"ei" - Englanninkielinen käännös

FI

"ei" englanniksi

volume_up
ei {interjektio}
EN
EN
EN
EN
FI

ei {interjektio}

volume_up
ei
volume_up
no {interjektio}
Ei, kriisiin ei vastata karttamalla sitä tai turvautumalla protektionismiin.
No, the answer to the crisis is not to shy away from it or resort to protectionism.
Ei, kyse on vain leikkimisestä ihmisten ennakkoluuloilla, ei ihmisten suojelusta.
No, this is merely playing on people's prejudices, not protecting people.
Ei, meidän on käsiteltävä kysymystä diktatuurista, siitä ei pidä kiistellä.
No, we have to deal with, not argue about, the question of dictatorships.
ei
volume_up
nope {interjektio} [ark.]

Esimerkkejä "ei"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishNeuvosto ei ole ilmoittanut meille, että Coreper olisi hyväksynyt tämän paketin.
We have not been informed by the Council that COREPER has accepted this package.
FinnishNiin ei tapahtunut, ja sen vuoksi asiat vaikeutuvat tulevaisuudessa entisestään.
It did not happen, and things will only be more difficult as a result in future.
FinnishValitettavasti ajatus ei saanut enemmistön tukea parlamentissa eikä neuvostossa.
Regrettably, it did not attract majority support in the House or in the Council.
FinnishJos on epäilyjä, sitä suuremmalla syyllä kyseistä rangaistusta ei saisi käyttää.
If doubts exist, this is all the more reason for not applying such a punishment.
FinnishYksityisyyttä ei pitäisi vaarantaa, kuten Malcolm Harbourin mietinnössä tehdään.
Privacy should not be compromised as happened in the case of the Harbour Report.
FinnishProtektionismi ei ole milloinkaan vastaus, eikä tämä ole maailmantalouden loppu.
Protectionism is never the answer and this is not the end of the global economy.
FinnishSe on myös periaatekysymys, ei vain itävaltalaisille vaan myös eurooppalaisille.
This is also a question of principle, not just Austrian, but European principle.
FinnishMääräaikaiskertomuksissa ei valitettavasti ole vielä mainittu niitä sanallakaan.
Previous progress reports have, unfortunately, had not a word to say about this.
FinnishEuroopan unionin laajentuminen ei ole kuitenkaan pelkästään aineellinen kysymys.
The enlargement of the European Union is, however, not just a material question.
FinnishEurooppa ei ole pelkästään poliittinen rakennelma, vaan se on henkinen elinalue.
Europa is not merely a political construction, but an intellectual living space.
FinnishMeillä oli tänään joitakin erimielisyyksiä, mutta niihin ei ole tarvetta palata.
We have had our arguments - indeed, we have had some today - but not about this.
FinnishVeronmaksajien ei pidä vastata taloudellisesti muiden aiheuttamista vahingoista.
The taxpayer should not have to support financially the damage caused by others.
FinnishEi ole epäilystäkään siitä, että tulosta voidaan tulkita hyvin monin eri tavoin.
There is no question that this result can be interpreted in many different ways.
FinnishPuheen on kuitenkin oltava rehellistä, ei harhaanjohtavaa tai monimerkityksistä.
But they must speak with honesty, not using double-speak or with forked tongues.
FinnishMissään olosuhteissa EU:n jäsenvaltioiden ei voida sallia myyvän aseita Kiinaan.
Under no circumstances should EU Member States be allowed to sell arms to China.
FinnishKomissio ei voi kertoa yksittäisille jäsenvaltioille, mitä niiden pitäisi tehdä.
The Commission is not in a position to tell individual Member States what to do.
FinnishLisäksi haluan tähdentää, että pelkkä pohjoisen ja etelän yhdentyminen ei riitä.
I would also like to point out that North-South integration alone is not enough.
FinnishTämä talousarvio ei missään tapauksessa riitä kaikkien katastrofien torjumiseen.
This budget will, in any case, not be adequate to confront all these calamities.
FinnishJos ajattelette presidentti Clintonin tapaa toimia, kyse ei ole samasta asiasta.
If you think of the way that President Clinton did it, it is not the same thing.
FinnishSuoria äänivirtoja, kuten radiolähetyksiä, ei voi tallentaa CD- tai DVD-levylle.
It is not possible to burn live streams, such as radio stations, to a CD or DVD.