTähän mennessä täyteen sopuun ei ole kuitenkaan päästy eikä se ole vuorenvarmaa.
However, at the moment, this agreement is not yet completely signed and sealed.
FinnishToimien on oltava velvoittavia eikä ainoastaan peruskirjaa koskevaa retoriikkaa.
This must be binding, and not just a matter of paying lip service to the Charter.
FinnishHyvät kollegat, tämä ei ole oikea aika eikä paikka tämän keskustelun avaamiselle.
Ladies and gentlemen, it is neither the time nor the place to start this debate.
FinnishMyönnän kuitenkin mielelläni, että tämä on rivihuomautus eikä tärkeää kritiikkiä.
However, I freely concede that this is an observation and not a major criticism.
FinnishHeitä ei tunnusteta oikeudellisesti, eikä heitä suojella millään järjestelmällä.
They have no legal recognition and there is no system in place to protect them.
FinnishMe kaikki toivoisimme, että hän olisi elossa eikä joutunut raa'an murhan uhriksi.
We all would rather he was alive and had not been the victim of a brutal murder.
FinnishTämä arvio ei kuitenkaan merkitse ehdotonta luottamusta eikä avoimia valtuuksia.
This positive opinion is not, however, either a rubber cheque, or a blank cheque.
FinnishArvioidaanko pelkästään fyysiset ongelmat, eikä esimerkiksi ympäristövaurioita?
Just for the physical damage and not, for example, for the environmental damage?
FinnishOn aina haastavaa saada syntymään aitoa keskustelua eikä pelkkiä yksinpuheluja.
It is always a challenge to create a real debate and not just to have monologues.
FinnishYhteiskunta, jossa väkivalta on jatkuvaa, ei voi kehittyä eikä toimia normaalisti.
A society continually affected by violence cannot develop and function normally.
FinnishSana parlamentti on peräisin sanasta ”parlare” eikä ”pöytäkirjojen pitämisestä”.
However, the word Parliament comes from parlare and not from 'minute keeping'.
FinnishSen luonnos on laadittu jo vuonna 1972, eikä direktiiviä ole vieläkään hyväksytty.
This has been available in draft form since 1972 and has still not been adopted.
FinnishNeuvosto oli kuitenkin tarkkana, eikä komissio uskaltanut asettua sitä vastaan.
However, the Council was watching and the Commission did not dare to confront it.
FinnishEuroopan unionin ei pidä pelätä Ankaraa, eikä Ankaran pidä pelätä Diyarbakiria.
The European Union should not fear Ankara, and Ankara should not fear Diyarbakir.