"ei tällä hetkellä" - Englanninkielinen käännös

FI

"ei tällä hetkellä" englanniksi

FI

ei tällä hetkellä {adverbi}

volume_up
ei tällä hetkellä
Olen varma, että jäsen Izquierdo Rojo voi olla kanssani samaa mieltä tästä arviosta, vaikka hän ei tällä hetkellä ajattelisi niin.
I am sure that Mrs Izquierdo will at some point come to share this view, even if she does not right now.

Esimerkkejä "ei tällä hetkellä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishEU:ssa ei tällä hetkellä ole ministeritason tehtäviä eikä pitäisikään olla.
At present, we have no ministerial functions within the EU, and nor should we have.
FinnishKannatan asetusta, vaikka se ei tällä hetkellä vaikutakaan Tšekin tasavaltaan.
I supported the regulation, even when it does not currently affect the Czech Republic.
FinnishSillä Euroopan unionin kansalaisia ei tällä hetkellä uhkaa mikään pakolaisaalto.
The citizens of the European Union are not currently threatened by any flood of refugees.
FinnishEurooppa ei tällä hetkellä ole epäedullisessa asemassa, mutta tilanne muuttuu nopeasti.
Europe is not at the moment at a disadvantage but the situation is moving rapidly.
FinnishSillä tasolla meidän talouspolitiikkamme koordinointi ei tällä hetkellä ole.
The coordination of our economic policy is not on that level at the moment.
FinnishPoliittisilla ryhmillä ei tällä hetkellä - te tiedätte sen - ole varsinaisia sääntöjä.
At the moment, the political groups - as you know - do not have a genuine regulation.
FinnishNeuvostolla ei tällä hetkellä ole mitään aikomusta palata näihin asioihin.
There is no intention, currently, on the part of the Council to reopen these matters.
FinnishMitään tällaista ei tällä hetkellä ole ilmennyt Venäjällä tai Valko-Venäjällä.
There is no sign at all of anything of the kind happening in Russia or Belarus at present.
FinnishYhdistynyt kuningaskunta ei tällä hetkellä ole mukana eurovinjettijärjestelmässä.
In the UK, we do not currently subscribe to the Eurovignette scheme.
FinnishSähköllä toimivia aluksia ei tällä hetkellä ole, mutta niitä voi ehkä vielä olla.
We might not have electrical boats now, but we could in the future.
FinnishItse asiassa rehellisesti sanottuna mikään ei tällä hetkellä vaikuta Sudaniin.
The truth is, frankly, that nothing is currently influencing Sudan.
FinnishOlen tietoinen siitä, että Euroopan parlamentti ei tällä hetkellä ole asiasta samaa mieltä.
I am aware that the European Parliament does not currently share this view.
FinnishSinun tulee luoda palautusosio vain, jos tietokoneessasi ei tällä hetkellä ole sellaista.
You should only create a recovery partition if you don't currently have one on your PC.
FinnishYhteisön säännöissä ei tällä hetkellä hyväksytä sitä, että yhteisön osuus olisi suurempi.
Community rules, at the present time, do not allow for a higher Community participation.
FinnishSiksi kloonaaminen ei tällä hetkellä tuo lisäarvoa elintarviketuotantoon.
It therefore has no added value for food supply at this point in time.
FinnishSkyDrive-työpöytäsovellusta ei tällä hetkellä tueta Windows XP:ssä tai Linuxissa.
The SkyDrive desktop app isn't supported on Windows XP or Linux.
FinnishTaloudessa ei tällä hetkellä liiku riittävästi rahaa, ja se on suuri ongelma.
There is insufficient funding in the economy at the present time, and that is a major problem.
FinnishEsittelijä toteaa, että hyviä käytäntöjä olisi vaihdettava, mitä ei tällä hetkellä tapahdu.
He says we should share best practice, which we are not currently doing.
FinnishKukaan ei tällä hetkellä tiedä, miten tämä suuri muutos voitaisiin parhaiten suunnitella.
No one knows at present how best to plan this gigantic transformation.
FinnishMarkkinoiden kehitys ei tällä hetkellä tue sitä, että naudanlihan tuotantoon investoitaisiin.
Present market trends are unlikely to act as an incentive to invest in beef production.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "ei tällä hetkellä" englanniksi

ei interjektio
English
ei
English