"eettinen" - Englanninkielinen käännös

FI

"eettinen" englanniksi

FI

eettinen {adjektiivi}

volume_up
eettinen
Toimielinten eettinen normisto on tietenkin toivottava.
As far as a code of ethics for institutions is concerned, that is certainly to be welcomed.
Euroopan unionissa Euroopan parlamentilla on siis jo oma eettinen säännöstönsä.
In other words, within the EU, the European Parliament already has its own code of ethics.
Tarkistuksissamme 4, 11 ja 12 ilmaistaan uudelleen eettinen tarkistus täydellisenä.
Our Amendments Nos 4, 11 and 12 restate the ethics amendment in full.
eettinen
Eettisiä kysymyksiä ei voi jättää pois, sillä sellainen valinta on itsessään eettinen valinta.
Ethical issues cannot be passed over, because that in itself is an ethical choice.
eettinen kehys, jonka puitteissa Euroopan parlamentti ehdottaa toteuttavansa tämän asian.
the ethical framework within which the European Parliament plans to conduct it.
Tämän alan uusien kehityskulkujen eettinen tarkastelu on välttämätöntä.
We need to reflect on the ethical implications of the new developments in this sector.
eettinen (myös: etninen)

Esimerkkejä "eettinen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

Finnisheettinen kehys, jonka puitteissa Euroopan parlamentti ehdottaa toteuttavansa tämän asian.
the ethical framework within which the European Parliament plans to conduct it.
FinnishEuroopan unionissa Euroopan parlamentilla on siis jo oma eettinen säännöstönsä.
In other words, within the EU, the European Parliament already has its own code of ethics.
FinnishSe ei ole mahdollista, se on monimutkainen eettinen ongelma, mutta jostakin on aloitettava.
It is not possible, it is a complex ethical problem, but we must start somewhere.
FinnishTarkistuksissamme 4, 11 ja 12 ilmaistaan uudelleen eettinen tarkistus täydellisenä.
Our Amendments Nos 4, 11 and 12 restate the ethics amendment in full.
FinnishTämän alan uusien kehityskulkujen eettinen tarkastelu on välttämätöntä.
We need to reflect on the ethical implications of the new developments in this sector.
FinnishEettisiä kysymyksiä ei voi jättää pois, sillä sellainen valinta on itsessään eettinen valinta.
Ethical issues cannot be passed over, because that in itself is an ethical choice.
FinnishSe on eettinen ongelma, herra Cassidy, ja etiikka liittyy tähän olennaisesti.
It is an ethical dilemma, Mr Cassidy, and ethics do come into this.
FinnishEU:lla on eettinen velvollisuus pysyä maailmanlaajuisen kestävän kehityksen edelläkävijänä.
The EU has an ethical obligation to remain the leading actor on global sustainability.
FinnishEuroopan unionissa käydyssä keskustelussa on noussut esiin suuri eettinen ongelma.
In the debate within the European Union, a major ethical problem, which is a question, has arisen.
FinnishTämä on eettinen ja moraalinen ongelma, ja samalla myös oikeudellinen ongelma.
This is an ethical and moral problem as well as a legal one.
FinnishPoliittiset valinnat johtavat eettisiin valintoihin, ja nyt meidän on tehtävä eettinen valinta.
Political choices lead to moral choices, and right now we are faced with a moral choice.
FinnishMyös hivuttautuva eettinen padon murtuminen on askel kohti tulevaisuutta, joka täyttää meidät kauhulla.
This insidious ethical breach is a step into a future that fills us with horror.
FinnishEuroopan parlamentin hyväksyessä mietintö uhkaa eettinen pato murtua.
If Parliament approves this report, the ethical floodgates will come under intense pressure.
FinnishSiksi on tärkeää, että komissio ja eettinen komitea raportoivat meille asiasta.
This is why it is important that the Commission and the ethical committee report back to this Parliament.
FinnishTämä on minun eettinen mielipiteeni, joka oli vallalla Euroopassa, mutta jota ei ole enää olemassa.
This is my opinion, it is a moral opinion, that used to be valid in Europe but no more.
FinnishTiedän hyvin, ettei keskustelu ole perimmiltään juridinen eikä eettinen, vaan käytännöllinen.
I know the fundamental discussion is not a legal one, nor an ethical one, but a practical one.
Finnish   – Arvoisa puhemies, eläinten hyvinvointi maatiloilla on perinteisesti ollut eettinen kysymys.
   Madam President, the welfare of animals in farms has traditionally been an ethical issue.
FinnishOlen sitä mieltä, että meillä pitäisi olla erillinen eettinen komitea, joka valvoisi patenttihakemuksia.
I believe we should have a separate ethics committee to look at patent applications.
FinnishSe on moraalinen ja eettinen kysymys, jolla on suuri symboliarvo.
This is a moral and ethical matter which has great symbolic value.
FinnishYhä on jäljellä kieltopolitiikka huumeiden osalta: tämä eettinen, epäinhimillinen ja epätieteellinen hulluus.
Prohibition of drugs still remains: ethical, inhuman and anti-scientific madness.