FI

ehdottaa [ehdotan|ehdottanut] {verbi}

volume_up
Voimmeko ehdottaa jotakin poliittista vaihtoehtoa asteittaiselle lähestymistavalle?
Is there any political alternative we can propose to this gradual approach?
Arvoisa puhemies, haluaisin ainoastaan ehdottaa järjellistä ratkaisua ongelmaan.
Mr President, I would simply like to propose a rational solution to the problem.
Ennen äänestystä esittelijä Elles haluaa ehdottaa joitakin teknisiä korjauksia.
Before the vote, Mr Elles wishes to propose certain technical amendments.
Lisäksi haluaisin ehdottaa vaikutustenarvioinneista vastaavan lautakunnan perustamista.
Furthermore, I would like to suggest the creation of an impact assessment board.
Haluaisin ehdottaa, että komissio asettaa vuoden 2000 tavoitepäivämääräksi.
I should like to suggest that the Commission sets the year 2000 as a target date.
On pilkantekoa ehdottaa keinoja parantaa näille ihmisille tarkoitettuja tietoteknisiä palveluja.
It is a mockery to suggest ways to improve information services to these people.
Haluaisin ehdottaa, että siirtyisimme suoraan äänestykseen.
I should like to move that we proceed to a vote straight away.
Lopuksi haluan ehdottaa kahta suullista tarkistusta ennen äänestystä.
The last thing I want to say is that I would like to move two oral amendments before the vote.
Haluaisin nyt ehdottaa, että asiasta äänestetään.
I should now like to move to put it to the vote.
Kenelle aiotte nimittäin ehdottaa tätä tietoyhteiskuntaa sekä tietojen ja taitojen yhteiskuntaa?
Indeed, to whom will you offer this information and knowledge society?
Mitä, arvoisa puheenjohtaja Barroso, voitte tänään tarjota ja ehdottaa EU:n nuorille?
What can you offer and propose today, Mr Barroso, to the young people of Europe?
Ympäristöasioiden valiokunta ehdottaa niiden korjaamista.
The Environmental Committee has offered to pick those up.
Hän ehdottaa, että rahoitusnäkymiä voitaisiin korottaa noin 875 miljardilla eurolla.
He suggests that it would be possible to put forward some EUR 875 billion.
Valiokunta ehdottaa 50 prosenttia suurempaa palkkiota kuin komissio.
The committee proposes a premium 50% higher than that put forward by the Commission.
Haluan tästä syystä ehdottaa erittäin poliittisia ajatuksia.
Let me therefore put forward some eminently political thoughts.
Tässä yhteydessä haluaisin ehdottaa valtioiden arvioimiseen tarkoitetun kansainvälisen julkisen välineen luomista.
It is in this context that I would float the idea of looking into setting up a global public instrument for assessing States.
Päätöslauselmassa haudotaan ajatusta lentolippujen yhteisvastuuverosta, mutta sen ei pitäisi olla ainut keino, ja jäsen Kinnockin tavoin haluan ehdottaa muita mahdollisuuksia.
The resolution floats the idea of a solidarity contribution on air tickets, but that should not be the only avenue, and like Mrs Kinnock I should like to suggest other possibilities.

Esimerkkejä "ehdottaa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishArvoisa puhemies, haluaisin ainoastaan ehdottaa järjellistä ratkaisua ongelmaan.
Mr President, I would simply like to propose a rational solution to the problem.
FinnishKomissio ehdottaa myös, että jäsenvaltiot tekisivät yhteistyötä näissä asioissa.
The Commission is also suggesting that Member States cooperate on these aspects.
FinnishPresidentti Sarkozy ehdottaa tänään tai huomenna Välimeren unionin perustamista.
Today or tomorrow Mr Sarkozy is going to propose a Union for the Mediterranean.
FinnishToisessa käsittelyssä parlamentti ja neuvosto voivat jälleen ehdottaa muutoksia.
In the second reading, the Parliament and Council can again propose amendments.
FinnishEuroopan komissio ehdottaa Kreikan liittämistä 12:nneksi jäseneksi euroalueeseen.
The Commission proposes to Greece to become the twelfth member of the euro-zone.
FinnishKomissio ehdottaa, että yhteisön talousarviosta varataan tähän 90 miljoonaa euroa.
The Commission proposes an allocation of EUR 90 million in the Community budget.
FinnishMuutoksia ei voi kuitenkaan mielestäni ehdottaa näin aggressiivisella tavalla.
Nevertheless, I believe that changes cannot be proposed in such an aggressive way.
FinnishTässä tarkoituksessa komissio ehdottaa nimitystä "parlamentaarinen edustajakokous" .
In this respect, the Commission proposes calling it a "Parliamentary Assembly' .
FinnishSakellariou ehdottaa, että Välimeren alueelle luodaan yhteinen vaurauden alue.
Mr Sakellariou proposes the creation of a co-prosperity zone in the Mediterranean.
FinnishSiksi emme usko, että olisi parempi ehdottaa uutta oikeudellista järjestelyä.
This is why we do not think it would be a good idea to propose new legal rules.
FinnishEsittelijä ehdottaa unionin politiikan höllentämistä Venäjän federaation suhteen.
The rapporteur suggests relaxing the Union's policy towards the Russian Federation.
FinnishKomissio ehdottaa määrän nostamista välittömästi viiteen grammaan vuosittain.
The Commission suggests that this should instantly be transformed into 5 g a year.
FinnishParlamentti ehdottaa, että otetaan käyttöön työpaikkakohtaiset tasa-arvosuunnitelmat.
Parliament is proposing that the plans for equality in the workplace be adopted.
FinnishSopimus on monessa suhteessa varsin kaukana siitä, mitä parlamentti ehdottaa.
This agreement is in many respects far from what this Parliament is proposing.
FinnishKomissio ehdottaa kiellettyjen aineiden luetteloa, jota esittelijänä kannatan.
The Commission is proposing a negative list, which I, as rapporteur, support.
FinnishKomission jäsen puolestaan ehdottaa, että ne jätetään aloitteen ulkopuolelle.
And there is the Commissioner’s proposal to leave them out of this initiative.
FinnishRouva Mosiek-Urbahn ehdottaa kuitenkin toisessa käsittelyssä joitakin tarkistuksia.
Mrs Mosiek-Urbahn does, however, suggest a number of amendments at second reading.
FinnishEsittelijä Czesław Adam Siekierski ehdottaa nyt yhteisrahoituksesta luopumista.
The rapporteur, Mr Siekierski, is now proposing the removal of co-financing.
FinnishMitä, arvoisa puheenjohtaja Barroso, voitte tänään tarjota ja ehdottaa EU:n nuorille?
What can you offer and propose today, Mr Barroso, to the young people of Europe?
FinnishSiitä huolimatta, että asetus on toiminut hyvin, komissio ehdottaa siihen lisäyksiä.
The regulation has worked properly, but the Commission suggests certain additions.