FI

ehkäistä [ehkäisen|ehkäissyt] {verbi}

volume_up
Toinen keino ehkäistä ruuhkia on ottaa käyttöön älykkäät liikennejärjestelmät.
Another way to prevent congestion is through intelligent traffic systems.
On erittäin tärkeää ehkäistä se, että lapset keskeyttävät koulunkäynnin aikaisin.
It is very important to prevent children from dropping out of school early.
Ottamalla käyttöön Tobinin vero ei mielestäni voida ehkäistä talouskriisejä.
I do not believe that introduction of the Tobin tax could prevent financial crises.
Voit ehkäistä tietyistä sähköpostiosoitteista tulevien viestien estämisen lisäämällä sähköpostiosoitteet turvallisten lähettäjien luetteloon.
You can prevent the blocking of messages from specific e‑mail addresses by adding them to the Safe Senders list.
Jopa ilman lisäyksiäkin meillä on ongelmia, jotka meidän on yritettävä ehkäistä täällä.
Even without any increase we have problems and we must try to counteract this here.
Siinä ei ole mitään strategiasta, jolla voitaisiin ehkäistä sitä, että hedge-rahastot ja valtion sijoitusrahastot pääsevät EU:hun niin helposti.
There is nothing about a strategy to counteract the EU's permeability to hedge funds and sovereign wealth funds.
Toiseksi, jos aiomme ehkäistä öljy- ja kaasutoimitusten kriisin, meidän on turvauduttava omiin eurooppalaisiin energialähteisiimme.
Secondly, if we are to counteract the crisis in oil and gas supplies, we will have to rely on our own, European, sources of energy.
Näiden toimenpiteiden tarkoituksena on ehkäistä sitä, että todisteita hankitaan epäiltyjen perusoikeuksia loukkaavalla tavalla.
These measures are designed to obviate the possibility that evidence is being obtained in breach of the fundamental rights of suspects.
Neuvoston edustajien tiheä tai säännöllinen osallistuminen vetoomusvaliokunnan kokouksiin saattaisi ehkäistä tämän ongelman.
Attendance by representatives of the Council frequently and regularly at meetings of the Committee on Petitions might obviate that sort of problem.

Esimerkkejä "ehkäistä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishMiksi 35 000 lasta kuolee päivittäin sairauksiin, jotka olisi voitu ehkäistä?
Why do 35 000 children die every day of illnesses that could have been prevented?
FinnishMonia sairauksia voidaan ehkäistä tehokkaasti suhteellisen vähäisillä varoilla.
Various diseases can be controlled effectively by means of relatively few resources.
FinnishOn erittäin tärkeää ehkäistä se, että lapset keskeyttävät koulunkäynnin aikaisin.
It is very important to prevent children from dropping out of school early.
FinnishKuten jo totesin, voimme perustamissopimuksen nojalla ainoastaan ehkäistä.
We are restricted, as I said, insofar as the Treaty is concerned, to prevention.
FinnishOttamalla käyttöön Tobinin vero ei mielestäni voida ehkäistä talouskriisejä.
I do not believe that introduction of the Tobin tax could prevent financial crises.
FinnishArvoisa puhemies, työpaikka, työ on tärkein keino ehkäistä syrjäytymistä.
Mr President, a job - work - is the most important means of preventing exclusion.
FinnishPunasilmäisyyttä voidaan ehkäistä käyttämällä kameran punasilmäisyyden esto -toimintoa.
You can minimize red eye by using the red eye reduction feature in your camera.
FinnishNyt on tärkeintä saada väkivalta loppumaan ja ehkäistä humanitaarinen kriisi.
The most urgent priority now is to stop the violence and avert a humanitarian crisis.
FinnishTulvat ovat luonnonkatastrofeja, eikä niitä näin ollen voida täysin ehkäistä.
Floods are natural disasters and, as such, cannot be completely prevented.
FinnishToinen keino ehkäistä ruuhkia on ottaa käyttöön älykkäät liikennejärjestelmät.
Another way to prevent congestion is through intelligent traffic systems.
FinnishVaaralliset aineet eivät kuulu kaivostoimintaan, mikäli haluamme ehkäistä katastrofit.
Hazardous substances have no place in mining if we want to prevent disasters.
FinnishTiedämme, mikä ongelma on, ja tiedämme, miten sitä voidaan ehkäistä ja käsitellä.
We know what the problem is and we know how to prevent it and treat it.
FinnishJopa ilman lisäyksiäkin meillä on ongelmia, jotka meidän on yritettävä ehkäistä täällä.
Even without any increase we have problems and we must try to counteract this here.
FinnishTerveellinen ravinto ja terveet elintavat voivat ehkäistä monia kroonisia sairauksia.
Sound nutrition and a healthy lifestyle can prevent many chronic diseases.
FinnishMutta tietysti tähänkin pätee sanonta "on parempi ehkäistä kuin parantaa".
But of course the saying "prevention is better than cure" applies here too.
FinnishLainsäädäntö ja sopimukset on nyt laadittava niin, että niillä voidaan ehkäistä petoksia.
Legislation and contracts are now to be drafted in such a way as to be fraudproof.
FinnishMutta meidän kypsyytemme mitataan kuitenkin taidossamme ehkäistä ja estää konflikteja.
Our maturity, however, is measured by our skill in averting and preventing conflicts.
FinnishTässä prosessissa meidän täytyy ehkäistä sukupuoleen perustuvia syrjiviä käytäntöjä.
In this process we have to prevent gender-based discriminatory practices.
FinnishIhmiskaupan torjuminen on tärkeää, mutta vielä parempi on ehkäistä sitä ennalta.
Fighting against trafficking in human beings is essential but it is better to prevent this.
FinnishNiiden avulla määräykset saadaan selvemmiksi ja kaikenlaista väärinkäyttöä voidaan ehkäistä!
This will make it possible to clarify the terms and thus prevent any misreading!