"edusta" - Englanninkielinen käännös

FI

"edusta" englanniksi

FI

edusta {substantiivi}

volume_up
edusta (myös: etupiha)

Esimerkkejä "edusta"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishSe ei edes edusta Euroopan unionin omien tieteellisten asiantuntijoiden kantaa.
It does not even reflect the position of the European Union's own scientific experts.
FinnishOn kyse yhteisestä edusta, ja epävarmuus on haitaksi kaikille eurooppalaisille.
It is a question of common interest and uncertainty harms all Europeans.
FinnishKomission ehdotukset ja käsiteltävänä oleva mietintö eivät edusta tätä suuntausta.
The Commission proposals and the report under examination are not a step in this direction.
FinnishSe on tietenkin riippumaton: se ei edusta mitään taloudellista tai poliittista valtaa.
It is, of course, independent: it represents no particular economic or political power.
FinnishKollega Turmesin mietintö ei kuitenkaan kaikilta osin edusta samaa ajattelutapaa.
In his report, Mr Turmes, does not in all respects advocate the same way of thinking, however.
FinnishMutta sellainen henkilö ei lähestulkoonkaan edusta Euroopan muslimikansalaisia.
But it is far from representative of the European Muslim citizen.
FinnishHaluan muistuttaa lyhyesti kahdesta tärkeimmästä uuden hallintapolitiikan tuomasta edusta.
I would like to comment briefly on the two main advances of this new management policy.
FinnishVaikuttaa siltä, etteivät viimeaikaiset kokemukset edusta toimielinten mielestä huipputasoa.
It seems that recent experience does not count at the top levels of our institutions.
FinnishMitä meidän pitäisi sanoa niille unkarilaisille, jotka eivät edusta kahden kolmasosan enemmistöä?
What should we tell those Hungarians who are not part of the two-thirds majority?
FinnishHänen, Italian opposition johtajan, pitäisi siksi ensin puhdistaa oman ovensa edusta.
He, then, the leader of the Italian opposition, should clean his own side of the street first.
FinnishKun puhutaan energiasta, puhutaan turvallisuudesta ja yleisestä edusta.
To talk about energy is to talk about security and general interests.
FinnishKaikki suuret tutkimuskeskukset eivät taas edusta huippuosaamista.
Conversely, not all major research centres are synonymous with excellence.
FinnishKukaan ei edusta kaikkia, vain lainsäätäjällä on yleinen vastuu.
No one person represents everybody, only the legislature has general responsibility.
FinnishOn tärkeää, että kysymystä yhteisön edusta punnittaisiin tarkasti.
It is important that the question of Community interest should be considered properly.
FinnishSe ei edusta kalavarojen hoitoon sovellettavaa ennalta varautuvaa lähestymistapaa.
This is not a precautionary approach to fisheries management.
FinnishKyse on meidän molempien yhteisestä edusta, ja meidän on kehitettävä sitä pysyvältä pohjalta.
It is in our common interest and we must build this to last permanently.
FinnishEn siis edusta omia näkemyksiäni enkä myöskään ryhmäni näkemyksiä, vaan valiokunnan kantoja.
I am not, therefore, giving my own opinion or that of my group, but that of the committee.
FinnishTässä on kyse yhteisestä edusta, sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä: turvallisuudesta.
This is about a common interest, in the short and long term: safety.
FinnishKyse ei ole pelkästään kauneudesta, vaan myös luonnon tasapainosta ja ihmiskunnan edusta.
It is not only beauty that is at issue, but also the balance of nature and the good of mankind.
FinnishMe parlamentissa vastaamme yleisestä edusta emmekä yksittäisten maiden edusta.
In this House we are accountable to the general interest and not the interests of individual countries.