"ehdotus" - Englanninkielinen käännös

FI

"ehdotus" englanniksi

FI

ehdotus {substantiivi}

volume_up
ehdotus (myös: esitys, kosinta)
Komission ehdotus kunnioitti sitä tietyssä määrin, toisin kuin esittelijän ehdotus.
To a degree, the Commission's proposal respected that, but not the rapporteur's.
Ehdotus rakennustuotteiden sääntelyksi on mielestäni erittäin tärkeä ehdotus.
The proposal for a regulation on construction products is a very important proposal, in my view.
Ensimmäinen ehdotus annettiin vuoden alussa ja toinen ehdotus heinäkuussa.
The first proposal was presented at the beginning of the year and the second in July.
Ehdotus hyväksyttiin, mutta Kashmiriin ei päätetty lähettää valtuuskuntaa.
That suggestion was approved, but no delegation was approved for Kashmir.
Ilmeisesti Euroopan unionille on tehty ehdotus suunnitelmaan osallistumista.
There seems to be a suggestion that the European Union be involved in the plan.
Myös yksinkertaisen veto-oikeuden kumoamista koskeva ehdotus on täysin sopimaton.
The suggestion to abolish the simple right of veto is also entirely inappropriate.
Onko totta, että tämä ehdotus tarkoittaa huomattavaa vähennystä aluerahastoihin?
Is it true that this proposition means a substantial reduction in regional funds?
Neuvostolle pitäisi antaa vain yleisluonteinen ehdotus vailla yksityiskohtia.
The general proposition only, without the details, should be put to the Council.
Ministeri Bolkensteinin meille esittelemä uusliberaali teksti ei ollut toimiva ehdotus.
The neoliberal composition which Mr Bolkestein presented to us was not a workable proposition.
ehdotus (myös: alistuminen, esitys)
Ohjelmassa kehotettiin komissiota laatimaan asiasta ehdotus.
It called for the submission of a Commission proposal.
Tämä tarkoittaa, että jokainen lähetetty ehdotus kirjataan ylös ja käsitellään.
That means that every submission is registered and processed.
Muutettu erityissuojelualue nimettiin lopullisesti ja sitä koskeva ehdotus jätettiin komissiolle viime helmikuussa.
Final designation and submission to the Commission of the altered SPA occurred last February.
Toinen päätöslauselmaesitykseen sisältyvä ehdotus koskee EU:n erityisedustajan mahdollista nimittämistä Pohjois-Koreaan.
The second proposal contained in the motion for a resolution concerns the possible nomination of an EU special envoy to North Korea, and a number of speakers supported this proposal today.
ehdotus (myös: alkusoitto)

Esimerkkejä "ehdotus"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishEhdotus perustaa oikeustapauskokoelma ja kerätä todisteita on erinomainen ajatus.
The idea of setting up a case book and collecting evidence is an excellent idea.
FinnishOnko totta, että tämä ehdotus tarkoittaa huomattavaa vähennystä aluerahastoihin?
Is it true that this proposition means a substantial reduction in regional funds?
FinnishMiten hyvin sitten tässä mietinnössä tehty ehdotus palvelee näitä periaatteita?
How well are these principles served by the proposal in this particular report?
FinnishValkoisessa kirjassa esitetään komission ehdotus uudeksi kemikaalistrategiaksi.
The White Paper presents the Commission' s proposal for a new chemicals strategy.
FinnishMinulla on ehdotus siitä, miten voisimme suunnata apumme kaikkein tehokkaimmin.
I have a suggestion to make as to how our aid might be most effectively targeted.
FinnishToisin sanoen komission ehdotus on hyvä, mutta siinä ei mennä tarpeeksi pitkälle.
In other words, the Commission's proposal is good, but it does not go far enough.
FinnishEnsimmäisessä käsittelyssä kävi ilmi, että ehdotus on tarpeettoman byrokraattinen.
At first reading, it transpired that the proposal is unnecessarily bureaucratic.
FinnishEhdotus vähentää polttamisen yhteydessä syntyviä dioksiinipäästöjä 90 prosentilla.
The proposal will help reduce dioxin emissions from incineration by 90 per cent.
FinnishKomission ehdotus ja tämä mietintö ovat hyviä, ja ne ovat tärkeä askel eteenpäin.
The Commission's proposal and this report represent an important step forwards.
FinnishMielestäni puhemiehistön alustava ehdotus 5,2 prosentista oli aivan liian suuri.
I believe that the initial suggestion of 5.2% made by the Bureau was far too high.
FinnishTarkasteltavanamme on varsin oikea-aikainen ehdotus, joka ansaitsee täyden tukeni.
What we have before us is a very timely proposal which deserves my full support.
FinnishSen vuoksi nyt tehty ehdotus hyvän hallintotavan säännöstöstä on erittäin tärkeä.
The idea of a code of good administrative practice is therefore to be welcomed.
FinnishTästä syystä katson, että jäsen Nisticòn ehdotus on todellakin hyvä kompromissi.
For that reason, I believe that Mr Nisticò’s proposal really is a good compromise.
FinnishEhdotus, jonka mukaan määräaikaa pitäisi jatkaa joulukuuhun 2007, on optimistinen.
The proposal to extend the deadline to December 2007 is the optimistic version.
Finnish. - (SV) En pyydä, että ehdotus luovutetaan takaisin valiokunnalle.
rapporteur. - (SV) No, I shall not arrange for the proposal to be referred back.
FinnishTämän vuoksi siis ehdotus 1,6 miljardista eurosta (!) vain alusten purkamiseen.
Hence the suggestion of about EUR 1.6 billion (!) just for vessel decommissioning.
FinnishNyt käsiteltävä ehdotus on osa komission vastauksesta kahteen suureen haasteeseen.
This proposal forms part of the Commission' s response to two great challenges.
FinnishNyt käsillä oleva ehdotus on jotakin enemmän, jotakin erilaista, mikä on hyvä asia.
We are now faced with something more, something different, and that is positive.
FinnishKomission ehdotus merkitsee itse asiassa olemassa olevien avustusten vähentämistä.
In fact the Commission proposals represent a reduction on existing grant rates.
FinnishJäsen Bonden ehdotus on kuitenkin järjetön, eikä sitä voida käytännössä toteuttaa.
Mr Bonde’s proposal is, however, absurd and could not be implemented in practice.