"edunvalvonta" - Englanninkielinen käännös

FI

"edunvalvonta" englanniksi

FI

edunvalvonta {substantiivi}

volume_up

Esimerkkejä "edunvalvonta"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishAikuisten edunvalvonta: valtioiden väliset vaikutukset (
Cross-border implications of the legal protection of adults (
FinnishPienyrityksiltä puuttuu erittäin usein poliittinen edunvalvonta ja institutionaalinen tuki jäsenvaltioissa.
Small enterprises very often lack a political lobby and institutional support at Member State level.
FinnishKolmanneksi se tietenkin osoittaa - sanonkin tämän kritiikkinä - että työntekijöiden edunvalvonta on erittäin heikkoa.
Thirdly: It also shows, of course - and I say this critically - the very poor representation of employees' interests.
FinnishVirallinen eurooppalainen asiakirja - Sähköinen oikeudenkäyttö - Aikuisten edunvalvonta: valtioiden väliset vaikutukset (keskustelu)
European Authentic Act - E-Justice - Cross-border implications of the legal protection of adults (debate)
FinnishArvoisa puhemies, hyvät kollegat, edunvalvonta on ollut voimakasta tämän mietinnön yhteydessä, koska todella paljon on pelissä.
Mr President, ladies and gentlemen, there has been heavy lobbying around this report because there is much at stake.
FinnishToiseksi, edunvalvonta.
Secondly, there is the question of lobbies.
FinnishEdunvalvonta ei tarkoita, että korvauksista päätetään itse, vaan edustajat osallistuvat komiteaan ja heitä kuullaan tapauskohtaisesti asianmukaisesti.
And representing interests does not mean taking their own decisions; it means being included and being heard on a case by case basis.
FinnishHaluan todeta, että esittäjät ovat pyytäneet minua viemään tämän ehdotuksen eteenpäin - voimakkain edunvalvonta oli peräisin tältä taholta.
Let me assure you that the people who asked me to go forward with a proposal here were the performers - that is where the intensive lobbying came from.
FinnishMinkälaisin toimin tuulivoimaa sekä aalto- ja vuorovesienergiaa kannustetaan, ja haittaako öljyteollisuuden voimakas edunvalvonta näitä aloitteita?
What steps are being taken to encourage wind power, wave and tidal energy, and are new initiatives hampered by the power of the oil industry lobby?
Finnish(DE) Arvoisa puhemies, edunvalvonta on keskeinen väline, jonka avulla kansalaiset osallistuvat poliittiseen elämään, minkä vuoksi on tärkeää estää sen väärinkäyttö.
(DE) Mr President, lobbying is a central instrument for the involvement of citizens in political life, which is why it is important to prevent its misuse.
FinnishMielestäni ei ole liioittelua sanoa, että aikaisemmin täällä parlamentissa sallittu säätelemätön edunvalvonta on ollut maineellemme hyvin vahingollista.
I do not think that it is an exaggeration to say that the unregulated lobbying, which has previously been allowed here in Parliament, has been very damaging to our reputation.
FinnishTodellisuudessa, arvoisa puhemies, nähtäväksi jää tässä kauhuskenaariossa, mitä tämän maailmanlaajuisen uhkan luonut yleismaailmallinen edunvalvonta haluaa saavuttaa.
It remains to be seen, Mr President, what are in fact, behind this catastrophic vision, the true interests of the internationalist lobby which has created this global threat.