"edullinen" - Englanninkielinen käännös

FI

"edullinen" englanniksi

FI

edullinen {adjektiivi}

volume_up
· metallisen elohopean turvallinen ja taloudellisesti edullinen loppusijoittaminen.
· The safe and economically advantageous final disposal of metallic mercury.
Tämä mahdollisuus on edullinen yhteisön aluksille, sillä ne vapautetaan lisenssimaksuista.
That possibility is advantageous for Community vessels insofar as they will thus be exempt from the payment of licence fees.
Nyt edessämme oleva kompromissi ei ole niin edullinen kuin se olisi voinut olla, ja se on minusta surullista.
The compromise before us is not as advantageous as it might have been, and that, I think, is very sad.
edullinen (myös: huokea)
Miten realistinen, toivottava ja edullinen olisi Euroopan laajuinen sähköverkko, ja onko se mahdollista saavuttaa?
How realistic, desirable and affordable would a Europe-wide grid be, and is it attainable?
Jos halutaan tehdä tämä tehokkaasti ja varmistaa, että hinta on kuluttajille edullinen, on käytettävä hyväksi parhaat sijaintipaikat.
If we are to do this efficiently and ensure that the price is affordable for consumers, we must make use of the best locations.
Javier Solana sanoo, että paras tapa taata luotettava ja edullinen energiantoimitus on asianmukaisesti toimivien maailmanmarkkinoiden luominen.
Mr Solana tells us that the best way of guaranteeing a reliable and affordable energy supply is to have the world markets function properly.
Se oli edullinen ja tarjosi AKT-maille pääsyn markkinoillemme.
It was cheap and offered access to our market to ACP countries.
Internet on luonnollisesti edullinen ja yksinkertainen väline tämän toteuttamiseksi.
The Internet is, of course, a cheap and simple tool to achieve this.
Vaadimme merkinnältä, että sen tulee olla käyttökelpoinen, yksinkertainen, varma, edullinen ja helposti valvottavissa.
We want labels which are practicable, simple, safe, cheap and easy to control.
edullinen (myös: huokea, halpa)
Kyseessä on hyvin edullinen viestintähanke, mutta valitettavasti sitä ei tunnusteta sellaiseksi.
This is a very inexpensive communication project but, unfortunately, is not being recognised as such.
Tällainen lähestymistapa on itse asiassa varsin tehokas ja edullinen tapa taata energiatoimitusten jatkuvuus.
In fact, an approach such as this is a very effective and inexpensive way of safeguarding a continuous energy supply.
Jos sinulla on kaapeli- tai antennisignaali ja edullinen TV-viritin, voit käyttää Windows Media Centerin DVR-toimintoa.
If you’ve got a cable or broadcast signal and an inexpensive TV tuner, then you can use the DVR in Windows Media Center.
edullinen

Esimerkkejä "edullinen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishTällä lisätään alan dynaamisuutta, millä on edullinen vaikutus työllisyyteen.
This will give this sector additional dynamism, with beneficial results for employment.
FinnishRauhallinen ja ennen kaikkea aktiivinen rooli Armenian kysymyksessä olisi edullinen.
A more relaxed and, above all, a more active role in the Armenia issue would be helpful.
Finnishtämä kehitys on edullinen; kasvuyritysten riskirahoitusmahdollisuudet
countries: the possibilities for growing companies to acquire venture capital
FinnishMielestäni se voi olla menestystarina ja kaikille osapuolille edullinen tilanne.
I believe that it can be a success and a win-win situation.
FinnishHänen ansiostaan saatiin aikaan tämä Euroopalle edullinen kompromissi.
Thanks to her, this beneficial compromise for Europe was reached.
FinnishOlemme tietenkin tietoisia tarpeesta löytää edullinen ratkaisu, joka ei aiheuta lisäbyrokratiaa.
We are aware, of course, that we need a low-cost solution which is virtually free of red tape.
FinnishEdullinen saasteeton energia on eräs perusedellytys luoda taloudellista kestävän kehityksen kasvua.
Economical, clean energy is one basic requirement for the economic growth of sustainable development.
FinnishMielestämme tämä sopimus ei ole missään suhteessa edullinen.
We therefore feel that this agreement is, in all respects, not at all beneficial.
FinnishEnsinnäkin te sanoitte, että nykyinen poliittinen tilanne ei ole edullinen tällaiselle sääntelylle.
Firstly, you have said that the political background for a regulation of this kind is not entirely in place.
FinnishIlmaisua "edullinen potilaan kannalta" on täsmennettävä.
The term 'beneficial for the patient' must be specified.
FinnishNäyttää siltä, että nykytilanne on Venäjälle edullinen.
It seems that the present situation is useful to Russia.
FinnishKatson näin ollen, että lopputulos on myönteinen ja edullinen kansalaisten etujen ja oikeuksien kannalta.
I therefore feel that the outcome is a positive one, and favourable to the citizens' interests and rights.
FinnishTämä määrä on myös edullinen varsinkin niille valtioille, joilla on jo tukijärjestelmä kouluissa.
Moreover, this amount will be an advantage especially for those states which already have an aid system in schools.
FinnishSopimus on edullinen molemmille osapuolille, ja sillä taataan kestävä kalastuspolitiikka Mikronesian liittovaltiossa
The agreement provides for benefits for both sides, and safeguards a sustainable fisheries policy in the FSM.
FinnishKomissio on käynyt tiiviitä neuvotteluja ja saanut aikaan järjestelyn, joka on edullinen etenkin Euroopan unionille.
The Commission has negotiated intensively and adopted a regulation which it considers favourable to the European Union.
FinnishToistan vielä olevani sitä mieltä, että Charleroista tehty päätös on edullinen alueellisille lentokentille ja halpalentoyhtiöille.
I repeat, however, that I believe the decision on Charleroi favours regional airports and budget airlines.
FinnishEhdotus on näin ollen edullinen kaikille osapuolille - maahanmuuttajille, työnantajille ja kansallisille hallinnoille.
We are therefore dealing with advantages for every party involved - immigrants, employers and national administrations.
FinnishTilanne on siis edullinen molemmille osapuolille.
FinnishTämä on näkökanta, joka saattaisi komission mukaan olla edullinen tuleville jäsenvaltioille, Itä-Euroopalle, Maltalle ja Kyprokselle.
In the Commission's view, this could be beneficial for the future Member States, Eastern Europe, Malta and Cyprus.
FinnishYleisesti ottaen voin melko luottavaisena todeta, että talousarvioesityksemme on erittäin edullinen banaanintuottajamaille.
In general, I can say with some confidence that our proposal on the budget will be very good for the banana-producing countries.