"ehkäisy" - Englanninkielinen käännös

FI

"ehkäisy" englanniksi

FI

ehkäisy {adjektiivi}

volume_up

Esimerkkejä "ehkäisy"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishHollantilaisen sanonnan mukaan ennalta ehkäisy on kannattavampaa kuin jälkihoito.
There is an expression in Dutch that says: prevention is better than cure.
FinnishNaisten pitäisi osallistua koko konfliktien ehkäisy- ja ratkaisuprosessiin.
Women should participate in the entire process of preventing and resolving conflicts.
FinnishNiissä korostetaan tartuntatautien ehkäisy- ja valvontapolitiikan tärkeyttä.
They emphasise the importance of a policy of prevention and epidemiological monitoring.
FinnishSiviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinta ja ehkäisy (
Investigation and prevention of accidents and incidents in civil aviation (
FinnishToinen asia on ehkäisyn merkitys, sillä ehkäisy on parempi kuin hoito.
Secondly, the importance of prevention, as prevention is better than cure.
FinnishHuumeiden leviämisen ehkäisy tehokkailla toimenpiteillä on EU:n kansalaisten etujen mukaista.
The public in the EU has a direct interest in preventing the spread of drugs.
FinnishTurvallisuus, BSE:n ehkäisy, torjunta ja hävittäminen tarvitsee nyt poliittista sitoutumista.
Safety, prevention, control and eradication of BSE now require political commitment.
FinnishSe onkin erittäin viisasta, sillä ongelman ehkäisy on aina parempi vaihtoehto kuin sen korjaaminen.
This is extremely wise, as prevention is always better - much better - than cure.
FinnishNiin kuin täällä on todettu jo aiemmin, jätteen syntymisen ehkäisy on erityisen tärkeää.
As has been said here already, it is especially important to prevent the generation of waste.
FinnishIhmiskaupan ehkäisy- ja torjuntapolitiikka on olennainen EU:n ytimeen kuuluva kysymys.
A policy to prevent and combat human trafficking is a fundamental issue at the heart of the EU.
FinnishEnnalta ehkäisy tarkoittaa, että meidän olisi vaikutettava kansallisen tason politiikkayhdistelmään.
Prevention means that we should influence the policy mix at the national level.
FinnishArvoisa puhemies, ennen kaikkea pätee, että ehkäisy on parempi vaihtoehto kuin hoitaminen.
Mr President, the principle of prevention being better than cure applies before anything else.
FinnishOn tarpeetonta edes mainita, että terrorismin ehkäisy ja torjunta on luonnollisesti myös esityslistalla.
Needless to say, preventing and fighting terrorism is also an item on the agenda.
FinnishKriisien estäminen, ehkäisy ei ole myöskään ihmease, jos saan käyttää käsitettä " ase" tässä yhteydessä.
Crisis prevention is not a miracle weapon, if I can use the term 'weapon' here.
FinnishHaluan aluksi ilmaista selvästi, että käytön ehkäisy tulee aina olemaan ensisijainen tavoitteemme.
Let me first make it clear that prevention will always be our priority.
FinnishMeidän näkökulmastamme on kaksi todella tärkeää seikkaa: konfliktien ehkäisy ja siviilikriisinhallinta.
For us, there are two priorities: conflict prevention and civilian crisis management.
FinnishTarkoitan Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskusta ECDC:tä, joka sijaitsee Tukholmassa.
I am talking about the European Centre for Disease Prevention and Control, the ECDC in Stockholm.
FinnishLuonnonkatastrofien ja ihmisen aiheuttamien katastrofien ehkäisy (keskustelu)
Prevention of natural and man-made disasters (debate)
FinnishYksi painopistealueista on ihmisten välisen väkivallan ehkäisy.
One of the priorities is the prevention of violence between people.
FinnishTiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisy, valvonta ja hävittäminen (äänestys)
Prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies (vote)