"edunvalvojat" - Englanninkielinen käännös

FI

"edunvalvojat" englanniksi

FI

edunvalvojat {monikko}

volume_up
1. Oikeustiede
edunvalvojat

Esimerkkejä "edunvalvojat"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishTätä haluavat luullakseni myös direktiivin hylkäämistä toivovat edunvalvojat.
I think that this is also what the lobbyists who want this directive voted down want.
FinnishPankit ja talousalan edunvalvojat järjestävät seminaareja ja opastavat asiakkaitaan.
Banks and accountancy firms are running seminars and briefing clients.
FinnishRekisterin vaikutus jää vähäiseksi, koska edunvalvojat pääsevät aina kuin koirat veräjästä.
The register will change little; the lobbyists will always get through.
FinnishAutoalan edunvalvojat eivät ole onnistuneet tänään, ja olen iloinen siitä.
The car lobby was unsuccessful today and I am pleased about that.
FinnishAutoteollisuuden edunvalvojat ovat johdattaneet liian monet väärille jäljille.
The car lobby has led too many people up the garden path.
FinnishLääketeollisuuden edunvalvojat toimivat tietenkin hyvin aktiivisesti kuuden kuukauden puolesta.
Of course the pharmaceutical industry will lobby very energetically in favour of six months.
FinnishEdunvalvojat ovat varoittaneet satoja kertoja, että vakuutuksenantajat ovat kaatumaisillaan.
We have heard hundreds of times from lobbyists about the risk of insurance companies collapsing.
FinnishEdunvalvojat, urakoitsijat ja Venäjän poliitikot.
Lobbyists, the construction company and Russian politicians.
FinnishEdunvalvojat eivät yleensä ota yhteyttä neuvostoon toimielimenä vaan kohdistavat toimensa jäsenvaltioihin.
Generally they do not contact the Council as an institution, but target their activity at the Member States.
FinnishEdunvalvojat ovat painostaneet ja piirittäneet minua.
I have been bullied and harassed by lobbyists.
FinnishSavuketeollisuuden edunvalvojat ovat itse asiassa toimineet järkähtämättä, mutta nähtävästi onneksi huonolla menestyksellä.
It is true that the cigarette industry lobby was working flat out, but obviously with little success, and just as well too.
FinnishYhtä tärkeää on avoimuus sellaisten rahoituslähteiden yhteydessä, joista edunvalvojat ja konsulttitoimistot saavat tulonsa.
It is equally important to have transparency over the financial sources from which lobbyists and consultancy firms draw their revenue.
FinnishSitä johtaisivat vaaleilla valitut kansojemme edustajat, eivätkä suljettujen ovien takana toimivat virkamiehet ja edunvalvojat.
It would be directed by elected representatives of our peoples instead of being governed by civil servants and lobbyists behind closed doors.
FinnishSyynä ovat suuryhtiöiden edunvalvojat, jotka saavat läpi vaalimansa kestävän kehityksen vastaiset lyhyen aikavälin kasvuratkaisut.
It is because the lobbyists from the big companies obtain their cherished short-term growth solutions, which are inimical to sustainable development.
FinnishYhdyn jäsen Duffin ehdotukseen, jonka mukaan esittelijöiden olisi nimettävä edunvalvojat, joihin he ovat olleet yhteydessä luonnostellessaan lainsäädäntöä.
I agree with Mr Duff's proposal that rapporteurs should name the lobbyists that they have had contact with when drafting a law.
FinnishKansalaisilla on oltava helppo ja esteetön mahdollisuus seurata päätöksentekoprosessia, johon edunvalvojat vaikuttavat ja jonka parissa ne toimivat.
Citizens must have easy and unimpeded access in the decision-making process to the influence and activity of interest representatives.
FinnishKomission mielestä on tärkeää tietää, keitä edunvalvojat ovat, mitä etuja ne valvovat ja mikä on niiden taloudellinen tausta.
The Commission considers that it is important to know who the interest representatives are, what interests they represent and against what financial background.
FinnishMaanviljelijänä puhun sen puolesta, että ammattiryhmien edunvalvojat otetaan tiiviimmin mukaan ja heidän kriittisiin huomioihinsa suhtaudutaan vakavasti.
As a farmer, I advocate the closer involvement of those who represent the interests of professional groups and serious consideration of their criticisms.
FinnishOn siis välttämätöntä toimia siten, että uudet edunvalvojat yksilöidään selvästi, sekä laatia heidän toimintaansa koskevat säännöt ja noudattaa niitä.
It is thus necessary to act so that these new interest representatives are clearly identified and so that rules on their activities are laid down and observed.
FinnishAvoimuuden käsite on keskeinen Euroopan unionin toimintapolitiikoissa, ja se on laajennettava kattamaan kaikki edunvalvojat, jotka osallistuvat sen toimintaan.
The notion of transparency is crucial to European Union policy and it must be extended to cover all interest groups that participate in its operation.