"edustus" - Englanninkielinen käännös

FI

"edustus" englanniksi

FI

edustus {substantiivi}

volume_up
1. rahoitus
edustus

Esimerkkejä "edustus"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishOlemme jo kuulleetkin, että myös valmistelukunnassa naisten edustus on vähäinen.
We have already heard how the composition of the Convention plays its part in this.
FinnishKomission asiantuntijaryhmät ja tasapainoinen edustus ja avoimuus (keskustelu)
Commission expert groups and balanced representation and transparency (debate)
FinnishTällainen euroalueen tehokas ja yhdenmukainen edustus on olennaisen tärkeää.
The effective and coherent representation of the Eurozone in this way is crucial.
FinnishMaltan pitää saada tehokas edustus samoin kuin kaikkien muidenkin maiden.
Malta must be represented effectively in the same manner as all other States.
FinnishMitä tapahtuu, jos Euroopalla on yksi yhteinen diplomaattinen edustus ulkomailla?
What happens if you have a single European diplomatic presence abroad?
FinnishEuroopan kulttuurilla on valitettavasti vain pieni edustus maailmanlaajuisesti.
European culture has, unfortunately, only a small presence worldwide.
FinnishEU:n edustus Irakissa koostuu kahdesta virkamiehestä ja yhdestä suurlähettiläästä.
The EU presence in Iraq consists of two officials and one ambassador.
FinnishLisäksi sen maantieteellinen ja ammatillinen edustus jättää toivomisen varaa.
Besides that, its geographical and professional composition leaves something to be desired.
FinnishToiseksi eri poliittisille ja kansallisille ryhmille on taattava edustus.
Secondly, different political and nationality groups must be guaranteed representation.
FinnishEuroopan parlamentilla pitäisi olla ennen kaikkea tasapuolinen edustus mahdollisimman pian.
This House should have, above all, a balanced representation as quickly as possible.
FinnishErityisesti on kysyttävä, missä on Aasian edustus turvallisuusneuvostossa.
In particular, where is the Security Council representation for Asia?
FinnishVähemmistöjen edustus Euroopan unionissa on erittäin tärkeää, jotta jännitteet vähenevät.
The representation of minorities at EU level is of great importance for reducing tensions.
FinnishYhdysvaltojen lobbaajien edustus parlamentissa on lähes olematon.
The United States maintains an almost invisible lobbying presence in the Parliament.
FinnishPäätimme kuitenkin, että kaikkein tärkein periaate on edustus.
However, we have decided that the most important principle is representativeness.
FinnishMailla on myös edustus hallintoneuvostossa mutta ei äänestysoikeutta.
They will, moreover, be represented on the Executive Board, albeit without voting rights.
FinnishPääosastojen tasolla naisten edustus on edelleen riittämätön.
At the general directorate level the representation of women is still insufficient.
FinnishEdustus ei ole millekään organisaatiolle kuuluva pysyvä oikeus, vaan se on ansaittava vähitellen.
Representativeness is not a vested right of any agency and must be confirmed gradually.
FinnishSiksi euroalueen yhteinen ulkoinen edustus oli niin tärkeää.
That is why the common external representation of the euro was so important.
FinnishMe olemme tänään kuulleet, että Yhdysvaltain kongressin edustus on vielä epävarmaa.
We have heard today that there is still uncertainty about the mission from the United States Congress.
FinnishPuolueilla oli 15. toukokuuta edeltävänä aikana hyvä edustus tiedotusvälineissä, mutta enää näin ei ole.
In the run-up to 15 May, parties all had good access, but this is no longer the case.