"ei vakuuttunut" - Englanninkielinen käännös

FI

"ei vakuuttunut" englanniksi

FI

ei vakuuttunut {adjektiivi}

volume_up
ei vakuuttunut

Esimerkkejä "ei vakuuttunut"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSama pätee Kuuban kansaan, joka ei ole vakuuttunut vapaiden markkinoiden eduista.
The same applies to the people of Cuba, who are not convinced of the advantages of the free market.
FinnishTässä asiakirjassa tämä ei onnistu, enkä ole vakuuttunut siitä, että parlamentti pystyy siihen myöskään.
This document does not face up to it and I am not convinced Parliament does either.
FinnishNyt se ei ole enää vakuuttunut oman päätöksensä oikeellisuudesta.
Now it is no longer convinced that its own decision was right.
FinnishKansallisista tutkimuksista huolimatta komissio ei ole vakuuttunut kolmesta ensimmäisestä kokeiluvuodesta.
Despite national studies, the Commission is not convinced by the first three years of trials.
FinnishKomissio ei ole vakuuttunut siitä, että näin tapahtuisi.
The Commission is not convinced that this would be the case.
FinnishIlahduin kuitenkin Mairead McGuinnessin kommentista, jonka mukaan hän ei vielä ole vakuuttunut.
I was happy, however, with the comment made by Mairead McGuinness, to the effect that she needed to be convinced.
FinnishVaikka valtiosihteeri ei olekaan läsnä, olen vakuuttunut siitä, että neuvoston edustajat välittävät asian hänelle.
Although the State Secretary has gone, I am sure that the representatives of the Council will pass this on to him.
FinnishKukaan ei myöskään ole vakuuttunut komission ja neuvoston esittämistä ympäristösuojeluun liittyvistä väitteistä.
Nor is anyone convinced by the arguments put forward by the Commission and the Council about environmental protection.
FinnishIranin kansa ei ollut vakuuttunut äänien hyvin rajoitetusta tarkistuslaskennasta, minkä vuoksi mielenosoitukset jatkuivat.
The Iranian people were not convinced by the extremely limited review of the results and the protests therefore continued.
FinnishRehellisesti puhuen komissio ei ole vakuuttunut tästä väitteestä: se on täysin ristiriidassa saastuttaja maksaa -periaatteen kanssa.
Frankly, the Commission is not convinced by that argument: it runs completely counter to the polluter-pays principle.
FinnishKomissio ei ole vakuuttunut tarpeesta ottaa käyttöön tähän tarkoitukseen suunniteltu erillinen vaalien jälkeinen menettely.
The Commission is not convinced of the need to put in place a specific and separate post-electoral protocol mechanism for that purpose.
FinnishKomissio ei puolla tarkistusta nro 16, koska komissio ei ole vakuuttunut siirtymäajan välttämättömyydestä tässä tapauksessa.
Amendment 16 does not meet with the approval of the Commission, which is not convinced in this case of the need for a transition period.
FinnishSuoraan sanottuna meidän ryhmämme ei ole vakuuttunut tarpeesta toteuttaa muutoksia erityisen kiireisesti nyt ilman perusteellista arviointia.
In a word, our Group is not convinced of the need to implement changes in a great hurry now, without a thorough evaluation.
FinnishSudan on ilmoittanut, ettei se enää toimita apua LRA:lle, mutta ryhmäni ei ole lainkaan vakuuttunut siitä, että Sudan pitää sanansa.
Sudan has announced it will no longer provide aid to the 'Lord's Army', but my group is not at all convinced that Sudan will keep its word.
FinnishOn huomiota herättävää, että kemian teollisuus ei ole vakuuttunut hiilidioksidiveron tehokkuudesta.
It is striking that the chemical industry is not convinced that a CO2 tax would be effective and calls instead for voluntary undertakings.
FinnishTapaturman sattuessa vastuu saattaa olla työnantajan, koska hän ei ole vielä vakuuttunut siitä, että turvallisuusmenot ovat investointi.
When an accident happens, the responsibility may perhaps fall to the employer, because they have still not been convinced that money spent on safety is an investment.
FinnishTalous- ja raha-asioiden valiokunta ei sitä vastoin ole vakuuttunut sääntelyn lisäämisen eduista ja torjuu yleisen edun käsitteen soveltamisen tällä alalla.
In contrast, the Committee on Economic and Monetary Affairs is not convinced of the benefits of greater regulation and rejects the concept of public utility for this sector.
FinnishKomissio ei ole vakuuttunut siitä, että paras ratkaisu bushmeat-kriisiin olisi erityisen toimintasuunnitelman laatiminen, ja tämä näkemys vastaa sanojani sitoutumisesta.
The Commission is not convinced that a specific action plan would be the best way to address the bushmeat crisis, and this reflects what I said about ownership.
FinnishKunnioitamme täysin parlamentin päätöstä, mutta komissio ei ole vakuuttunut siitä, että parlamentin ensimmäisen käsittelyn päättävä äänestys sitoisi seuraavan parlamentin kädet.
While fully respecting Parliament's decision, the Commission is not convinced that the vote closing Parliament's first reading would tie the hands of the next Parliament.
FinnishRiskiä ei synny, ja olen vakuuttunut siitä, että keskustelumme on kauaskantoinen ja osoittaa, että komission ehdotuksissa ei heikennetä millään tavalla OLAFin riippumatonta asemaa.
That risk will not arise, and I feel sure that our debate will be far-reaching and will show that the Commission proposals do not point towards any weakening of the independent position of OLAF.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "ei vakuuttunut" englanniksi

ei interjektio
English
ei
English
vakuuttunut adjektiivi
ei korvaamaton adjektiivi
English
ei merkki- adjektiivi
English
ei voi olla totta interjektio
English
ei ikipäivänä interjektio
English
ei kai interjektio
English
ei pahantahtoinen adjektiivi
English
ei mihinkään adverbi
English
ei ikinä adverbi
ei ikinä interjektio
English
ei yhtään pronomini
English
ei minnekään adverbi
English
ei mikään pronomini
English