"ehdottomasti" - Englanninkielinen käännös

FI

"ehdottomasti" englanniksi

FI

ehdottomasti {adverbi}

volume_up
ehdottomasti (myös: varmasti)
13:05 Minulla on ehdottomasti syyni menettelyyni -- ehdottomasti, ehdottomasti.
13:05 There's definitely a method to my madness -- definitely, definitely.
Euroopassa olisi ehdottomasti tuettava ja edistettävä käytännön työharjoittelua.
Practical placements should definitely be supported and promoted in Europe.
Rahoitusvälineet auttavat meitä ehdottomasti puuttuessamme näihin haasteisiin.
Financial instruments definitely help us to address these challenges.
ehdottomasti (myös: painokkaasti)
Kannatan ehdottomasti niitä kolmea tarkistusta, joista jäsen Hughes puhui.
I emphatically support the three amendments Mr Hughes has talked about.
Joka tapauksessa, äänestin ehdottomasti jälleen tätä mietintöä vastaan.
At any rate, I emphatically voted against this report again.
. - (NL) Haluan ehdottomasti hyväksyä Hannes Swobodan ehdotuksen.
I should like to emphatically endorse Mr Swoboda's proposal.
ehdottomasti (myös: selvästi)
Lääketeollisuus on ehdottomasti tätä vastaan.
The pharmaceutical industry is decidedly against this.
I am decidedly against chaos in the Arab world.
Vastustamme ehdottomasti sitä, että EU:ssa luotaisiin teennäisesti EU:n yhteinen kulttuuriperintö.
We decidedly reject the artificial creation of a common EU cultural heritage at EU level.
Nyt Brysselin sosialistinen pormestari on kuitenkin ehdottomasti kieltänyt mielenosoituksen.
Now, however, the socialist Mayor of Brussels has banned this demonstration outright.
Siksi meidän on ehdottomasti hylättävä 47 artikla, koska mikään muu käy.
That is why we need an outright rejection of Article 47 because nothing else will do.
Kolme siinä mainitusta kuudesta kaasusta on fluorattuja kaasuja, joiden käyttö on ehdottomasti kielletty sekä Itävallassa että Tanskassa.
Three of the six gases listed in it are f-gases, the use of which has been prohibited outright by both Austria and Denmark.
ehdottomasti (myös: ainoastaan)
Toimenpiteet on pantava ehdottomasti täytäntöön huomisesta alkaen.
These measures must be strictly implemented as from tomorrow.
Toivomme, että 75 %: n kriteeriä noudatettaisiin ehdottomasti.
We believe that the 75 % criterion should be adhered to strictly.
Painotan puhujille: meidän on ehdottomasti noudatettava puheaikoja.
Let me just say to the speakers that we must keep strictly to the speaking time.
ehdottomasti (myös: todella)

Esimerkkejä "ehdottomasti"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishEurooppalaisina federalisteina emme ehdottomasti voi antaa teille luottamustamme.
As European federalists, we can have absolutely no confidence in you whatsoever.
FinnishTavoitteenamme on ehdottomasti oltava aidon ja aktiivisen kumppanuuden luominen.
Our objective must definitely be to establish a genuine and active partnership.
Finnish   Arvoisa puhemies, kannatan ehdottomasti Euroopan kasvualoitteen edistämistä.
   Mr President, I certainly agree with promoting a European growth initiative.
Finnish   On selvää, että Euroopan satamilla on ehdottomasti oltava tiukat turvatoimet.
   Obviously, there need to be stringent security requirements for European ports.
FinnishKieltäydyn ehdottomasti tukemasta tässä mietinnössä esiteltyä älytöntä ehdotusta.
There is no way in which I can support the absurd proposal made in this report.
FinnishSamoin haluan tehdä selväksi, että kannatan ehdottomasti monietnistä Kosovoa.
May I also state clearly that I am absolutely in favour of a multiethnic Kosovo.
FinnishToisin sanoen, meidän on ehdottomasti vältettävä Lissabonin strategian virheitä.
In other words, we absolutely must avoid the mistakes of the Lisbon Strategy.
FinnishTutkin sitä ehdottomasti ja katson, voimmeko jäljittää siinä joitakin kaavoja.
I will certainly look into it and see whether we can track some patterns in this.
Finnish. - (EN) Arvoisa puhemies, aion ehdottomasti puhua Kuubasta!
on behalf of the ALDE Group. - Madam President, I shall definitely speak about Cuba!
Finnish(SL) Liam Aylwardin kysymyksen ensimmäiseen osaan vastaus on ehdottomasti kyllä.
(SL) The answer to the first part of Mr Aylward's question is certainly yes.
FinnishVertaisarvioinnin perusteella katson, että se olisi pitänyt ehdottomasti julkaista.
The peer review would lead me to conclude that it should definitely be published.
FinnishMeidän on ehdottomasti vaadittava komission ja jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä!
It is vital to call for cooperation between the Commission and the Member States.
FinnishMyönnetyt varat eivät ole riittäviä, henkilökuntaa on ehdottomasti liian vähän.
The funds appropriated are not sufficient and the staffing is certainly inadequate.
FinnishSiinä on ehdottomasti kyse muusta kuin siitä, mistä kollega Walter juuri puhui.
This is most definitely different from what Mr Walter was just talking about.
FinnishSiksi on ehdottomasti välttämätöntä päivittää tämän alueen kattavaa direktiiviä.
It is therefore highly necessary to update the directive covering this area.
FinnishSe oli tulosta väkivallanteoista, jotka tuomitsemme ehdottomasti ja jyrkästi.
It was the result of violent acts that we absolutely and categorically condemn.
FinnishMielestämme käyttämättä jääneet varat pitää ehdottomasti palauttaa jäsenvaltioille.
We believe unused funds should without question be repaid to the Member States.
FinnishTarvitaan siis ehdottomasti asianmukaista merkintää ja riittävää täytäntöönpanoa.
For these reasons proper labelling and an appropriate implementation are essential.
FinnishSamanaikaisesti myös kansallisia parlamentteja on ehdottomasti vahvistettava.
At the same time, it is also necessary to strengthen the national parliaments.
FinnishEnsinnäkin laajentuminen toi ehdottomasti uusia haasteita Euroopan unionille.
Firstly, enlargement definitely brought new challenges for the European Union.