FI

ehdot {monikko}

volume_up
ehdot (myös: termit, lukukaudet)
Ovatko yrityksen palautuskäytännön ehdot näkyvissä ja ovatko ehdot hyväksyttävät?
Is there a posted return policy with acceptable terms?
Hyväksy käyttöoikeussopimuksen ehdot ja katso, asentuuko päivitys.
Accept the licence terms and wait to see if the update is installed successfully.
Hyväksy käyttöoikeussopimuksen ehdot ja katso, asentuuko päivitys.
Accept the license terms, and wait to see if the update is installed successfully.

Esimerkkejä "ehdot"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishNämä Euroopan asettamat ehdot on täytetty, eikä meillä vieläkään ole vientilupaa.
These conditions set by Europe have been met and still we are not able to export.
FinnishYleiseen etuun vetoamisen ehdot on nimittäin esitetty johdonmukaisessa muodossa.
The conditions for an appeal to the public interest are set out in a structured way.
FinnishKoskapa ehdot eivät ole vielä aivan täyttyneet, luotan parlamentin viisauteen.
As the conditions are not entirely suitable, I am trusting in Parliament's wisdom.
FinnishNeuvosto halusi yksinkertaisesti ohittaa talousarviota koskevat ehdot ja sopimukset.
The Council simply wanted to slink past the budgetary conditions and agreements.
FinnishNämä ehdot on otettava huomioon, mutta perusperiaatteena on yhdenvertainen kohtelu.
These conditions must be included, but the basic principle is equal treatment.
FinnishTietyt ehdot on kuitenkin täytettävä ennen kuin tämä potentiaali saadaan käyttöön.
A number of conditions have to be met before this potential can be tapped, however.
FinnishNiiden on tehtävä kaikkensa, jotta nämä ehdot täytetään mahdollisimman pian.
They must do their utmost so that these conditions are met as soon as possible.
FinnishJos tuotteen mukana ei toimitettu ohjelmistoa, katso alta laitetakuun ehdot.
If your product did not come with software, refer to the Hardware Warranty below.
FinnishToinen on taloudelliset ehdot.
Two aspects require particular attention, beginning with the financial parameters.
FinnishNeuvottelette kolmansien kumppanivaltioiden kanssa ja asetatte yhteistyölle ehdot.
You negotiate with third country partners; you set the terms of cooperation.
FinnishVuonna 1953 tehdyssä Lontoon sopimuksessa määrättiin tällaiset ehdot Saksalle.
The London Agreement of 1953 laid down such provisions in favour of Germany.
FinnishMaaliskuussa 1991 YK:n päätöslauselmassa 686 määriteltiin tämän tulitauon ehdot.
In March 1991, UN Resolution 686 set out the conditions of the cease-fire.
FinnishOlemme määränneet ehdot ja nyt meidän on edettävä järkevästi ja harkitusti.
We have set out the conditions, and now we must proceed reasonably and prudently.
FinnishTämä sanotaan päätöslauselmassakin, mutta epäonnistuneesti, ja ehdot ovat vääriä.
The resolution says this, but does so badly, and the conditions are wrong.
FinnishKuuban on tietenkin kaikkien muiden jäsenten tavoin täytettävä kaikki asetetut ehdot.
Of course, Cuba must meet all the standard conditions, just like any other member.
FinnishOn tärkeää, että nämä ehdot tuodaan julki ja pannaan täytäntöön mahdollisimman pian.
It is important that these conditions be known and implemented as soon as possible.
FinnishTämä tarkoittaa, että tuotteet täyttävät kaikki alkuperäpöytäkirjan ehdot.
This means that they meet all the conditions of the rules of origin protocol’.
FinnishMeidän on oltava vaativia ja asetettava demokraattiset ehdot, jotka on täytettävä.
We must be demanding and set democratic conditions that must be fulfilled.
FinnishTurkin liittymiselle on asetettu ehtoja, ja nämä ehdot koskevat molempia osapuolia.
Its accession is dependent on conditions, and those conditions apply to both parties.
FinnishValtiovallan tulee luoda ehdot yhteiskunnallisten yhteyksien toiminnalle.
Authorities must set up conditions for the functioning of social relationships.