"ei kukaan" - Englanninkielinen käännös

FI

"ei kukaan" englanniksi

FI

ei kukaan {pronomini}

volume_up
ei kukaan
Ei kukaan tietenkään näin tee, vaikka tietäisikin aineen haitallisista vaikutuksista.
Of course nobody does this, even if they know of the harmful nature of the substance.
Ei kukaan tietenkään usko, että tämä voitaisiin toteuttaa yhdessä yössä.
Of course, nobody believes that this can be delivered overnight.
ei kukaan
Niin yksinkertaisesti ei kukaan voi paeta omaa historiaansa ja omaa vastuutaan.
One cannot escape one' s own history and one' s own responsibility that easily.
Ei kukaan, mutta ei hinnalla millä hyvänsä, ei antautumalla ehdoitta.
No one, of course, but not at just any price, not by surrendering unconditionally.
Kukaan EU:ssa ei kannata talouden liiallista vakauttamista, ei kukaan.
No one in Europe is radically arguing for an excessive budget consolidation.
ei kukaan (myös: ei mikään)
Me emme ole tyytyväisiä, ei kukaan meistä, tiedämme sen!
We are not happy with the situation, none of us, we know that.
None of us want that to happen.
Se johtaisi ainoastaan eurooppalaisen demokratian heikentymiseen, ja sitä ei kukaan meistä toivo.
It could not lead to anything other than a weakening of European democracy, and that is something which none of us could wish to see.

Esimerkkejä "ei kukaan"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKukaan ei tietenkään halua tehdä Euroopan unionista protektionismin linnaketta.
Of course no one wants to turn the European Union into a protectionist fortress.
FinnishKukaan ei siis näe tekstiä ennen Brysseliin saapumista maanantaina iltapäivällä.
No one will have seen the text before arriving in Brussels on Monday afternoon.
FinnishJos kukaan ei vastusta, valtuuskunta nimetään uudelleen ilmoittamallani tavalla.
If nobody is opposed, the name of that delegation will be changed as I indicated.
FinnishKukaan ei ole ollut niin määrätietoinen yhtenäisvaluutta-asiassa kuin Lamfalussy.
No one has been more single-minded about the single currency than Mr Lamfalussy.
FinnishJos kukaan ei tee sitä, kaikkien toivoma laajentuminen keskeytyy väliaikaisesti.
If no one does, the enlargement everyone desires will come to a temporary halt.
FinnishKukaan ei varmasti kiistä tämän välineen tarpeellisuutta terrorismin torjunnassa.
No one would dispute the need for this instrument in the fight against terrorism.
FinnishNiin yksinkertaisesti ei kukaan voi paeta omaa historiaansa ja omaa vastuutaan.
One cannot escape one' s own history and one' s own responsibility that easily.
FinnishMitä hyötyä on hienoista suunnitelmista, jos kukaan ei halua sijoittaa niihin?
What is the use of wonderful plans if there is no one willing to invest in them?
FinnishDemokratiassa kukaan ei saa pommitusten ja murhien avulla päästä neuvotteluihin.
In a democracy, no one should bring bombs and murder to the negotiating table.
FinnishVähempää ei kukaan voisikaan odottaa Daskalakin kaltaiselta lehdistön edustajalta.
Nothing less would be expected from a member of the press such as Mrs Daskalaki.
FinnishNäin sanat ”Kukaan ei ole laiton” maalattuina seinään kotikaupungissani Poznańissa.
I saw the words 'Nobody is illegal' painted on a wall in my home town of Poznań.
FinnishHaluaisin puuttua kiistanalaisiin kohtiin, joita kukaan ei ole vielä maininnut.
I would like to address the contentious points that no one else has mentioned yet.
FinnishKukaan ei seuraa sitä, mikäli Euroopan talous jää häviölle sitä toimeenpantaessa.
No-one will follow it if the European economy loses out in its implementation.
FinnishKukaan ei enää voi kuvitella voivansa ratkaista näitä kysymyksiä suljetuin ovin.
There must be no more attempts to settle these questions behind closed doors.
FinnishKukaan ei voi kiistää, etteikö myös Euroopan parlamentti olisi tällainen symboli.
Nobody will deny that the European Parliament too is a symbol of these values.
FinnishTunnen usein syyllisyyttä vastatessani kysymyksiin, joita kukaan ei ole kuullut.
I frequently have a bad conscience about answering questions that no one has heard.
FinnishPoliisivaltio on epäilyttävä ja turvaton yhteiskunta, jossa kukaan ei halua elää.
A police state is a suspicious and insecure society in which no one wants to live.
FinnishKukaan ei halua muuttaa Geneven yleissopimusta, mutta me voimme täydentää sitä.
Nobody wants to change the Geneva Convention but we can complement the Convention.
FinnishKukaan ei voi kiistää, että kriisin syynä on EU:n viimeaikainen laajentuminen.
Yet no one can claim that the recent EU enlargement is the cause of the crisis.
FinnishKreikassa on tilanne, jossa kukaan ei luota kehenkään, ei ainakaan hallitukseen.
As things stand in Greece, nobody trusts anyone, least of all the government.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "ei kukaan" englanniksi

kukaan pronomini
ei interjektio
English
ei
English
ei korvaamaton adjektiivi
English
ei merkki- adjektiivi
English
ei voi olla totta interjektio
English
ei ikipäivänä interjektio
English
ei kai interjektio
English
ei pahantahtoinen adjektiivi
English
ei mihinkään adverbi
English
ei ikinä adverbi
ei ikinä interjektio
English
ei yhtään pronomini
English
ei minnekään adverbi
English
ei mikään pronomini
English
ei mitään substantiivi
English