FI

ehto {substantiivi}

volume_up
Ne ovat tärkeä ehto demokratian toteutumiselle, mutta ne eivät ole riittävä ehto.
They are an important condition of a democracy, but they are not a sufficient condition.
Mikäli haluamme noudattaa Kiotossa tehtyjä sopimuksia, tämä on välttämätön ehto.
If we wish to comply with the Kyoto agreements then this is a necessary condition.
Tällaisissa tapauksissa kansalaisuutta koskeva ehto on perusteeton.
In such cases, the condition concerning nationality is without foundation.
Tämä koordinointi on välttämätön ehto työntekijöiden liikkumiselle rajojen yli.
This coordination is a precondition for cross-border labour mobility.
Tällä kertaa hän on sanonut, että itsenäisyys ei ole etukäteen vaadittava ehto.
This time, he has even made the concession that independence is not a precondition.
Eikö tämä ole ehto, kuten kuulimme tänään puolenpäivän aikaan?
Is this not the precondition, as we learned today at noon?
Tämä ehto ei kuitenkaan koske menetelmiä, joiden avulla kyseiset tuotteet valmistetaan.
This term does not, however, include the methods through which goods are manufactured.
Yksi ehto pysyy kuitenkin entisellään: yhtäkään maata ei arvioida yleisin ehdoin, vaan jokaista maata tarkastellaan niiden omien ansioiden perusteella.
The criterion is still the same: no country is judged in general terms; each country is judged on its own merits.
EU:n on todettava selvästi, että avoimuus ja ihmisoikeuksien ja vapauksien puolustaminen ovat ACTA-prosessiin osallistumisemme ehto.
The EU must clearly indicate that the terms of our participation in the ACTA process are transparency and the defence of human rights and freedoms.
Mutta takaisin pätevyyteen, joka on ehtona jonkin toiminnan harjoittamiselle tai sen harjoittamiselle jossain toisessa jäsenvaltiossa kaupan, pienteollisuuden tai teollisuuden alalla.
But let us go back to the idea of qualifications as a prerequisite for carrying out an activity or setting oneself up in business in commerce, crafts and industry.

Esimerkkejä "ehto"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKaikkien, jotka haluavat tehdä kyseisen sopimuksen, on täytettävä kyseinen ehto.
Anybody who wants to obtain that contract will have to satisfy that condition.
FinnishMikäli haluamme noudattaa Kiotossa tehtyjä sopimuksia, tämä on välttämätön ehto.
If we wish to comply with the Kyoto agreements then this is a necessary condition.
FinnishTällä kertaa hän on sanonut, että itsenäisyys ei ole etukäteen vaadittava ehto.
This time, he has even made the concession that independence is not a precondition.
FinnishJotkut heistä sanovat, että toimielinuudistus on tulevan laajentumisen ehto.
Some of them say that institutional reform is a condition of further enlargement.
FinnishJa tämä olisi välttämätön ehto (sine non qua), jotta sopimus voitaisiin hyväksyä.
This was an absolute prerequisite for the signing of the whole agreement.
FinnishNe ovat tärkeä ehto demokratian toteutumiselle, mutta ne eivät ole riittävä ehto.
They are an important condition of a democracy, but they are not a sufficient condition.
FinnishTästä syystä esitin tarkistuksen, johon sisältyy tätä asiaa koskeva ehto.
It was for this reason that I tabled an amendment introducing such a clause.
FinnishTämä koordinointi on välttämätön ehto työntekijöiden liikkumiselle rajojen yli.
This coordination is a precondition for cross-border labour mobility.
FinnishMietinnössä tehdään institutionaalisista uudistuksista laajentumisen aloittamisen ehto.
The report makes institutional reforms a condition for allowing enlargement to begin.
FinnishTämä ehto ei kuitenkaan koske menetelmiä, joiden avulla kyseiset tuotteet valmistetaan.
This term does not, however, include the methods through which goods are manufactured.
FinnishArvoisa puhemies, liikkuvuus on keskeinen ehto eurooppalaisen suunnitelman toteutuksessa.
Mr President, mobility is an essential condition for European construction.
FinnishOikeusasioita käsittelevä valiokunta pohti, täyttyykö tässä tapauksessa toinen ehto.
The Committee on Legal Affairs queried whether the second condition pertained in this case.
FinnishEnsimmäinen ehto on, että tietoja käytetään vain terrorismin torjuntaan.
The first is that these data be used only in the fight against terrorism.
FinnishAsianmukainen hallinta on kuitenkin – ja tämä on merkittävä ehto – määriteltävä tarkasti.
But – and it is a big ‘but’ – adequate control must be tightly defined.
FinnishSe on siis ehto, ja päätöslauselmassa on monia painavia kohtia.
So that is a condition; and there are many strong paragraphs in the resolution.
FinnishTämä on ehto sille, että voidaan alkaa puhua sosiaalisesta Euroopasta.
This is the condition on which we may start talking about Social Europe.
FinnishOnkin erittäin tärkeää, että tämä kumulatiivinen ehto hyväksytään.
Hence, it is extremely important that this condition of accrual be adopted.
FinnishTällaisissa tapauksissa kansalaisuutta koskeva ehto on perusteeton.
In such cases, the condition concerning nationality is without foundation.
FinnishKonfliktin ratkaisu on toivottu vaihtoehto, mutta ei Kyproksen liittymisen ehto.
The desired outcome is to solve the conflict, but that is not a prerequisite for Cyprus's accession.
FinnishSama ehto koskee kaikkia kumppanuus- ja yhteistyösopimuksia, joita EU on solminut.
The same condition exists in all the partnership and cooperation agreements entered into by the EU.