FI

ehdoton {adjektiivi}

volume_up
1. yleinen
Ukrainan väestön ehdoton enemmistö vastustaa Nato-jäsenyyttä.
An absolute majority of the Ukrainian population are opposed to membership of NATO.
Talouspolitiikan toinen ehdoton prioriteetti, työllisyyden haaste.
The second absolute priority for economic policy is the challenge of employment.
Ehdoton pyrkimyksemme tulee kuitenkin olla Turkin mahdollisuus mukautua niihin.
And the prospect of adaptation must be an absolute effort as far as we are concerned.
Äitiysterveyden suojelu on ehdoton edellytys ihmiskunnan selviytymiselle.
The protection of maternal health is an unconditional prerequisite for the survival of humanity.
Lukekaa uudelleen parlamentin päätöslauselma ja valitkaa välittömästi ehdoton 30 prosenttia.
Reread Parliament's resolution and immediately opt for an unconditional 30%.
Talousarvion ehdoton painopiste on otsake yksi: Kestävä kasvu ja työllisyys.
The budget's unconditional priority is heading 1 (sustainable growth and employment).
Samoin ihmisoikeuksia koskevan tiedon tarjoamista koskeva säännös ei ole riittävän ehdoton.
Likewise, the provision of information on human rights is not sufficiently categorical.
Meidän on hyväksyttävä antibiooteille resistenssiä ilmentävien geenien käytön välitön ja ehdoton kielto.
We must adopt an immediate and categorical ban on the use of antibiotic resistant genes.
Tarkasteltavana oleva ehdotus on ehdoton ja rakentava.
The proposal on the floor is categorical and constructive.
ehdoton (myös: selvä, varma)
. - (RO) Vastaukseni tähän kysymykseen on ehdoton "kyllä".
My answer to this question is a definite 'yes'.
Tällä kiellolla oli ehdoton määräaika - vuosi 1998.
This ban had a definite deadline - 1998.
Muistan kysymyksen erittäin hyvin, ja vastaus oli ehdoton "ei".
I remember the question perfectly well and the answer was a definite ‘no’.
ehdoton (myös: painokas)
ehdoton (myös: tiukka)
Mietintö sisältää myös monia henkilökohtaisen omantunnon kysymyksiä, esimerkiksi ehdoton eutanasian suositteleminen ja kovien huumeiden kriminalisointi.
The report also contains a number of issues which are matters of individual conscience, for example, the implicit recommendation on euthanasia and the decriminalisation of hard drugs.
Tällainen lausuma on väärä tulkinta sovittelutuloksesta, jonka selkeä, jopa ehdoton tarkoitus oli sallia tiukemmat kansalliset toimet 95 artiklan 10 kohdan nojalla.
Such a declaration represents a misinterpretation of the outcome of conciliation, where there was a clear if implicit intention to allow stricter national measures on the basis of Article 95(10).
ehdoton (myös: lopullinen)
Our message must be clear and uncompromising.
2. Uskonto
ehdoton
Sitova perusoikeuskirja on tarpeellisen perustuslain ehdoton vaatimus ja välttämättömyys.
A binding Charter is an indispensable requirement and a necessary part of a much-needed constitution.
Tietoyhteiskunnan luominen ei ole vain yksi keino luoda kasvua ja työllisyyttä, vaan niiden ehdoton edellytys.
The creation of the information society is not just a means, but also an indispensable precondition of growth and employment.
Ei, kyseessä on ehdoton, välttämätön ja väistämätön ennakkoedellytys tälle toimenpidepaketille, sen oikeutukselle ja perusoikeuksien puolustamiselle.
No, it is an absolute, imperative and indispensable prerequisite for this package of measures and its legitimacy and for the defence of fundamental rights.

Esimerkkejä "ehdoton"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTaloudellinen turva on siten ehdoton edellytys laadukkaan hoidon varmistamiseksi.
Economic security, therefore, is a prerequisite for ensuring the quality of care.
FinnishEurooppalainen ja Atlantin ylittävä yhteistyö avaruusalalla on ehdoton edellytys.
European and transatlantic cooperation in space activities is an absolute must.
FinnishHaluan korostaa, että tämän tasapainon säilyttäminen on meille ehdoton edellytys.
I should like to emphasise that maintaining that balance is a sine qua non for us.
FinnishTämä on ehdoton vaihe, jotta pääsemme ulos tästä paikalleen juuttuneesta kriisistä.
This step is essential to finding a way out of a crisis that is still unfolding.
FinnishTämä ei ole julkeaa, tämä ei ole kohtuutonta, tämä on ehdoton välttämättömyys!
It is not presumptuousness, it is not arrogance, it is an absolute necessity!
FinnishSuuremman näkyvyyden antaminen sille on ensimmäinen ehdoton askel vauhdin luomiseksi.
Giving it greater visibility is a first necessary step towards creating momentum.
FinnishEhdoton pyrkimyksemme tulee kuitenkin olla Turkin mahdollisuus mukautua niihin.
And the prospect of adaptation must be an absolute effort as far as we are concerned.
FinnishJos kyse on 138 b artiklan mukaisesta enemmistöstä, ehdoton enemmistö on tarpeen.
If it is the majority under Article 138b, it must be an absolute majority.
FinnishEurooppalainen hallintotapa on ehdoton edellytys yhteisen hankkeemme menestymiselle.
European governance is the sine qua non of the success of our common project.
FinnishJäsenvaltioilla on ehdoton lainsäädäntövalta yleistä järjestystä koskevissa asioissa.
Member States have an absolute right to legislate in matters of public policy.
FinnishTämä on ehdoton edellytys arvovaltaisemmille ja luotettavammille tiedotusvälineille.
This is a sine qua non condition to attaining more authoritative and reliable media.
FinnishTalousarvion ehdoton painopiste on otsake yksi: Kestävä kasvu ja työllisyys.
The budget's unconditional priority is heading 1 (sustainable growth and employment).
FinnishTämä on parlamentin ehdoton vaatimus, josta keskustelemme uudelleen myöhemmin.
That is a tough demand by Parliament, and we will be discussing it again in due course.
FinnishJäsenvaltioiden tasa-arvoisen kohtelun ehdoton sääntö yksinkertaisesti estää tämän.
The absolute rule of equal treatment of the Member States quite simply prohibits this.
FinnishEhdoton edellytys on, että jokainen kabinetin jäsen eroaa komissaarin erotessa.
Each cabinet member should be absolutely required to leave office with the Commissioner.
FinnishTästä kannasta ei olla yhtä mieltä, eikä se ole yhtä ehdoton kaikissa kehitysmaissa.
This is not a unanimous position, nor is it equally firm in every country.
FinnishPäätöslauselmassa ei korosteta sitä, että laajentumiselle on annettava ehdoton etusija.
The resolution does not emphasise that enlargement must be given absolute priority.
FinnishPäätöksenteon nopeus on ehdoton vaatimus unionin toiminnan tehokkuuden kannalta.
Rapid decision making is a necessary condition for the efficient functioning of the Union.
FinnishValtioiden on todellakin säilytettävä ehdoton oikeutensa suojella väestöään.
Indeed, States must retain the absolute right to protect their population.
FinnishTämä on sääntöjä noudattavan ja kalavaroja kunnioittavan kalastuksen ehdoton edellytys.
This is a key way to ensure compliance with the rules and respect for stocks.