FI

ei-varattu {adjektiivi}

volume_up

Esimerkkejä "ei-varattu"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishEurooppa-neuvoston puheenjohtajalle ei ole vieläkään varattu talousarviossa määrärahoja.
The President of the European Council is not yet accounted for in the budget.
FinnishTutkimuksen kuudennessa puiteohjelmassakaan ei ole varattu määrärahoja tähän tarkoitukseen.
Neither does the Sixth Framework Research Programme provide for anything.
FinnishSiksi tänä vuonna Georgiassa oleville Tsetsenian pakolaisille ei ole varattu rahoitusta.
Therefore, so far this year, no funding has been earmarked for Chechen refugees in Georgia.
FinnishPoliittisen toiminnan lujittamiseen ei ole varattu riittävästi varoja.
Political strengthening is not being followed by the appropriate financial strengthening.
FinnishJos imeväiselle tai pikkulapselle ei ole varattu omaa paikkaa, heistä ei jää merkintää tilastoihin.
If infants or children do not occupy a seat they are not recorded in the statistics.
FinnishVuoden 1998 budjetissa ei ole varattu mitään maantieteelliselle tiedolle.
There is nothing in the 1998 budget for geographic information.
FinnishOnko oikein, että vuoden 2010 budjetissa ei ole varattu yhtään varoja näitä joukkoja varten?
Is it right that the 2010 budget provides nothing for this force?
FinnishKeskusteluun varattu aika ei mielestäni riittänyt kaikkien alueen kysymysten käsittelemiseen.
It seemed to me that the time set aside for the debate was not sufficient to talk about all the issues of the region.
FinnishTällä hetkellä joustovälineeseen ei ole varattu tarpeeksi rahaa.
FinnishLisäksi muistutan kaikkia, että tämä tunti on varattu kysymyksille, ei julkilausumille tai yleisille keskusteluille.
I would also remind all of you that this is Question Time, not Statement Time or General Debate Time.
FinnishEqualia varten ei ole varattu kuin 2,8 miljardia euroa, kuten kollega Ursula Stenzelin tasapainoisesta mietinnöstä selviää.
No more than EUR 2.8 billion is provided for EQUAL, as Mrs Stenzel' s balanced report makes clear.
FinnishOlen tästä iloinen, mutta meidän on suunnattava katseemme tulevaisuuteen - tulevalle toiminnalle ei ole varattu määrärahoja.
I am delighted with this, but we have to look to the future - there is no provision for the future.
FinnishSitä paitsi niihin ei myöskään ollut varattu talousarviossa varoja.
Compensation was not therefore deemed to be justified, and no money has been set aside for it in any case.
FinnishÄlkäämme unohtako, että etenkin elintarvikejalosteiden osalta tukia ei ole varattu pelkästään suuryrityksille.
Bear in mind that the refunds, particularly for processed food products, are far from being reserved solely for large businesses.
FinnishTilauslentoihin se pätee vain, kun lennolle on varattu istumapaikka, ei kuitenkaan silloin, kun on varattu pakettimatka.
In the case of charter flights it applies only where a seat has been booked, not where a package holiday has been booked.
FinnishMuussa tapauksessa, ja koska tähän toimintaan ei ole varattu talousarvion tukea, meillä ei ole mahdollisuuksia toimia tällä alalla.
Otherwise, given also the absence of any budgetary support, there is no possibility of our contributing in this area.
FinnishÄlkää esittäkö kommentteja puheenvuorojen sisällöistä, kun laadimme asialistaa ja kun sellaisille asioille ei ole varattu aikaa.
Please do not comment on the substance of a matter when we are setting the agenda and there is not time for such things.
FinnishMitään Progress-ohjelman varoista ei ole varattu suoraan tukeen ihmisille, jotka etsivät työtä tai perustavat työpaikkoja.
None of the resources of the Progress programme have been earmarked for directly supporting people who are seeking work or creating jobs.
FinnishRyhmäni mielestä vastaus on selkeä: ydinaseille ei ole varattu minkäänlaista osuutta Euroopan tulevassa turvallisuuspolitiikassa.
As far as my group is concerned, the answer is quite simple: nuclear weapons have no role to play in future European security policy.
FinnishArvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, tavoitteet, joiden saavuttamiseen ei ole varattu välineitä, eivät ole todellisia tavoitteita.
Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, objectives without resources to achieve them are not objectives.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "ei-varattu" englanniksi

ei interjektio
English
ei
English
varattu adjektiivi
ei korvaamaton adjektiivi
English
ei merkki- adjektiivi
English
ei voi olla totta interjektio
English
ei ikipäivänä interjektio
English
ei kai interjektio
English
ei pahantahtoinen adjektiivi
English
ei mihinkään adverbi
English
ei ikinä adverbi
English
ei ikinä interjektio
English
ei yhtään pronomini
English
ei minnekään adverbi
English