"edustaa" - Englanninkielinen käännös

FI

"edustaa" englanniksi

FI

edustaa [edustan|edustanut] {verbi}

volume_up
   – Arvoisa puhemies, parlamentin ensisijainen tehtävä on edustaa kansaa.
   – Mr President, the primary duty of a parliament is to represent the people.
Henkilöiden, jotka haluavat edustaa ihmisiä politiikassa, on noudatettava näitä sääntöjä.
Anyone who wishes to represent people politically must follow these rules.
Ensisijainen velvollisuutemme on edustaa Euroopan kansalaisten etuja.
It is our prime responsibility to represent the interests of our own European citizens.
Mikä maa voisikaan edustaa näitä asioita paremmin kuin Suomi?
Who better to embody that truth than Finland?
Sillä tämä parlamentti edustaa ja erityisesti te edustatte kansojemme suvaitsevaisuus- ja sovittelutahtoa.
Because this House and you in particular embody the desire for tolerance and the desire for reconciliation amongst our peoples.
Euroopan parlamentti edustaa parhaalla mahdollisella tavalla planeettamme demokraattista omaatuntoa.
The European Parliament embodies, in the best possible way, the democratic conscience of our planet.
edustaa (myös: johtaa, juontaa)
Edustaja nimeltään Féret, joka edustaa Front Nationalia, kutsui sekä rouva Greeniä että minua fasisteiksi.
A Member called Féret, a representative of the Front National, called both Mrs Green and myself fascists.
Onnistuminen Afganistanissa on ensimmäinen häviö maailmanlaajuiselle terrorismille, mutta se edustaa myös toivoa siitä, että tämä uudenlainen totalitaarinen hyökkäys voidaan torjua.
Success in Afghanistan will represent the first defeat of the front of global terrorists, as well as the hope that this new type of totalitarian aggression can be repelled.
Jos Eurooppa ei puolusta ihmisoikeuksia, niin en todella tiedä, mitä se edustaa.
If Europe does not stand for human rights then I do not know what it does stand for.
Tämä halpamainen ratkaisu on vastakohta juuri sille, mitä Euroopan unionin tulisi edustaa.
This shabby fix is the opposite of what the European Union should stand for.
Tämän vuoksi olen iloinen saadessani edustaa häntä tänään.
It is therefore a pleasure to stand in for him today.

Esimerkkejä "edustaa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishMielestäni mietintö edustaa tietynlaista edistystä, vaikka se onkin rajallista.
I view the report as representing a certain, albeit limited, amount of progress.
FinnishSe edustaa asianmukaista tasapainoa neuvoston ja parlamentin kantojen välillä.
It represents a proper balance between the views of the Council and Parliament.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, kansainvälinen terrorismi edustaa globalisaation kääntöpuolta.
Mr President, international terrorism represents the dark side of globalisation.
FinnishAinoa elin, joka edustaa aidosti Euroopan kansalaisia, on sysätty sivuraiteelle.
The only body that genuinely represents the people of Europe was sidelined.
FinnishUkrainan yksityinen sektori edustaa vielä alle neljäsosaa bruttokansantuotteesta.
In Ukraine the private sector still accounts for less than a quarter of GDP.
FinnishErotimme sen järjestöstämme ja torjumme edelleen sen, mitä Jörg Haider nyt edustaa.
We expelled them then and we continue to reject what Mr Haider stands for now.
FinnishSe edustaa vakautta ja turvallisuutta, tässä tapauksessa Välimeren alueella.
It stands for stability and security, in this case in the Mediterranean region.
FinnishKollega de Villiers on täysin eri linjoilla vendéelaisten kanssa, joita hän edustaa.
Mr de Villiers is completely at odds with the people of the whom he represents.
Finnish(DE) Arvoisa puhemies, parlamenttia edustaa Kööpenhaminassa virallinen valtuuskunta.
(DE) Mr President, an official delegation is representing Parliament in Copenhagen.
FinnishHeidän tavoitteenaan on, että EU edustaa Euroopan maita myös Natossa ja YK:ssa.
The ambition is also for the EU to speak for the European countries in NATO and the UN.
FinnishHänen silmissään Euroopan unioni edustaa ihmisoikeuksia ja ihmisarvoista elämää.
In his eyes, the European Union still stands for human rights and a dignified existence.
FinnishEnsimmäistä kertaa jokaista kolmea toimielintä edustaa täällä näet nainen.
For the first time, each of the three institutions is represented here by a woman.
FinnishEsitän vain kaksi huomautusta siitä kulttuurista, jota kertomuksenne edustaa.
I will make just two comments about the culture that your report expresses.
Finnish2:29 Rakensimme ohjelman, joka näyttää seuraavalta: jokainen ympyrä edustaa maata.
2:29 We did this software which displays it like this: every bubble here is a country.
FinnishSekavuutensa lisäksi Chichesterin mietintö edustaa uusliberalistista politiikkaa.
Apart from being confused, the Chichester report falls in line with neoliberal policies.
FinnishTäysistunnossa pidetyn äänestyksen jälkeen tehtävänäni on edustaa myös tätä kantaa.
Then again, after the vote in the plenary, it is my job also to reflect that position.
FinnishMe tiedämme, että pääjohtaja Schweitzer edustaa Ranskan sosialistista aparatchiks ia.
We know Mr Schweitzer to be a typical example of the French socialist apparatchiks .
FinnishSe edustaa näkyvällä tavalla kattavaa Eurooppaa, jota me haluamme rakentaa.
It will be a visible demonstration of the inclusive Europe we want to build.
FinnishMinulla oli kunnia edustaa Cornwallia ja Plymouthia parlamentissa kymmenen vuoden ajan.
I had the honour of representing Cornwall and Plymouth in this House for ten years.
FinnishViimeksi mainittu edustaa uutta lähestymistapaa ja liittyy pääasiassa väestökatoon.
The latter represents a new approach, and relates mainly to depopulation.