"EI-TAI" - Englanninkielinen käännös

FI

"EI-TAI" englanniksi

EN
FI

EI-TAI {substantiivi}

volume_up
1. "logiikassa"
EI-TAI
volume_up
NOR {subst.} (in logic)

Esimerkkejä "EI-TAI"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishPuheen on kuitenkin oltava rehellistä, ei harhaanjohtavaa tai monimerkityksistä.
But they must speak with honesty, not using double-speak or with forked tongues.
FinnishSuoria äänivirtoja, kuten radiolähetyksiä, ei voi tallentaa CD- tai DVD-levylle.
It is not possible to burn live streams, such as radio stations, to a CD or DVD.
FinnishAsiaa ei pidä kaunistella tai vähätellä, vaan se on tutkittava perinpohjaisesti.
The issue must not be simplified or trivialised; it has to be examined in depth.
FinnishRuokaa, juomavettä, saniteettipalveluja tai kouluja ei ole vieläkään riittävästi.
There is still not enough food, access to drinking water, sanitation or schools.
FinnishRekisteröinnin tarkoituksena ei ole rajoittaa tai vaikeuttaa edunvalvojien työtä.
The purpose of registration is not to restrict or hamper the work of lobbyists.
FinnishOn tosin myönnettävä, että tämä ei riittänyt tai tyydyttänyt Ranskan kalastajia.
I have to admit that this was not enough and did not satisfy the French fishermen.
FinnishMeillä ei ole vain kriisiä tai monia rakennuspaikkoja, meillä on myös tilaisuus.
We not only have a crisis or many building sites, we also have an opportunity.
FinnishKantani ei perustu mihinkään ideologiseen tai uskonnolliseen fundamentalismiin.
My position is not rooted in any type of ideological or religious fundamentalism.
FinnishOlipa Kööpenhaminaa tai ei, ilmastonmuutos on täällä tulevien vuosikymmenten ajan.
Copenhagen or no Copenhagen, climate change will be with us for decades to come.
FinnishMeidän ei pidä unohtaa tai laiminlyödä niitä taistelussamme terrorismia vastaan.
It would not do for us to neglect or disregard them in our fight against terrorism.
FinnishKysymys ei ole prostituution tai seksityöntekijöiden syrjinnän kieltämisestä.
This is not about the ban on prostitution or discrimination against sex workers.
Finnish   – Arvoisa puhemies, Italia ei ole mikään Qatar tai Etelä-Amerikan tasavalta.
   – Mr President, Italy is not Qatar and nor is it a South American republic.
FinnishEi ole joko hyvää tai pahaa terrorismia, sillä kaikenlainen terrorismi on pahaa.
There is no such thing as good or bad terrorism, as all kinds of terrorism are bad.
FinnishSe on keskustelu, joka ei vaikuta ainoastaan sisämarkkinoihin tai vain Unkariin.
It is a debate that does not affect just the internal market or only Hungary.
FinnishMielestäni ei ole reilua minulle tai teille käyttää puheenvuoro ja sitten lähteä.
I believe that it is not fair to me or to you to take the floor and then to leave.
FinnishMikä "Euroopan unionin roolin Lähi-idässä" pitäisi olla (tai ei pitäisi olla)?
What should the 'role of the European Union in the Middle East' be (or not be)?
FinnishHyväksyttävää tai ei, tämä oli selvästi yksi selkkaukseen johtaneista syistä.
Whether justifiably or not, this was obviously one of the causes of the clashes.
FinnishAito kulttuuri ei ole riippuvainen sääntelystä tai loputtomasta tukivirrasta.
Real culture does not depend on regulations or on an endless stream of subsidies.
FinnishTällä yleissopimuksella ei luoda uutta tai erilaista keskinäisen avun järjestelmää.
This Convention will not create a new or different system of Mutual Assistance.
FinnishTällainen käyttäytyminen ei johdu avioeroista, alkoholismista tai jostakin muusta.
It is not divorce, alcoholism or anything else that encourages this behaviour.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "EI-TAI" englanniksi

tai konjunktio
English
ei interjektio
English
ei
English
ei korvaamaton adjektiivi
English
ei merkki- adjektiivi
English
ei voi olla totta interjektio
English
ei ikipäivänä interjektio
English
ei kai interjektio
English
ei pahantahtoinen adjektiivi
English
ei mihinkään adverbi
English
ei ikinä adverbi
ei ikinä interjektio
English
ei yhtään pronomini
English
ei minnekään adverbi
English
ei mikään pronomini
English
ei mitään substantiivi
English
ei mieleenpainuva adjektiivi