"edut" - Englanninkielinen käännös

FI

"edut" englanniksi

FI

edut {monikko}

volume_up
Satelliittinavigointijärjestelmien tuomat edut ovat suurta hämmästystä herättäviä.
The advantages which the satellite navigation systems provide are sensational.
Tällaisen eurooppalaisen sairausvakuutuskortin edut ovat kuitenkin kiistattomat.
Nevertheless, the advantages of this European health card are obvious.
Yhtenäisvaluutan tälle alalle mukanaan tuomat edut ovat silminnähtäviä.
The advantages which the single currency will bring for this sector are obvious.
Sen edut tuntunevat kuitenkin yhtenäismarkkinoiden ansiosta kaikkialla.
Thanks to the single market, however, the benefits will be visible everywhere.
Siksi nuorten, vammaisten ja ikääntyneiden henkilöiden edut ovat olennaisia.
Therefore benefits for young people, the disabled and the elderly are relevant.
Euroopan yhtenäisvaluutasta Irlannin taloudelle koituvat edut ovat seuraavat:
The benefits of a European single currency for the Irish economy are the following:
edut (myös: bonukset)

Esimerkkejä "edut"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKun vanhojen jäsenvaltioiden edut ovat uhattuna, periaatteet heitetään ikkunasta.
When the interests of the old EU are challenged, principles go out of the window.
FinnishNikkeliteollisuuden edut eivät saa olla ristiriidassa ihmisten terveyden kanssa.
The interests of the nickel industry should not be set up against people's health.
FinnishTästä olisi haittaa ympäristölle ja se nollaisi kaikki biokaasusta saatavat edut.
This would harm the environment and cancel out all the advantages of biofuels.
FinnishLisäksi komissio asettaa kaupalliset edut kulttuurisen monimuotoisuuden edelle.
Moreover, the Commission rates commercial interests higher than cultural diversity.
FinnishEmme voi sallia porsaanreikiä, joiden takia jotkin edut jäisivät ilmoittamatta.
We cannot allow any loopholes which would let some interests go unregistered.
FinnishTaloudelliset edut ja ilmastonsuojelu eivät mielestämme ole ristiriidassa keskenään.
In our opinion, economic interests and climate protection are not contradictory.
FinnishSatelliittinavigointijärjestelmien tuomat edut ovat suurta hämmästystä herättäviä.
The advantages which the satellite navigation systems provide are sensational.
FinnishRasvaisen kalan syömisen tunnetut edut ovat merkittävämpiä kuin mahdolliset riskit.
The known benefits of eating one portion of oily fish outweigh any possible risks.
FinnishTässä tapauksessa edut ovat samat puolue- ja kansallisuusrajoista riippumatta.
In this case, we have common interests across party divides and national frontiers.
FinnishToinen tärkeä näkökohta on ajatus siitä, että vapaakaupan edut hyödyttävät kumpaakin.
Another important aspect is the idea that the benefits of free trade are mutual.
FinnishSiksi nuorten, vammaisten ja ikääntyneiden henkilöiden edut ovat olennaisia.
Therefore benefits for young people, the disabled and the elderly are relevant.
FinnishSilloinkin kaikki järjestöt, säännöt ja edut muodostivat mutkikkaan kokonaisuuden.
At that time too, all the organisations, rules and interests formed a complex whole.
FinnishEuroopan yhtenäisvaluutasta Irlannin taloudelle koituvat edut ovat seuraavat:
The benefits of a European single currency for the Irish economy are the following:
FinnishNyt sen ihmiskunnalle tarjoamat mahdollisuudet ja edut ymmärretään paremmin.
There is now a greater understanding of its potential and benefit for mankind.
FinnishBiotekniikkaa suosivat valtavat, puutteellisesti valvotut taloudelliset edut.
Biotechnology is being promoted by huge, inadequately controlled economic interests.
FinnishJordanian täytyy osoittaa yleiselle mielipiteelle sen valitseman rauhan edut.
Jordan has to prove to its public that the peace it has opted for will benefit them.
FinnishVaikka edut ovat yhteiset, ei lähestymistavan silti tarvitse olla kokonaisvaltainen.
It is not because it is in the collective interest that the approach must be global.
FinnishOlemme liian ylpeitä, että ojentaisimme Euroopan edut kaikki tyynni Setä Samulille.
We are too proud to hand over Europe's interests lock, stock and barrel to Uncle Sam.
FinnishOmat edut muodostavat riskin sille dynaamiselle taloudelle, jota haluamme Eurooppaan.
Vested interests pose a risk to the dynamic economy we want to see in Europe.
FinnishAlbanian poliitikkojen on pantava pikaisesti Albanian kansalaisten edut etusijalle.
Albania's politicians urgently need to put the interests of Albania's citizens first.