"ehkäiseminen" - Englanninkielinen käännös

FI

"ehkäiseminen" englanniksi

FI

ehkäiseminen {substantiivi}

volume_up
Rikosoikeudenkäyntejä koskevien toimivaltaristiriitojen ehkäiseminen ja ratkaiseminen (keskustelu)
Prevention and settlement of conflicts of jurisdiction in criminal proceedings (debate)
Kuten kaikki tiedämme, onnettomuuksien ehkäiseminen on kirkkaasti paras ratkaisu.
As we all know, accident prevention is by far the best solution.
Konfliktien ehkäiseminen ei perustu pelkästään aseiden viennin rajoittamiseen.
Conflict prevention does not just involve the restriction of arms exports.

Esimerkkejä "ehkäiseminen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKonfliktien ehkäiseminen ei perustu pelkästään aseiden viennin rajoittamiseen.
Conflict prevention does not just involve the restriction of arms exports.
FinnishOngelman ehkäiseminen on järkevämpää kuin pitkäaikainen muutoksenhaku oikeudessa.
Preventing a problem is better than going the long way of legal redress.
FinnishTerrorismin ehkäiseminen, torjuntavalmius ja seurausten hallinta (2007-2013) (äänestys)
Prevention, preparedness and consequence management of terrorism (2007-2013) (vote)
FinnishEhkäiseminen on parempaa ja todellakin tehokkaampaa ja halvempaa kuin hoitaminen.
Prevention is better, and indeed more effective and cheaper, than cure.
FinnishRikosoikeudelliset säännöt ovat tärkeitä, jotta ennalta ehkäiseminen onnistuisi.
It is important to have regulations in criminal law so that we can prevent environmental crime.
FinnishTavoitteisiin kuuluu eroosion syiden tunnistaminen ja eroosion ehkäiseminen.
One of the goals is to identify the causes of erosion and prevent it.
FinnishKuten kaikki tiedämme, onnettomuuksien ehkäiseminen on kirkkaasti paras ratkaisu.
As we all know, accident prevention is by far the best solution.
FinnishTutkimus ja ehkäiseminen ovat tärkeimmät keinot torjua tätä tautia.
Research and prevention are the main lines of attack against this disease.
FinnishSen kaiken estäminen, ehkäiseminen ja ennustaminen, mitä ilmailussa voi tapahtua, on mahdotonta.
To exclude, prevent or foresee everything which can happen in aviation is impossible.
FinnishLuonnonkatastrofien ehkäiseminen ja niihin varautuminen ovat hallituksen ensisijaisia vastuualoja.
Natural disaster prevention and preparation are primary government responsibilities.
FinnishTiedän, että katastrofien ehkäiseminen edellyttää sekä varoja että poliittista rohkeutta.
I know that prevention requires both funding and political courage.
FinnishRikosoikeudenkäyntejä koskevien toimivaltaristiriitojen ehkäiseminen ja ratkaiseminen (keskustelu)
Prevention and settlement of conflicts of jurisdiction in criminal proceedings (debate)
FinnishPerusfilosofianamme on taas, että ennalta ehkäiseminen on arvokasta.
Again, our basic philosophy is that prevention is what is valuable.
FinnishTiedän kuitenkin myös, että katastrofien ehkäiseminen maksaa vähemmän kuin vahinkojen korjaaminen.
I also know, however, that prevention always costs less than having to repair the damage.
FinnishRikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen ehkäiseminen ja ratkaiseminen (
Prevention and settlement of conflicts of exercise of jurisdiction in criminal proceedings (
FinnishUudelleenkäyttö ja ehkäiseminen ovat kierrätystä tärkeämpiä asioita.
Priority must be given to reuse and prevention over recycling.
FinnishMetsäpalojen ehkäiseminen on sidoksissa maatalouden säilyttämiseen maillamme.
Fire prevention requires us to keep farming our land.
FinnishRomun syntymisen ehkäiseminen tarkoittaa myös, että tuotteet on käytettävä mahdollisimman pitkälti uudelleen.
Waste prevention also means that products must be re-used as long as possible.
FinnishLopuksi, arvoisa puhemies, geneettisen saastumisen ehkäiseminen.
Finally, Mr President, the prevention of genetic contamination.
FinnishHaluaisin vielä lisätä, että rikosten ehkäiseminen ei saa tarkoittaa lisää - ja vain lisää - pakkotoimia.
May I add that preventing crime should not mean more - and only more - coercive measures.